Hopp til innhold

Fagartikkel

Oppbevaring av personopplysninger

Som ansatt i ulike institusjoner må du oppgi sensitive personopplysninger om deg selv. I tillegg innhenter institusjonene informasjon om barn og unge, og disse skal oppbevares forskriftsmessig. Her kan du lese om hvordan personopplysninger både om deg og barn og unge du jobber med, skal oppbevares.

Et barn og voksen i en fortrolig samtale. Foto.

Det er viktig at du vet hvordan du kan oppbevare sensitive opplysninger.

Arbeidstaker

Arbeidskontrakt, opplæringsdokument, interne rutiner-dokument og taushetspliktkontrakt er alle eksempler på dokumenter som skal signeres av deg som arbeidstaker. Du må også oppgi personnummer og kontonummer. Dette er alt sammen sensitiv og fortrolig informasjon. Det er derfor viktig at du som arbeidstaker er trygg på at personopplysninger om deg blir håndtert på en forsvarlig måte.

Oppbevaringen og behandlingen av personopplysninger er strengt regulert av både personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Som hovedregel gjelder det at personopplysninger bare kan innhentes og oppbevares dersom man har tillatelse fra den som har gitt opplysningene.

Noe informasjon kan karakteriseres som sensitiv. Det gjelder blant annet opplysninger om etnisk bakgrunn, helseforhold og om man er medlem av en fagforening eller et politisk parti. I tillegg vil også arbeidstakers fulle navn, personnummer og bankkontonummer være eksempler på sensitiv personinformasjon.

Selve oppbevaringen av personinformasjon skal skje på en betryggende måte, slik at kun de som har bruk for denne typen informasjon, har tilgang. Daglig leder i bedriften har ansvaret for gode rutiner for behandlingen av personalopplysninger og for bruken av personalregisteret i bedriften.

Innsamling av opplysninger om barn og unge

I skolen brukes begreper som elevarkiv, elevmappe og elektronisk lagret elevmappe.

  • Med elevarkiv menes dokumenter som inneholder informasjon om den enkelte eleven på skolen. Informasjonen er lagret i papirbaserte mapper.
  • Med elevmapper menes fysiske mapper på den enkelte eleven i elevarkivet.
  • Med elektronisk lagret elevmappe menes en elevsak opprettet i et felles saks- og arkivsystem. Alle skoler er pålagt å bruke dette saks- og arkivsystemet til journalføring og administrativ saksbehandling.

Det er et overordnet prinsipp at all informasjon om en elev kun skal arkiveres ett sted: i elevmappen. Dessuten skal hver skole kun opprette én elevmappe per elev. For hver fysiske elevmappe som blir opprettet i elevarkivet, skal det opprettes en tilsvarende sak i saks- og arkivsystemet.

I barnehager har man en årlig gjennomgang av barnemappene for å sikre at personopplysningene knyttet til barna er korrekt og oppdatert. Når barnet slutter i barnehagen, slettes all informasjon. Ved overgang til skolen skal foreldrene vite hvilke informasjon som følger barnet.

I noen situasjoner kan barnehagen velge å oppbevare informasjon etter at barnet har sluttet. Det er i saker hvor barnehagen har behov for å dokumentere hvordan de har håndtert en konkret sak knyttet til et barn, for eksempel en barnevernssak. I slike tilfeller kan de arkivere personopplysningene i en tidsavgrenset periode.

Når det gjelder hva slags dokumentasjon som skal journalføres, stilles det to krav:

  • Dokumentene skal være gjenstand for saksbehandling.
  • Dokumentene må ha verdi som dokumentasjon.

Arkivforskriftens § 4-9, tredje ledd, presiserer at et slikt arkiv skal være svært godt sikret mot innbrudd, og at det skal være klare retningslinjer for hvilke personer som skal ha tilgang. Det er også klare begrensninger på å sende informasjon elektronisk (e-post) eller over telenettet (telefaks). Det er for å minimere uvedkommendes mulighet for å få tilgang til sensitiv og privat informasjon.

Utfordringer til deg

  1. Hva tror du er grunnen til at vi har en egen lov om oppbevaring av personopplysninger?
  2. Hvorfor bør du være oppmerksom på hvilke typer opplysninger du sender på e-post?
  3. Hva er sensitive opplysninger?
Sist faglig oppdatert 10.05.2021
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Lov- og regelverk

Fagstoff