Hopp til innhold

Fagstoff

En god skolestart for alle

Hvordan kan du som lærer legge til rette for en god skolestart for alle elever? Det finnes flere ulike tiltak for å skape et godt miljø og fremme psykisk helse på videregående. I denne artikkelen presenteres ett av dem sammen med tips til en bedre start på videregående.
Ungdom som planlegger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

De første dagene på videregående skole er for de fleste elever forbundet med skrekkblandet fryd. Gleden handler om nye muligheter, mens frykten ofte handler om spørsmål som: ”Hva om jeg blir stående alene i friminuttet?”, ”Tenk om jeg ikke får noen venner?”, ”Hva skjer hvis jeg ikke mestrer kravene på videregående?”.

Dette resulterer i at elevene bruker mye tid på grubling og sosial nettverksbygging de første dagene, samtidig som de får masse informasjon om sin nye skolehverdag.

VIP-makkerskap er et forsøk på å ta noe av den sosiale byrden vekk fra elevene, slik at de kan fokusere på alle andre viktige aspekter ved skolestart. Når de voksne tar ansvar for klassemiljøet, blir det enklere for elevene å fokusere på å være elever. God klasseledelse og godt klassemiljø henger sammen.

Når vi vet hvor viktig et godt klassemiljø er for elevers læring og trivsel, er det ekstra relevant å fokusere på nettopp skolestart. De sosiale grupperingene setter seg raskt, og elevene kan ofte bruke lang tid på å bli trygge på hverandre.

Et tydelig og strukturert fokus på det å bygge et godt klassemiljø fra dag én, kan skape et tryggere klassemiljø tidligere. Å arbeide med regler og rutiner i en klasse har påvist effekt på elevenes læring og atferd i klasserommet. Trygghet og det at ”alle blir kjent med alle” er det elevene på evalueringer av VIP-makkerskap oftest trekker fram.

Hva er VIP Psykisk helse i skolen?
 • VIP står for veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen og er en tjeneste med flere tiltak. VIP-makkerskap for ungdomsskole og vgs. er ett av disse.
 • Tjenesten eies av Vestre Viken helseforetak og finansieres av Helsedirektoratet.
 • Det ordinære VIP-programmet er et universalforebyggende, landsdekkende program primært for Vg1, der lærere og ressurspersoner fra helsefeltet gjennomfører dialogbasert arbeid om psykisk helse i klassen.
 • VIP-makkerskap er et praktisk verktøy for en god skolestart. Skoleprogrammet VIP tilbyr en kort opplæring, oppdatert materiell og veiledning i implementering.
 • VIP Psykisk helse i skolen samarbeider med NDLA om fagressurser til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.

Seks gode råd for en god skolestart

Mange skoler og lærere har egne opplegg for elevene de første dagene på skolen. Basert på skoleforskning og vårt arbeid med skolestart gjennom VIP-makkerskap har vi i skoleprogrammet VIP utarbeidet noen gode råd for en god start på Vg1:

 1. Jobb aktivt og bevisst for en god skolestart. Ha en tydelig struktur for dette.
 2. Hvis kontaktlærere, i tillegg til skolen, sender ut et hyggelig informasjonsbrev eller en e-post i forkant, kan det bidra til forutsigbarhet, som igjen trygger elevene. Fortell gjerne litt om hva de første dagene vil innebære, slik at elevene er forberedt. Legg gjerne ved et telefonnummer, slik at elevene kan ringe lærer hvis de har noen spørsmål.
 3. Ha et sosialt opplegg for skolestart i klasserommet, der fokuset er at elevene skal bli litt kjent. Ta hensyn til usikre elever og vær varsom med leker/øvelser som skaper utrygghet.
 4. Vi anbefaler faste plasser i klasserommet fra første skoledag og gjerne ut skoleåret. Plassene kan rulleres til faste tider, for eksempel hver måned.
 5. Ha gjerne styrte aktiviteter i friminuttene den første dagen og kanskje også de første matpausene dagene etter. Da slipper elevene å gruble så mye på hvordan de skal finne sin sosiale plass i pausene.
 6. Gjennomfør elevsamtaler tidlig i den første uka, eller allerede før skolestart. Dette bidrar til å trygge elevene og bygge en god relasjon mellom lærer og elev.

Elever som samarbeider to og to. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er VIP-makkerskap?

Klassen blir fra første skoledag delt inn i makkerskap på to personer. ​​Disse makkerskapene tilhører igjen en makkergruppe. ​Makkerskapene og makkergruppene har oppgaver overfor hverandre og skiftes etter noen uker – da får elevene nye makkerskap og makkergrupper.  Disse endres flere ganger i løpet av høsten til de fleste i klassen har vært i arbeidsgrupper og arbeidspar sammen. I tillegg legges det opp til arbeid med klassemiljø og sosial kompetanse gjennom oppgaver som lærer får tilgang til i et eget veiledningshefte.

Dersom du ønsker mer informasjon, eller hvis din skole ønsker å ta i bruk VIP-makkerskap, kan du ta kontakt med VIP Psykisk helse i skolen.

Andre skoleprogram som adresserer livsmestring og psykisk helse i skolen, er:

Artikkelen er skrevet av VIP Psykisk helse i skolen.

Kilder

NOU 2015: 2. (2015). Å høre til. Oslo: Kunnskapsdepartementet


Ogden, T. (2009). Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk.


Olsen, M.I. & Traavik, K.M. (2010) Resiliens i skolen. Oslo: Fagbokforlaget.


Skoleprogrammet VIP. VIP-makkerskap for videregående skole. Lærerveiledning 2020/2021.

CC BY-SASkrevet av Jorid Bakken Steigum .
Sist faglig oppdatert 06.04.2020

Læringsressurser

Psykisk helse