Hopp til innhold

Oppgave

Ussjedh!

Daelie retorihken bïjre lohkeme. Maam måjhtah?

LK06
jente som ser tankefull ut. Foto.

1. laavenjasse

Mij retorihke viehkie-dïrregidie nuhtjh gosse lohkeme-tjaalegem tjaalah?

2. laavenjasse

Guktie retorihke maahta viehkine årrodh gosse datne aamhtese-provsam analyseredh?

3. laavenjasse

Guktie reklaame jallh lohkeme-prievie/tjaalege maahta datnem tsevtsedh? Mij retorihke viehkie-dïrregidie åtnah vihkeles?

Sist oppdatert 23.11.2018
Skrevet av Liv Karin Joma

Læringsressurser

Retorihken bïjre