Hopp til innhold

Fagartikkel

Lov om barnehager

Barnehagens formål er å være en pedagogisk virksomhet som skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med hjemmet. Barnehagen skal bistå foreldrene i å skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

LK06

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap, og den skal støtte barnets nysgjerrighet og kreativitet. Det er også viktig ifølge loven at barn gis utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Loven vektlegger barn og foreldres rett til medvirkning i barnehagens daglige virksomhet. I barnehagen skal det være et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet, og synspunktene deres skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.

Det er kommunen som har ansvaret for å påse at barnehagene drives i tråd med regelverket, og de kan også bidra med veiledning ved behov. Kommunen har ansvaret for å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder bosatt i kommunen.

Det er Fylkesmannen i hvert fylke som har ansvaret for at kommunen utfører de oppgavene de er pålagt som barnehagemyndighet i kommunene, i tråd med barnehageloven. Fylkesmannen er den øverste statlige representant i hvert fylke.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass. Barn som har nedsatt funksjonsevne, eller som følges opp av barnevernet, vil også bli prioritert ved opptak.

Det er et krav at styrer og pedagogisk leder i barnehagene har en pedagogisk utdanning. Loven sier klart at det helst bør være personale i disse stillingene som er utdannet førskolelærer, men åpner også for andre pedagogiske utdanninger.

Alle voksne som skal jobbe i barnehage, må legge fram en tilfredsstillende politiattest. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager. Personale som jobber i barnehager, er underlagt taushetsplikt, men har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Utfordringer til deg

  1. Gjør deg kjent med lov om barnehager.
  2. Del dere i små grupper og ta for dere ett område fra loven som dere arbeider med. Presenterer arbeidet for resten av klassen.
Sist oppdatert 05.07.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg
Rettighetshaver: Amendor

Læringsressurser

Lov- og regelverk