Hopp til innhold

Oppgave

Laavenjassh: Mojhtese-håaleme

Laavenjassh tjaalegasse Mojhtese-håaleme maam Tom Sottinen höölti mojhtese-mïerhkesjimmesne ovlæhkoen sjïekenisnie Dunderland-daelesne.

Mojhtese-gierkie Dunderland-daelesne. Guvvie

Mojhtese-gierkie Dunderland-daelesne

1. laavenjasse

Lohkh mojhtese-håalemem. Mah vuekieh tjaelije/håaloje nuhtjeme juktie dåastojem tsevtsedh? Gaavnh vuesiehtimmieh.

2. laavenjasse

Ohtsedh vielie bïevnesh ovlæhkoen bïjre Gaske-viermesne. Tjaelieh bievnije tjaalegem ovlæhkoen bïjre.

3. laavenjasse

Guktie datne vïenhth Dunderland-daelien ovlæhkoe lea åarjel-saemien siebriedahkem tsavtseme. Tjaelieh ussjedihks tjaalegem dan bïjre.

Sist oppdatert 22.05.2019
Skrevet av Helen Blind Brandsfjell

Læringsressurser

Retorihken bïjre