Hopp til innhold

Fagstoff

Nøkkeltall

Når årsregnskapet er ferdig, kommer det kanskje mest spennende. Vi skal sammenligne lønnsomheten i bedriften med tidligere år, eller en annen bedrift. Vi bruker da utregninger som vi kaller nøkkeltall.
Blyant lager en rød sirkel rundt et tall i et regnskapsark. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nøkkeltall

Vi bruker nøkkeltallene til å vurdere den økonomiske situasjonen i en bedrift. Når vi regner ut og sammenligner nøkkeltallene for flere år, eller sammenligner nøkkeltall fra flere bedrifter, kan vi vurdere lønnsomheten i bedriftene.

Vi har valgt ut noen av de mest brukte nøkkeltallene fra tre områder: rentabilitet, likviditet og finansiering.

Rentabilitet

Nøkkeltall for rentabilitet kalles også for nøkkeltall for lønnsomhet. Dette er fordi renten på investert kapital sier noe om hvorvidt eierne tjener på investeringen sin i bedriften. Overskudd gir positiv rentabilitet, mens underskudd gir negativ rentabilitet. Rentabilitet beregnes slik:

Rentabilitet =ResultatInvestert kapital×100

Vi kan beregne rentabilitet av egenkapitatalen, og eventuelt av totaltkapitalen. Vi bruker formelen over og setter inn henholdsvis totalkapital eller egenkapital som investert kapital.

Rentabilitet av totalkapitalen

Rentabilitet av totalkapitalen=ResultatTotalkapital

Når vi beregner totalkapitalrentabiliteten, bruker vi tall for den gjennomsnittlige totalkapitalen. For å finne gjennomsnittlig totalkapital summerer vi totalkapitalen per 1.1. og 31.12. og deler på to. Totalkapitalen består av både egenkapital og gjeld. Vi sammenligner totalkapitalen med resultatet. Vi bruker her resultatet før skatt pluss rentekostnader.

Rentabilitet av totalkapitalen=(Resultat før skatt + rentekostnader) × 100Gjennomsnittlig totalkapital

Rentabilitet av egenkapitalen


Rentabilitet av egenkapitalen =Resultat × 100Gjennomsnittlig egenkapital

For å finne gjennomsnittlig egenkapital summerer vi egenkapitalen 1.1. og 31.12. og deler på to.

Vi kan beregne rentabilitet av egenkapital både før og etter skatt. Det vil si at vi setter inn resultat enten før skatt eller årsresultat i formelen.

Rentabilitet av egenkapital før skatt=Resultat før skatt×100Gjennomsnittlig egenkapital

Rentabilitet av egenkapital etter skatt=Årsresultat×100Gjennomsnittlig egenkapital

Bruttofortjeneste (dekningsgrad)

Bruttofortjeneste, også kalt dekningsgrad, er også et nøkkeltall. Dette nøkkeltallet finner vi både i budsjett- og regnskapsoppstillingen. Beløpet regnes ut ved å trekke varekostnaden fra salgsinntekten. Beløpet regnes i prosent av salgsinntekt. Beløpet og prosenten forteller oss hvor mye av salgsinntekten som er igjen til å dekke faste kostnader, etter at varekostnaden er betalt.

Bruttofortjeneste (dekningsgrad)=salgsinntekt-varekostnadsalgsinntekt×100

Resultatgrad

Resultatgraden er hvor stort årsresultatet er i forhold til salgsinntekten, i prosent.

Resultatgrad =ÅrsresultatSalgsinntekt×100

Likviditet

Likviditet forteller oss om bedriftens evne til å betale regninger til rett tid. Vi beregner to ulike likviditetsgrader, likviditetsgrad 1 og 2, som forholdstall. Et forholdstall er en sammenligning av to tall, uten å gjøre det om til prosent. Vi sammenligner omløpsmidler med kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 1 =OmløpsmidlerKortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 1 bør helst være minst 2. Det betyr at omløpsmidlene skal være dobbelt så store som den kortsiktige gjelda.

Likviditetsgrad 2 =Omløpsmidler -varelagerKortsiktig gjeld

Ved beregning av likviditetsgrad 2 ser vi på de mest likvide omløpsmidlene. Det vil si de som enklest kan gjøres om til penger, og brukes til å betale regninger. Derfor trekker vi ut varelager, siden det tar litt tid å gjøre det om til penger.

Forholdstallet bør være minst 1. Det vil si at de mest likvide omløpsmidlene bør være minst like store som den kortsiktige gjelda.

Arbeidskapital

Arbeidskapital er et utrykk for bedriftens økonomiske handlefrihet. Arbeidskapital blir oppgitt som et beløp, men det er ikke nødvendigvis penger som finnes på en bankkonto. Det er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Arbeidskapital = omløpsmidler-kortsiktig gjeld

Finansiering

Egenkapitalprosent kalles også for soliditet, ettersom nøkkeltallet viser hvor solid bedriften er. Vi sammenligner størrelsen på egenkapitalen med totalkapitalen.

Egenkapitalprosenten (EK %) =Egenkapital×100Totalkapital

Et eksempel på utregning av nøkkeltall

Vi skal nå regne ut nøkkeltallene for årets regnskap i en bedrift, og sammenligne med fjorårets nøkkeltall.

Vi har kalt fjoråret for 20X0 og dette året for 20X1.

Resultatregnskap (tall i hele tusen)

Budsjettposter

20X1

20X0

Salgsinntekter

1 301 000

948 000

Varekostnader

785 000

640 000

Lønnskostnader

230 000

190 000

Avskrivninger

35 000

11 000

Andre driftskostnader

200 000

110 000

Driftsresultat

51 000

–3 000

Renteinntekter

1 600

500

Rentekostnader

3 900

0

Resultat før skatt

48 700

–2 500

Skattekostnad

13 636

0

Årsresultat

35 064

–2 500


Balanse per 31.12. (i hele tusen)

Budsjettposter

20X1

20X0

Eiendeler

Anleggsmidler

19 500

45 000
Sum anleggsmidler

19 500

45 000

Varebeholdning

41 000

37 000

Kundefordringer

63 400

102 400

Bankinnskudd

88 500

13 700

Sum omløpsmidler

192 900

153 100

Sum eiendeler

212 400

198 100

Egenkapital/gjeld

Aksjekapital

100 000

100 000
Annen egenkapital

–19 636

–54 700

Sum egenkapital

80 364

45 300

Langsiktig gjeld

3 636

0

Sum langsiktig gjeld

3 636

0

Kassekreditt

1 700

0

Leverandører

53 600

100 800

Annen kortsiktig gjeld

73 100

52 000

Sum kortsiktig gjeld

128 400

152 800

Sum egenkapital/gjeld

212 400

198 100


Nøkkeltall per 31.12.X1 og 31.12.X0

Kalkulasjon

31.12.X1

31.12.X0

Rentabilitet

Bruttofortjeneste, dekningsgrad

39,7 %

32,5 %

Resultatgrad

2,7 %

0,3 %

Egenkapitalrentabilitet etter skatt

43,6 %

5,5 %

Totalkapitalrentabilitet

24,8 %

1,3 %

Likviditet

Likviditetsgrad 1

1,5

1,0

Likviditetsgrad 2

1,2

0,8

Arbeidskapital

64 500

300

Finansiering

Egenkapitalprosent (soliditet)

38 %

23 %

Tenk over

Hva synes du om bedriftens resultater når du sammenlikner nøkkeltallene?

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 01.02.2021

Læringsressurser

Lønnsomhet