Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Miljørettet helsevern i barnehage og skole

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole skal bidra til at miljøet i barnehage og skole fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Ei smilende jente med rosa jakke og støvler balanserer på en tømmerstokk. En voksen strekker ut hendene for å ta imot henne. Foto.

Formålet med forskriften

Formålet med forskriften er å sikre at barnas miljø i barnehage og skole/SFO ivaretas. Miljø omfatter både det fysiske og det psykososiale miljøet, både inne og på uteområder som ligger på virksomhetens eiendom og i umiddelbar tilknytning til denne. Forskriften gjelder ikke for de ansattes miljø. For dem gjelder arbeidsmiljøloven.

Forskriften vil også gjelde når barna er på utflukter og turer. Det understrekes at barn skal ha et helsefremmende miljø, og ikke bare være beskyttet mot risikoforhold. Trivsel er en viktig del av det positive helsebegrepet. Barna skal oppleve trygghet, mestring, nærhet og livsglede.

Innhold i forskriften

Forskriften om miljørettet helsevern sier blant annet hvordan barnehager og skoler/SFO skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.

Internkontroll

Internkontroll er en egenkontroll som barnehagen og skolen selv utfører, og som dokumenterer at regelverk følges. Virksomheten skal altså vite hva den skal gjøre, gjøre det og etterpå kunne dokumentere at den har gjort det. Internkontrollsystemet skal gjøre det enkelt å drive kontinuerlig forbedringsarbeid i barnehagen og skolen/SFO.

Utforming og innredning

Utforming og innredning både på ute- og inneområder skal ivareta barnas behov for sikkerhet samtidig som det skal legges til rette for kreativ utfoldelse, et godt læringsmiljø, trivsel og gode psykososiale forhold. Utformingen skal være universell slik at alle barn og unge uansett funksjonsevne har tilgang til å delta på lik linje som andre.

Muligheter for aktivitet og hvile

Det skal være arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede. Arealet skal fremme allsidig bevegelseserfaring, mestring og skape muligheter for å utvikle fysiske og sosiale ferdigheter både ute og inne. Dette gjelder for barn og unge i ulike aldersgrupper og ulike funksjonsnivå. Deler av lokalene bør være forbeholdt rolige aktiviteter som kan gi avslapning og hvile.

Måltider

Det skal skapes en god ramme rundt måltidene, og barna skal ha nok tid til å spise maten sin. Tilrettelegging for gode måltider og et sunt mat- og drikketilbud vil bidra til at barn og unge får gode muligheter til å etablere et helsefremmende kosthold som de tar med seg videre i livet.

Lagring, tilberedning og servering av mat må skje i samsvar med råd og regelverk fra Mattilsynet og hensynet til matallergi. Viktige råd er blant annet god håndhygiene ved tilberedning av mat og før måltidet, samt at mat som ikke skal spises med en gang, kjøles ned raskt.

Renhold og vedlikehold

Innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hensikten med renhold er å redusere forekomsten av støvpartikler, allergener og smittestoffer. Et godt renhold skal bidra til å oppnå trivsel, hygiene og godt inneklima samtidig som det forlenger levetiden på materialer og inventar.

Fire barn står på en svinghuske og smiler. Foto.

Sikkerhet og helsemessig beredskap

Sikkerhets- og beredskapsarbeid skal forebygge at ulykker skjer og medvirke til at uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Arbeidet med sikkerhet og beredskap skal være en del av den daglige driften. Virksomheten har ansvar for barnas sikkerhet hele tiden, enten barna befinner seg på virksomhetens område eller er ute på tur. Sikkerhetsarbeid inkluderer kontroll av alle områder barn ferdes i, og utstyr de bruker.

Trafikksikkerhet i forbindelse med at barna kommer til og drar fra barnehagen eller skolen bør vies stor oppmerksomhet. Trafikksikkerhet handler både om fysisk tilrettelegging av trafikkforholdene og holdninger og atferd hos elevene, foresatte og ansatte.

Ulykker og skader som skjer, bør registreres og være en del av det systematiske sikkerhetsarbeidet, slik at lignende hendelser kan unngås i framtiden, og at sikkerhetsarbeidet kan evalueres.

Førstehjelp

Alle ansatte skal ha nødvendig kompetanse innen førstehjelp, og virksomheten skal alltid ha tilstrekkelig utstyr tilgjengelig og komplett. Ansatte som har ansvar for barn på tur til vann/sjø, bør ha årlig oppdatert kompetansebevis for "Livredning for personale i skole og barnehage".

Smittevern

Barn og ungdom er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet. Folkehelseinstituttet har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.

Tobakk

Forskriften slår fast at tobakksbruk ikke skal forekomme til noen tid eller i
noen del av barnehagens og skolens/SFOs lokaler eller uteområder. Forbudet omfatter alle typer tobakksbruk, det være seg sigaretter, sigarer, pipe, skråtobakk, snus eller annen tobakk.

Inneklima, lyd og belysning

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset området og årstiden.

God belysning og tilgang på dagslys har stor betydning for helse og trivsel.

Støy er definert som uønsket lyd. Støy oppleves som slitsomt, og det kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid. Hva som er akseptabelt støynivå, kommer an på ulike forhold som tid og sted, hva slags lyd det er, og subjektive forhold.

Utfordringer til deg

  1. Hvorfor må en barn- og ungdomsarbeider kjenne til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.?
  2. Hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider bidra til å skape et godt fysisk og psykososialt miljø i en barnehage eller skole/SFO?

Kilder

Forskr om miljørettet helsevern i skoler mv. (1996). Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/1995-12-01-928

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i barnehagen. Veileder til lov og forskrift. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen/

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i skolen. Veileder til lov og forskrift. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-skolen


Sist oppdatert 15.10.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Lover og regler i oppvekstsektoren