Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Barkh soptsesinie Guktie bïenje soptseste

Goltelh soptsesem jïh vaestedh laavenjasside.

Goltelh!

Goltelh maam åemie Viesterviellien Pöövle, Bindaeleste jïh Nååmesjevuemeste, soptsesteminie. Rïhpesth tjoeje-fijlem Sámi arkiiveste: Guktie bïenje mubpiejgujmie soptseste

1. laavenjasse

Goltelh soptsesem jïh tjaelieh tsiehkie-baakoeh mearan golteleminie.

2. laavenjasse

Tjaelieh iktedimmiem soptsesistie, provhkh tsiehkie-baakojde viehkine mearan tjaelieminie.

3. laavenjasse

Soptsesth dam vihkielommesem guktie bïenje mubpiejgujmie soptseste.


CC BY-SASkrevet av Marit M. Fjellheim.
Sist faglig oppdatert 09.10.2023

Læringsressurser

Bïenjh