Hopp til innhold

Fagartikkel

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

På denne siden finner du en kort introduksjon til forvaltningsloven. Du kan lese hele loven på lovdata.no.

LK06

Definisjoner

I loven brukes noen definisjoner som det er viktig å kjenne til:

 • vedtak: en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer
 • enkeltvedtak: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer
 • forskrift: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer
 • offentlig tjenestemann: en embetsmann eller en annen som er ansatt i statens eller en kommunes tjeneste
 • part: en person som en avgjørelse retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder
 • dokument: en logisk avgrenset informasjonsmengde

Du finner flere definisjoner i selve loven.


Alle forvaltningsorganer har veiledningsplikt innenfor sitt saksområde, for eksempel barnevernet. Formålet med det er å gi alle parter mulighet til å ivareta rettighetene sine i saker på best mulig måte.

Forvaltningsorganer som behandler saker hvor en eller flere parter er involvert, skal på eget initiativ vurdere partenes behov for veiledning.

Saksbehandling

Når det gjelder saksbehandlingen, har forvaltningsorganet et ansvar for å forberede og avgjøre saken fortest mulig og innenfor gjeldende tidsfrist. Skulle det allikevel ta lengre tid enn planlagt før henvendelsen kan besvares, skal forvaltningsorganet gi et foreløpig svar. I dette svaret skal det redegjøres for grunnen til forsinkelsen og når et endelig svar kan forventes.

§ 13 til 13f omhandler taushetsplikten.

 1. Formålet med forvaltningsloven er å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling og likebehandling fra det offentliges side.
 2. Loven gjelder offentlige instanser eller organer i stat og kommune og private instanser som har driftstøtte fra stat, fylke eller kommune, for eksempel private barnehager og skoler.
 3. Loven sier blant annet hvem som er inhabil til å behandle saker, og den har regler for saksbehandling, taushetsplikt, vedtak og ankemuligheter.
 4. Loven gjelder for eksempel søknader om skoleplass, stipend, byggetillatelser og sosiale tjenester og ytelser. Loven regnes som svært viktig for å sikre rettssikkerheten vår.

Kilde: Knut Kjartan Tørum / Vg1 helse- og oppvekstfag

Utfordringer til deg

Oppgaver til "Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker"
 1. Finn loven på lovdata.
 2. Forklar hva et forvaltningsorgan kan være.
 3. Hva er veiledningsplikt?
 4. Les paragraf 13 og 13f, som omhandler taushetsløftet.

  • Gå sammen to og to. Lag fem setninger om taushetsløftet på en plakat. Lag plakaten så fin at den kan henges opp på en arbeidsplass.
  • Hva forstår du med disse setningene? Hva betyr det i arbeidet ditt som barne- og ungdomsarbeider?
Sist oppdatert 20.08.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg
Rettighetshaver: Amendor

Læringsressurser

Lov- og regelverk