Hopp til innhold

Fagartikkel

Praktisk kunnskap og vurderingsevne

Å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider knyttes til hvordan du med ansvarlighet og klokskap utøver yrket ditt. Det forventes at du har de kvalifikasjonene og kompetansen som kreves for yrkesutøvelsen.

To voksne og to barn hånd i hånd. Alle smiler. Illustrasjon.

Praktisk kunnskap

En barne- og ungdomsarbeider skal bidra til at barn og unge har et godt liv i dag. Arbeidet du gjør i dag, skal bidra til at barn klarer seg selv i framtiden, og til at de kan ta egne valg og bli ansvarlig handlende mennesker i samfunnet.

Å arbeide med barn er noe de fleste har en mening om. Alle har egne erfaringer med oppdragelse, omsorg, lek, læring og utvikling. Som profesjonell barne- og ungdomsarbeider skal du vite og kunne si mer enn det andre kan. Du må vise fram ferdigheter vi ikke kan forvente av alle. Det forventes at du har profesjonell kunnskap.

Praktisk yrke

Barne- og ungdomsarbeideryrket er et praktisk yrke, og det du gjør, får betydning for de barna du jobber med. Det betyr at du trenger kunnskap om hvordan du skal handle i ulike situasjoner.

For å få profesjonell kunnskap om hvordan du skal handle i ulike situasjoner med barn, trenger du egne erfaringer. Gjennom praksis i utdanningen din vil du få erfaring med å arbeide med barn. Samtidig vil du ha behov for å forstå teori som grunnlag for de praktiske handlingene. Dette gjør deg i stand til å begrunne de valgene du tar.

Praktiske erfaringer

Gjennom erfaringene du får i det praktiske arbeidet, utvikler du kunnskap om deg selv og verden. Når du deltar og handler i praktiske prosesser, er du til stede med hele deg. Du bruker sansene dine; du føler, tenker og handler.

I møte med barn vil du prøve deg fram. Noen ganger opplever du at det går bra, andre ganger opplever du at det ikke går så bra, og at du må endre på det du gjør. Når du opplever at de erfaringene du har, ikke er tilstrekkelige for å utføre en god jobb i den situasjonen du er i, vil du begynne å utforske problemet. Du vil da begynne å reflektere over handlingene dine og konsekvensene av dem.

Når du tenker, prøver du å forestille deg hva du må gjøre, og hvordan det kan bli. Du bruker tidligere kunnskap, erfaringer og fantasi og prøver å se etter nye måter å gjøre det på. Når du så prøver ut de nye tankene og ideene dine for å løse situasjonen, og du opplever at det du gjør, blir bra eller bedre, har det skjedd en utvikling av din praktiske erfaring. Dermed kan vi si at læring skjer ved at du gjør erfaringer, tenker, eksperimenterer og utforsker problemer som oppstår underveis. Som et resultat vil du også tilegne deg ny kunnskap og handlemåten din endres.

Teoretisk kunnskap

Gjennom å delta i undervisning på skolen og ved å lese og tilegne deg teori om barns utvikling, omsorg, lek og læring vil du få forståelse og kunnskap om barn. Denne teoretiske kunnskapen gir deg et grunnlag for å forstå og begrunne arbeidet ditt, og det vil også ligge til grunn for de handlingene du gjør i det praktiske arbeidet med barn og unge.

Praktisk-teoretisk kunnskap

Som profesjonell barne- og ungdomsarbeider forventes det at du har praktisk-teoretisk kunnskap. Denne kunnskapen bidrar til at du vet hvordan du kan handle i arbeidet med barn og unge, samtidig som du har et teorigrunnlag for å forstå og begrunne arbeidet ditt. I yrkesutøvelsen er det også viktig at du utvikler god vurderingsevne, slik at du kan vurdere kvaliteten på eget arbeid. Det innebærer at du reflekterer over hvordan arbeidet utføres, og konsekvensene av arbeidet.

Utelek. En voksen deltar i barns lek i sandkassa. Foto.

Refleksjons- og vurderingsevne

Å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider er mer enn bare å kunne gjøre. Som barne- og ungdomsarbeider må du også kunne reflektere og vurdere. De vurderinger du gjør i ulike situasjoner, må være bygget på den praktisk-teoretiske kunnskapen din.

Vurderinger underveis

I arbeidet med barn og unge er det ikke slik at du kan ha tenkt ut en løsning på forhånd og handle deretter. Du møter mennesker som er forskjellige, og som reagerer ulikt. Derfor må du kunne tenke mens du utfører arbeidet, gjøre vurderinger underveis, ta valg og handle i tråd med hva som er ønskelig i situasjonen. Dette er en verdivurdering som også krever kreativitet og improvisasjon og at du er engasjert og nysgjerrig på å få det til.

Nye løsninger og vurderingsevne

Samspillet og møtet med barn skjer i øyeblikket, og du kan ikke handle ut fra en bestemt oppskrift. I dette møtet må du være oppmerksom til stede for å vurdere situasjonen og hvordan du bør handle her og nå. Du må bruke din praktisk- teoretiske kunnskap for å vurdere hva som er den beste løsningen i den konkrete situasjonen. Å utvikle denne viktige vurderingsevnen er det som kan kalles pedagogisk klokskap. Pedagogisk klokskap gjør at du utvikler din egen dømmekraft i ulike handlinger med barn. Slik vil du ha kunnskap om hva som er godt og hva som er godt nok. Du innehar dermed både kunnskap til å handle i ulike situasjoner med barn og evne og vilje til å endre egne handlinger hvis du ser at det du gjør, ikke blir godt nok. Når du endrer handlingene dine til det beste for situasjonen, utøver du pedagogisk skjønn.

En slik vurderingsevne er svært viktig for din profesjonelle yrkesutøvelse. Det handler om at du kan vurdere kvaliteten på eget arbeid og utvise god pedagogisk dømmekraft eller pedagogisk skjønn i arbeidet med barn.

Utfordringer til deg

  1. Hvordan vil du arbeide for å få den kompetansen som trengs for å bli en profesjonell barne- og ungdomsarbeider?
  2. Hva trenger du av kunnskap for å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider?
  3. Hvordan må du handle for å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider?

Kilder

Stai, S. (2017). Estetikk i barne- og ungdomsarbeiderfaget: En kvalitativ studie av lærernes forståelse (Masteroppgave). Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Hentet fra https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2677359/Siv%20Stai.pdf

Sist faglig oppdatert 21.09.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Profesjonalitet som barne- og ungdomsarbeider