Hopp til innhold

Fagartikkel

Profesjonell i det sosiale samspillet

Som barne- og ungdomsarbeider skal du være profesjonell i samarbeid med både barna og de voksne som du jobber sammen med. Du skal samhandle med menneskene du møter, på en god og hensiktsmessig måte.

Mennesker løper på eng. Flere av dem strekker armene mot hverandre. Foto.

Sosiale relasjoner

Som barne- og ungdomsarbeider går du daglig inn i mange ulike relasjoner der du samarbeider både med barna og de voksne du jobber sammen med.

En relasjon oppstår i det øyeblikket to mennesker møtes. Vi kan forstå en relasjon som den kontakten eller det forholdet som oppstår mellom mennesker. I det daglige arbeidet med barna vil du og de andre voksne være i en sosial relasjon der dere gjensidig påvirker hverandre.

Dere som er voksne, vil dele erfaringer og lære av hverandre. I dette samspillet blir du kjent med og lærer de reglene og normene (uskrevne regler) som gjelder. I fellesskap med de andre voksne skal du jobbe for å realisere arbeidsplassens mål og verdier. Dette krever et profesjonelt samspill mellom deg og de andre du jobber sammen med.

Profesjonell

I dette profesjonelle samspillet kreves det at du tar i bruk den faglige kompetansen du har. Faglige kompetanse er den praktisk-teoretiske kunnskapen du har tilegnet deg gjennom utdanningen. Det vil si at du i et profesjonelt samspill legger private meninger til side og tar på deg de oppgavene yrkesrollen krever. Det du sier og gjør, skal være styrt av faglig hensiktsmessige vurderinger og målsettinger.

Det er viktig at relasjonene og samspillet mellom deg og barna og mellom deg og de voksne er godt. Du må være bevisst på hvordan du snakker til og om andre. Derfor må du også være bevisst på ditt eget syn på andre personer, fordi det gjenspeiler seg i hvordan du oppfører deg mot dem. Dette er viktig fordi du er en rollemodell og et forbilde for barna. Alle daglige situasjoner og møter er mulige læringssituasjoner for barna, og de lærer også av hvordan du snakker om andre og hvordan du oppfører deg.

Personlig

I det profesjonelle arbeidet ditt vil du ha med deg en del av personligheten din. Du er ikke et mekanisk menneske, og det er heller ikke ønskelig at du skal opptre teknisk og mekanisk i møte med andre. Et profesjonelt samspill med andre er avhengig av at du er i stand til å være personlig i dette møtet. På den måten vil du også bidra til at den du møter, får tillit til deg.

Personligheten din vil alltid være en del av deg, både på jobb og ellers. På jobb som barne- og ungdomsarbeider må du forholde deg reflektert til din egen personlighet. Det er fordi dine egne tanker, følelser og handlinger er basert på dine egne verdier, normer og holdninger. Som profesjonell skal du jobbe etter de verdiene, reglene og normene som gjelder for arbeidsplassen din.

Privat

Som barne- og ungdomsarbeider skal du opptre profesjonelt. Det vil si at den måten du opptrer på privat i fritiden sammen med venner og familie, ikke alltid er forenelig med jobben som profesjonell barne- og ungdomsarbeider. Privat ønsker du å sette søkelys på egne behov og problemer, dele egne meninger og opplevelser og få tilbakemeldinger på dette.

Som profesjonell barne- og ungdomsarbeider kan det for eksempel være nødvendig å la være å si eller gjøre ting som du ville sagt eller gjort i en privat relasjon. Å bli for privat i jobbsammenheng kan føre til at du ikke opptrer profesjonelt i møte med de andre, og du kan glemme den jobben du er satt til å gjøre.

For å bli kjent med de andre voksne du samarbeider med, kan det av og til være nødvendig å dele noe av privatlivet ditt med dem, men det private må ikke styre arbeidet ditt.

 Fire ungdommer sitter på en benk ute i uformell samtale. Foto.

Balanse mellom profesjonell, personlig og privat

Som barne- og ungdomsarbeider er du på jobb med hele deg. Det vil si at du bruker den faglige kunnskapen din i møte med andre og deltar med engasjement og interesse. For å få til gode sosiale relasjoner må du møte de andre personlig.

Kunsten er å finne en god balanse mellom det å være profesjonell, personlig og privat. Dette er ikke alltid like lett, men ved at du reflekterer og vurderer egne tanker, holdninger og væremåte kritisk, blir du bedre i stand til å vurdere hva som er en profesjonell handling, og hva som er en privat handling. Da har du også mulighet til å tilpasse deg til å bli mer profesjonell i arbeidet ditt.

Utfordringer til deg

  1. Hvilke personlige egenskaper har du som du mener er viktig i arbeid med barn og unge?
  2. Hva tenker du er privat i forbindelse med arbeidet som barne- og ungdomsarbeider?
  3. Hvordan kan du balansere mellom det å være profesjonell, personlig og privat i arbeidet med barn og unge og med kollegaer?

Kilder

Gotvassli, K. Aa. (2017). Boka om ledelse i barnehagen. Universitetsforlaget.

Hermansen, M., Løw, O. & Petersen, V. (2013). Kommunikasjon og samarbejde – i professionelle relationer. (3. utg.). Alinea.

Sist faglig oppdatert 26.10.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Profesjonalitet som barne- og ungdomsarbeider