Skip to content

Tasks and Activites

Sosialisering gjennom et helt liv

Sosialiseringsprosessen er en livslang prosess, og gjennom ulike faser i livet har vi relasjoner til både andre mennesker og mange arenaer i samfunnet. Som menneske er vi et produkt av dette. I denne oppgaven skal du reflektere over sosialiseringsprosessen.
To tidslinjer med figurer av en kvinne og en mann. De er illustrert i ulike stadier fra spedbarn til gammel mann og kvinne. Illustrasjon.
Open image in new window

I denne oppgaven skal du lage en fiktiv person og reflektere over sosialisering som en livslang prosess for denne personen. Denne prosessen skal du presentere i form av en tidslinje.

Oppgave

Del 1: Lag en fiktiv person

Forbered innholdet i tidslinja gjennom å velge:

 • Kjønn, morsmål, navn
 • Bosted i ulike faser av livet
 • Familie som barn, sivil status som voksen
 • Venneforhold gjennom livet
 • Utdanning fram mot yrke
 • Yrke/karriere
 • Livsstil, fritidsinteresser, deltakelse i organisasjoner

Del 2: Lag en tidslinje

Nå skal du gå i gang med å lage og reflektere over sosialiseringsprosessen til ditt menneske i form av å lage en tidslinje. Her skal du bruke begreper underveis.

For eksempel hvis du har valgt jente som kjønn, vil kjønnsrolle være et relevant begrep å bruke. Mennesket vil ha ulike roller gjennom livet, noen skifter, noen består – og det er ulike normer knyttet til rollene. I de første årene vil det være relevant å snakke om primærsosialisering, og etter hvert som hen blir eldre; sekundærsosialisering. På denne måten kan du sørge for at du aktivt bruker fagbegreper underveis. Du kan bruke spørsmålene i rammen under for å komme i gang.

Hva betyr kjønn/kjønnsidentitet for sosialiseringsprosessen? Hvordan påvirker kjønnsroller et menneske – for eksempel i valg av klær, interesser, venner, og utdanning?

Hva betyr foreldrenes økonomi og utdanning?

Hva betyr det hvilket ungdomsmiljø man tilhører?

Hva betyr utdanning og yrke?

Hvordan endrer forholdet til venner og interesser seg i ulike faser av livet?

Hva betyr livsstil og fritidsinteresser?

Relevante fagbegreper du kan bruke
 • sosialisering
 • sosiale grupper
 • normer, formelle og uformelle
 • samfunn, sosialiseringsarenaer
 • identitet
 • primærgruppe, sekundærgruppe, referansegruppe
 • sanksjoner
 • selvbilde
 • generaliserte andre
 • prefigurativ sosialisering
 • normsender
 • sekularisering

Del 3: Presenter tidslinjen

Presentasjonen din skal være minimum 5 minutter og maksimum 10 minutter. Bruk begreper underveis når du reflekterer over sosialiseringsprosessen for din fiktive person. Du kan presentere muntlig for en medelev eller klassen, eller du kan spille inn presentasjonen din. Bruk både bilder, tegninger/illustrasjoner og tekst. Du kan også bruke digitale verktøy for å lage tidslinjen.

Verktøy for å lage tidslinje:

Timetoast

Vizzlo

Prezi

Del 4: Hverandrevurdering av tidslinje/presentasjon:

Du skal nå vurdere en medelevs presentasjon, og medeleven skal vurdere din. Dere skal ta utgangspunkt i disse tre punktene:

 1. Trekk fram noe som var svært bra med din medelevs presentasjon. Det kan være bruken av fagbegreper underveis, det kan være at eleven har vist og reflektert over mange trekk ved sosialiseringsprosessen på en svært god måte. Hva likte du godt med presentasjonen?
 2. Still et spørsmål. Det kan være noe du ønsker å få forklart, eller noe du ønsker få utdypet bedre. Hva ville du gjerne fått vite mer om?
 3. Gi et forslag til noe du mener kunne forbedret presentasjonen, eller blitt gjort på en annen måte. Kunne noe vært tatt bort eller lagt til?
CC BY-SAWritten by: Kristin Sundstrøm .
Last revised date 12/07/2020

Learning content

Sosialiseringsprosessen