Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Barkh teekstine Guktie bïenje viehkine sjïdti

Barkh teekstine «Guktie bïenje viehkine sjïdti».

1. laavenjasse

Lohkh teekstem Guktie bïenje viehkine sjïdti

Vaestedh gyhtjelasside:

  1. Mejnie kaarre lij barkeminie?
  2. Guktie bovtse lij?
  3. Mïsse kaarre vuaptan sjïdti?
  4. Mannasinie kaarre tjoeri orrijidh barkedh?
  5. Maam bïenje maaksojne sïjhti?

2. laavenjasse

Åvtesne jeehtin: Galka bïenjese beapmoem vedtedh aarebi goh jïjtje byöpmedh.

Man åvteste nimhtie jeehtin, datne vïenhth?

3. laavenjasse

Tjaelieh åenehks teekstem gusnie buerkesth man åvteste bïenje viehkine sjïdti saemide.

CC BY-SASkrevet av Marit M. Fjellheim.
Sist faglig oppdatert 09.10.2023

Læringsressurser

Bïenjh