Hopp til innhold

Fagartikkel

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har til formål å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode forhold knyttet til miljøet og det sosiale. Forskriften skal også bidra til å forebygge sykdom og skade.

LK06

Forskriften om miljørettet helsevern sier at barnehager og skoler skal ha følgende:

Internkontroll

Internkontrollen skal påse at bestemmelsene i barnehageloven og i forskriften blir overholdt. Kontrollen skal også påse at barnehagen retter seg etter eventuelle pålegg fra kommunen. Det er den øverste lederen i barnehagen eller ved skolen som er ansvarlig.

Internkontrollsystem

Systematiske tiltak skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med kravene. Disse tiltakene skal være nedskrevet av ledelsen i barnehagen eller ved skolen.

Forskriften krever at barnehagen skal være godkjent av kommunen før den blir tatt i bruk. Byggeplaner og planer om utvidelser skal også godkjennes. I søknader om bygging og oppstart skal man opplyse om hvor mange barn virksomheten er tenkt for.

Forskriften krever videre at virksomheten skal være «helsemessig tilfredsstillende». Det vil si at barnehagen og skolen skal være bygd og tilrettelagt slik at barna kan trives og være trygge både inne og ute.

Det er kommunestyret som har det formelle ansvaret for å føre tilsyn med at bestemmelsene overholdes. I praksis blir ansvaret delegert til kommunehelsetjenesten.

Krav til det fysiske miljøet i barnehager og skoler

Forskriften om miljørettet helsevern slår fast at alle barn har krav på et godt fysisk miljø. Her er hovedpunktene:

Beliggenhet, utforming og innredning

Beliggenhet

Barnehager og skoler må plasseres på steder der barna kommer til å trives, og der de er trygge. Tomta må gi mulighet for lek og turer, og terrenget bør passe til alderen og modenheten til barna. Det må ikke være fare for ras eller for at barn kan falle og skade seg alvorlig. Anlegget må være skjermet fra veier og trafikk, og det må ikke være utsatt for luftforurensning (støv), støy, radioaktiv gass (radon) eller elektromagnetiske felt (kraftlinjer).

Inne- og uteområdene må gi barn og elever mulighet til å utfolde seg fysisk. Derfor bør det finnes arealer og lekeutstyr nok til aktiviteter som gir bevegelsesglede, allsidig bevegelseserfaring og mulighet til å bruke kropp og krefter året rundt.

Utforming og innredning

Lokaler og uteområder må utformes og innredes slik at de skaper trivsel og forebygger sykdom og skade. Hørselshemmede, synshemmede, bevegelseshemmede og psykisk utviklingshemmede har samme rett til adgang til anlegget som barn med full funksjonsevne. Derfor skal det tas hensyn til behovene hos barn med nedsatt funksjonsevne.

Uteområdene må være utformet slik at barn kan leke der året rundt. I tillegg bør det finnes overbygde plasser der de kan oppholde seg når det regner eller snør. Skrenter og stup må sikres.

Innearealene må være enkle å vedlikeholde og rengjøre, og de må kunne nyttes til varierte aktiviteter. Det må dessuten brukes materialer som ikke avgir fibrer eller flyktige gasser. Ubehandlede betongflater avgir for eksempel sementstøv, som kan forårsake helseproblemer.


Sikkerhet, sikkerhetsutstyr og helsemessig beredskap

Sikkerhet og helsemessig beredskap

Barnehager og skoler skal planlegges og drives slik at skader og ulykker kan forebygges. Hvis uhellet først er ute, skal det finnes beredskapsplaner for hvordan man skal takle kriser, for eksempel brann, farlige gassutslipp eller naturkatastrofer.

Det bør også finnes planer for sorg- eller traumebearbeiding når barn rammes av dødsfall eller andre alvorlige situasjoner.

Barnehagen og skolen skal utarbeide rutiner for sikkerhetsarbeidet, for eksempel evakueringsprosedyrer. Alle ansatte skal være kjent med rutinene og være oppdatert på dem. Også barna skal være kjent med dem som er nødvendige.

Ikke minst er det viktig å gi elementær trafikkopplæring. Dette bør inngå i undervisningen allerede for de minste. Mange ulykker skjer i forbindelse med sykling. Derfor bør barn under tolv år normalt ikke sykle til skolen.

Sikkerhetsutstyr

Barnehager og skoler skal ha brannsikringsutstyr. Utstyret må prøves jevnlig, og det bør avholdes brannøvelse minst to ganger i året. Personalet bør få opplæring i bruk av slukningsutstyr.

Til brannvernutstyret hører også seriekoblede røykvarslere og tydelig merking av rømningsveier.

I barnehagene bør det finnes komfyrsikring i form av kasserollevern og stekeovnsdør med lav overflatetemperatur. Stikkontakter må være barnesikret, og panelovner skal ikke bli så varme at barn kan brenne seg på dem.

Trapper bør sikres og bokreoler festes til veggen. Kjemikalier, legemidler og skarpe eller spisse gjenstander må oppbevares på sikkert sted, for eksempel i et låsbart skap.

Annet sikkerhetsutstyr kan være sklisikring i trapper og på gulv, skåldesperrer på blandebatterier i vasker og dusjer og sikring av vinduer og dører (også klemsikring).

Førstehjelp

Barnehager og skoler skal ha nok førstehjelpsutstyr. Ledelsen skal sørge for at alle ansatte vet hvor utstyret oppbevares, og hvordan man yter førstehjelp. Nødnummer bør være slått opp ved alle faste telefoner.


Smittevern, inneklima og luftkvalitet

Smittevern

Det er viktig at barnehager og skoler planlegges og drives slik at risikoen for å spre smittsomme sykdommer er så liten som mulig. Smittevern har med renhold, sanitære forhold og avfallshåndtering å gjøre. Oppholdsrommene skal være rene, det samme skal lekeapparater utendørs, og sanden i sandkassene må skiftes ut med jevne mellomrom. God håndhygiene er en av de aller viktigste reglene for å forebygge smittsomme sykdommer.

Særlig dagmammaer og barnehagepersonale bør være oppmerksomme på slike sykdommer, for barnehagen er ofte en arena for videre smitte. Det er fornuftig å gjøre seg kjent med en del av de vanligste symptomene og ta raskt kontakt med helsetjenesten eller kommunen om man får mistanke om en smittsom sykdom.

Røyking

Det er skadelig å innta nikotinholdige varer. Også passiv røyking er skadelig. Derfor er det forbudt å røyke innendørs i barnehager og på skoler.

Inneklima og luftkvalitet

Lokalene skal ha frisk luft. Temperatur og ventilasjon må justeres etter årstidene og etter hvordan lokalene brukes. Om vinteren bør ikke temperaturen innendørs overstige 22 grader celsius. «Gammel» luft må kunne fjernes effektivt. Det skal ikke være fuktighet som kan føre til mugg i rommene.

Kopimaskiner, skrivere og telefakser bør stå i eget rom, slik at man unngår papirstøv, støy og avgassing.

Belysning

Barnehagenes og skolenes lokaler og uteområder skal ha naturlig eller kunstig belysning. Lyset skal være så godt at man ikke overanstrenger synet, og lyset må gi minimal blending.

Lydforhold

Det skal ikke være for mye støy, verken innendørs eller utendørs. De vanligste støykildene er veitrafikk, industri og fly. Forskning viser at støy er et økende helseproblem i samfunnet vårt. Støy forstyrrer konsentrasjons- og yteevnen og kan dermed forsinke læringen selv om den ikke er så høy at den skader hørselen.

Drikkevann

Barnehager og skoler skal være forsynt med godt og rent drikkevann.

Sanitære forhold

Det skal finnes mange nok toaletter og vasker. Sanitære anlegg skal ha god hygienisk utforming, kapasitet og standard.

Utfordringer til deg

 1. Hva er internkontroll og internkontrollsystem?
 2. På hvilke måter må en barnehage godkjennes før den kan tas i bruk?
 3. Hvilke krav blir det stilt til beliggenhet?
 4. Hva betyr det at «tomta må gi mulighet for lek og turer, og terrenget bør passe til barnas alder og modenhet»?
 5. Hvilke krav blir det stilt til utforming og innredning?
 6. Hva er en beredskapsplan for kriser? Finn ut om din skole har slike planer, og be om å få se en slik plan.
 7. Finn ut hvordan skoler og barnehager i ditt nærområde gir trafikkopplæring til barna.
 8. Hvilke krav blir det stilt til brannvern?
 9. Hvilke krav blir det stilt til førstehjelpsutstyr, og hvor ofte bør de ansatte bli kurset i førstehjelp?
 10. Hvilke krav blir det stilt til smittevern?
 11. Hva sier forskriften om røyking?
 12. Lag spørsmål til forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole, og intervju ansatte i barnehager og skoler for å finne ut hvordan de jobber med de ulike punktene i forskriften.
Sist oppdatert 04.07.2018
Skrevet av Einar Gjærevold, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Lov- og regelverk