Hopp til innhold

Fagstoff

Internasjonal godstransport II

Les om prosedyrer som gjelder ved utførsel og innførsel av varer.
Grenseovergang Svinesund, en flerfelts motorvei. Det er plassert to skilt over kjørefelta. På det ene skiltet står det: "Toll – ingen varer å deklarere". Dette skiltet har et grønt symbol. På det andre skiltet står det: "Toll – varer å deklarere". Dette skiltet har et rødt symbol. Foto.

Utførsel av varer

Før vi kan sende varer ut av Norge, må vi søke om tillatelse fra Tollvesenet. Dette gjør vi ved å deklarere varen for Tollvesenet. Da fyller vi ut en utførselsdeklarasjon. Dette er det samme dokumentet som kalles Enhetsdokumentet på Tolletatens sider, eller SAD-dokumentet (Single Administrative Document) i EØS-området. Enhetsdokumentet kan fylle flere funksjoner.

Faktura

Alle varer som skal utføres fra landet, skal deklareres. I tillegg må vi skrive en faktura og fylle ut et fraktbrev. Fakturaen inneholder blant annet informasjon om varetype, varemengde og -verdi. Dette er opplysninger som er nødvendige for å kunne klarere varen inn i et annet land.

Fraktbrev

Et internasjonalt fraktbrev kan være et for vegtransport og et CIM-fraktbrev for jernbanetransport. Fraktbrevet for sjøtransport kaller vi konnossement, engelsk Bill of Lading eller Waybill (UIC), og det tilsvarende dokumentet for lufttransporten heter Air Waybill (AWB).

Konnossementet er et negotiabelt (omsettelig) dokument. Det betyr at det kan selges, slik at varene kan skifte eier under transporten. Det er bare rederier og representantene deres som kan utstede slike konnossementer.

Andre dokumenter

Når vi eksporterer gods, kan det også være andre dokumenter som kreves i tillegg til faktura, fraktdokument og utførselsdeklarasjon – for eksempel dokumentasjon på hvor varen kommer fra. Når det gjelder matvarer, kan det bli krevd en sunnhetsattest. Fagarbeiderne i transportbedriftene vet hvilke tilleggsdokumenter som kreves for de ulike varetypene.

Lenker til nettsider med mer informasjon

Enhetsdokumentet til nedlasting fra Tolletatens sider

Tolletaten: Deklarering ved eksport

Innførsel av varer

Ved innførsel av varer til Norge må vi følge bestemte prosedyrer. Det er vanlig at speditøren sørger for at alle nødvendige dokumenter er fylt ut. Ett av dokumentene som trengs, er en innførselsdeklarasjon (tolldeklarasjon). Her kan vi bruke Enhetsdokumentet til Tolletaten.

Varene kan forpasses fra grensa og fram til et fortollingssted. Det betyr at varene blir sendt ufortolla fra grensa og fram til et et tollager som er godkjent av Tolletaten. Mottaker eller den personen mottaker har bestemt, tar imot ei ankomstmelding som forteller at godset er ankommet. Varene må være fortollet før de kan utleveres til mottaker.

Nyttig informasjon om vareimport

Tolletaten: Hjelp til utfylling av innførseldeklarasjon (Enhetsdokumentet)

Tolletaten: Importguide for nybegynnere

Tolletaten: Forpassing

Tolletaten: Tollager

Tolletaten: Tolltariffen

Toll og avgifter

Toll og avgifter blir fastsatt med utgangspunkt i varetype og -verdi. Disse opplysningene står oppført i fakturaen, mens satsene for toll står angitt i tolltariffen. Hvis ikke varen har noen verdi, men er en gave (for eksempel nødhjelp), er det vanlig å skrive ut en proforma faktura der "nødhjelp" er angitt som vare.

I tillegg til tollen kommer kostnadene ved å få varen fram til norsk grense.

Godsnummer

Alt av gods som skal innføres, blir tildelt et godsnummer ved første terminal i Norge eller på grensa. Godsnummeret består av 15 sifre som gir oss fem viktige opplysninger om godset. Godsnummeret 201304123265001 forteller oss for eksempel følgende:

  1. De fire første sifrene, 2013, er årstallet for importen.

  2. De to neste sifrene, 04, er nummeret på tolldistriktet.

  3. Deretter følger en tresifra tollagerkode, i vårt tilfelle 123.

  4. Fjerde opplysning er dagen i året godset har blitt registrert i Norge. Her er det den 265. dagen i året.

  5. Sist står ekspedisjonsnummeret godset har fått hos tollagerholderen, her 001.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg. Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 05.02.2024

Læringsressurser

Internasjonale transporter