Hopp til innhold

Oppgave

Laavenjassh: Indijaanere-prinsessah

Darjoeh laavenjasside tjaalegasse: Indijaanere-prinsessah karnevaslesne- mij dåeriesmoere?

Laavenjasse

Lohkh tjaalegem Indijaanere-prinsessah karnevaalesne − mij dåeriesmoere?

Vuartesjh aaj videoem nedtesne: Fem problemer med indianerkostymer

Analysedh tjaalegem. Nuhtjh jiehtegh retorihkeste gosse tjaalegem analyseredh.

 • Mij kairose daennie tjaalegisnie?
 • Seedtijen estos?
 • Gaavnh vuesiehtimmieh guktie tjaelije logosem jïh patosem nuhtjie?

Logos:

 • Sjiehteles jïh saakeles argumenth?
 • Taalh jïh faaktah reaktoe?
 • Argumeenth vihkele?
 • Argumeenth leah bagkesimmieh mah buerkiestamme?
 • Seedtije maam akt åajaldahteme, mij vihkele?
 • Ryöktesth jallh ovryöktesth argumentasjovne?

Gïeleviehkie-dirregh nuhtjeme?

 • Gaavnh vuesiehtimmieh tjaalegistie.
 • Mah funksjovnh viehkie-dïrregh utnieh?
 • Mah appelle-hammoeh viehkie-dïrregidie viehkiehtieh?
Sist oppdatert 01.05.2019
Skrevet av Liv Karin Joma

Læringsressurser

Retorihken bïjre