Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Barkh diktine Bïenje mov

Barkh diktine «Bïenje mov» maam Albert Jåma tjaaleme.

Lohkh diktem Bïenje mov maam Albert Jåma tjaaleme.

Vaestedh laavenjasside.

1. laavenjasse

  1. Man bïjre dikte? Guktie datne daam diktem guarkah?
  2. Ohtsedh tsiehkie-baakoeh mah diktem buerkiestieh.
  3. Buerkesth dikten bijjie-baakoem «Bïenje mov».
  4. Mij lea «saajve-aajmoe» jïh «saajve-ealoe»?
  5. Tjïelkesth jiehtegem «jijhteles biejjien».
  6. Dikten naan sjïere gïeleldh vierhkievierhtieh?

2. laavenjasse

Tjaelijen naan sjïere åssjaldahkh jallh domtesh mejtie sæjhta lohkijinie juekedh, datne vïenhth? Buerkesth!

Tjaelieh åenehkslaakan guktie datne diktem guarkah.

CC BY-SASkrevet av Marit M. Fjellheim.
Sist faglig oppdatert 09.10.2023

Læringsressurser

Bïenjh