Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Barkh teemine Skoerhtjebaelie

Barkh teemine «Skoerhtjebaelie».

1. laavenjasse

Goltelh maam Viesterviellien Pöövle soptsestamme: Guktie edtja veeljedh dam skoerhtjem mij maahta hijven ryöjnesjimmie-bïenjine sjïdtedh Sámi arkiiveste.

Vaestedh gyhtjelasside.

  1. Man mietie edtja vuartasjidh gosse skoerhtjem veeljedh?
  2. Maam maahta joe skoerhtje-baeleste vuejnedh?
  3. Mij skoerhtjide edtja baajedh årrodh? Man åvteste?
  4. Man mietie edtja vuartasjidh gåessie aalka dam bïenjem deemedh?
  5. Maam ij edtjh darjodh, mestie bïenje maahta eerjesovvedh?
  6. Magkeres bïenje ij rikti båatsoe-bïenjine sjïdth åemie Pöövlen mïelen mietie?
  7. Mejnie jeatjah bïenje maahta viehkiehtidh?

2. laavenjasse

Lohkh bïenjen-nommi bïjre teemesne Skoerhtjebaelie

Vaestedh gyhtjelasside:

  1. Man bïenjese daah nommh sjiehtieh: Vaarr, Spåajm jïh Garm? Buerkesth!
  2. Akten aejkien skoerhtje bïenjeste gaatskahtalli juktie altese bieljie vestieslaakan saajreni. Daan skoerhtjen nomme sjïdti Snïjr. Man åvteste daam nommem åadtjoeji, datne vïenhth?
  3. Datne naan jeatjah bïenjen-nommh damth? Buerkesth nommide jïh mejtie bïenjide dah sjiehtieh.

3. laavenjasse

Lohkh guktie bïenjem gohtjedh teemesne Skoerhtjebaelie

Vaestedh gyhtjelassem:

Saemien-gïelesne sjïere jiehtegh gosse edtja bïenjem gohtjedh, gosse dam nihtedh jïh stilledh. Datne naaken vielie daagkerh jiehtegh maahtah? Tjaelieh dejtie.

4. laavenjasse

Tjaelieh åenehkslaakan guktie aajhtere tjuara bïenjese soptsestidh jïh dåemiedidh guktie bïenje edtja hijvenlaakan guarkedh.

CC BY-SASkrevet av Marit M. Fjellheim.
Sist faglig oppdatert 09.10.2023

Læringsressurser

Bïenjh