Hopp til innhold

Fagstoff

Finansiering

Finansiering handler om måten en bedrift skaffer penger på og hvordan pengene er brukt. En analyse av hvordan bedriften er finansiert, er nyttig og nødvendig. Da er det størrelsen på egenkapitalen og den langsiktige gjelda oppmerksomheten rettes mot.
Penger i stabler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Langsiktig finansiering

Vi omtaler denne delen av finansieringen som den langsiktige finansieringen.

Som en hovedregel kan vi si at alle anleggsmidlene bør være langsiktig finansierte, det vil si at de bør ha finansiering som løper mer enn ett år.

Hvis den langsiktige finansieringen overstiger størrelsen på anleggsmidlene, får vi det vi har omtalt som arbeidskapital. Eller sagt på en annen måte: da har vi langsiktig finansiering av deler av omløpsmidlene.

Fra gammelt av var det naturlig å ha et krav om at halve varelageret skulle være langsiktig finansiert. Dette gjaldt spesielt hvis man solgte kapitalvarer, som gjerne lå på lager lenger enn lettere omsettelige varer.

Det kan settes opp mange nøkkeltall for finansiering, men vi skal bare se på den viktigste av dem, nemlig egenkapitalprosenten.

Egenkapitalprosent (EK %)

Formelen for EK % er: EK ×100TK

For vår bedrift får vi: 80 364 × 100212 400= 37,8%

Ved årsavslutningen året før var EK på 23 %. Fordi overskuddet fra årets drift er disponert tilbake til egenkapitalen, får vi en pen forbedring av EK %.

Størrelsen på EK varierer med hvilken risiko som ligger i bransjen. Kravet til EK kan derfor ligge på mellom 10 og 40 %.

Det viktige nøkkeltallet egenkapitalprosent kalles også for soliditet ettersom det dreier seg om hvor solid bedriften er, eller hvilken evne den har til å tåle tap.

Sum anleggsmidler19500Sum egenkapital80364Sum omløpsmidler192900Sum langsiktig gjeld3636Sum kortsiktiggjeld128400Sum eiendeler212400Sum egenkapital/gjeld212400

Resultatregnskap

Salgsinntekter

1 301 000

Varekostnader

785 000

Dekningsbidrag

516 000

Andre driftskostnader

465 000

Driftsresultat

51 000

Renteinntekter

1 600

Rentekostnader

3 900

Ordinært resultat før skattekostnad

48 700

Skattekostnad

13 636

Årsresultat

35 064

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 26.04.2018

Læringsressurser

Lønnsomhet