Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (BF jåa1/jåa2)

  Teekstine barkedh

  Soptsesh, vuelieh, dikth jïh jeatjah teeksth soptsestieh guktie almetjh jealeme, ussjedamme jïh domteme tïjji mietie. Gosse mijjieh teeksth lohkebe dellie maehtebe aelkedh ussjedidh, maam akt lïeredh jallh måarahtovvedh. Lissine teeksth maehtieh mijjem faepieldidh jallh madtjeldehtedh.

  Bïenjh

  Bïenje lea almetjen buerie voelpe jïh viehkiehtæjja. Bïenjh joekoen vihkeles saemide orreme, jïh vihkeles daan biejjien aaj. Daennie teemesne maahtah soptsesh jïh jeatjah teeksth bïenji bïjre lohkedh, jïh goltelidh aaj.

  Læringsressurser

  Bïenjh