Hopp til innhold

Fagstoff

Kommunikasjon og retorikk

Når vi kommuniserer med andre mennesker, deler vi tankene våre. Vi ønsker å nå fram med både ord og kroppsspråk. Retorikken er retningslinjer for hvordan vi kan kommunisere overbevisende, men også et redskap vi bruker for å analysere kommunikasjon.

Hva forteller videoen fra dramaserien SKAM om kommunikasjon? Diskuter med en medelev, eller skriv ned stikkord for deg selv.

Kommunikasjon er samarbeid

Alle mennesker har behov for kontakt med andre og for å dele tanker, erfaringer, følelser og ønsker. Denne kontakten og utveksling av informasjon kaller vi kommunikasjon. Ordet kommer fra latin communicare, som betyr "å dele med andre, å gjøre felles".

Når vi skal beskrive en kommunikasjonssituasjon, bruker vi blant annet begrepene sender, mottaker og budskap. Sender og mottaker er deltakerne i kommunikasjonen, og budskapet er det sender prøver å formidle. For å sikre at budskapet blir oppfatta likt, må sender og mottaker samarbeide. De må være ærlige overfor hverandre og gjøre sitt beste for å forstå hverandre rett.

Kommunikasjonsproblemer

Selv om alle gjør sitt beste for å forstå, kan kommunikasjon være ganske vanskelig. Alle har opplevd å bli misforstått helt eller delvis. Noen ganger er det fordi mottakeren ikke vil, andre ganger er det måten du kommuniserer på som gjør det vanskelig for mottakeren. Problemene kan oppstå i alle ledd av kommunikasjonskjeden og ha mange ulike årsaker.

Når opplevde du sist å bli misforstått? Hva var årsaken, tror du?

Kommunikasjon med og uten ord

Når vi bruker ord for å uttrykke oss, snakker vi om verbal kommunikasjon. (Verb betyr ”ord” på latin). Men også blikk, ansiktsuttrykk og bevegelser kan tale. Kroppsspråket vårt er et eksempel på ikke-verbal kommunikasjon, det vil si kommunikasjon ved hjelp av andre tegn og signaler enn ord.

Kroppsspråket røper hva vi føler og tenker. Det kan understreke hva vi sier med ord, eller det kan avsløre at vi kanskje ikke er helt ærlige. Et ”Hyggelig å hilse på deg!” blir lite troverdig dersom håndtrykket vårt er slapt og blikkontakten og oppmerksomheten vår omtrent lik null. Når ord og kroppsspråk ikke stemmer overens, snakker vi om dobbeltkommunikasjon.

Enveis- og toveiskommunikasjon

Når vi forteller eller skriver noe, ønsker vi oss en reaksjon fra mottakeren. Svaret vi får, kaller vi for tilbakemelding eller respons. I samtaler og diskusjoner får vi personlig og direkte tilbakemelding. Da snakker vi om toveiskommunikasjon.

Det er ikke alltid mulig med en slik direkte kontakt mellom sender og mottaker. Når et kleskonsern gjennomfører en reklamekampanje, vet senderen ikke hvordan hver enkelt mottaker reagerer på kampanjen. Dersom salget øker i etterkant av kampanjen, kan senderen selvsagt slutte seg til at budskapet har nådd fram, men denne tilbakemeldinga er ikke direkte. Når det ikke fins noen direkte, personlig kontakt mellom sender og mottaker, snakker vi om enveiskommunikasjon.

Sammenheng mellom retorikk og kommunikasjon

Retorikken er tradisjonelt definert som kunsten å overbevise. Da handler kommunikasjon om hvordan vi kan bruke språk til å påvirke mottakerne.

De fleste av de retoriske begrepa du lærer, stammer fra Aristoteles verk Retorikk, som er ei lærebok i talekunst. Det er derfor vanlig å si at opplæringa i retorisk talekunst stammer fra antikken. For eksempel ble det svært viktig å kunne tale godt for seg og kommunisere med sine medborgere i bystaten Aten, hvor det første demokratiet oppsto. En viktig del av demokratiet er nettopp å kunne overbevise andre om sin sak.

Retorikk er også studien av hvordan mennesker prøver å påvirke andre gjennom kommunikasjon. Vi bruker retorisk analyse for å avdekke hvordan. Da ser vi på hvordan en avsender bruker ulike virkemidler for å overbevise. Det kan både være å overbevise om en sak, stemme på et parti og kjøpe et produkt.

Tenk over:

Vi kommuniserer ofte for å påvirke dem rundt oss. Betyr det at all kommunikasjon handler om retorikk?

Kan du komme på eksempler på kommunikasjon som ikke prøver å påvirke mottakeren? Diskuter gjerne med en medelev.

Kilder

Händler Svendsen, L. F. (2019). Retorikk. Store norske leksikon. Henta fra https://snl.no/retorikk

Kjeldsen, E. J. (2013). Retorisk dannelse – hva du ikke visste du burde vite om verdens eldste kommunikasjonslære. Norsk medietidsskrift. Henta fra https://www.idunn.no/nmt/2013/01/retorisk_dannelse_-_hva_du_ikke_vissteduburde_vite_om_ver

Relatert innhold

Her skal du se nærmere på kommunikasjon mellom Isak fra Skam og "skolelegen". I tillegg skal dere prøve dere på rollespill om dobbeltkommunikasjon.

CC BY-SASkrevet av Marion Federl og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Innføring i retorikk og argumentasjon