Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgave om sosialisering

I denne todelte oppgaven arbeider du med begreper og teorier knyttet til sosialisering og reflekterer over besvarelsen din i form av en refleksjonsvideo. Begynn med å studere vurderingskriteriene – der finner du kjennetegn for måloppnåelse.
Kvinne ser opp og tenker med illustrasjon på tanker bak. Foto og illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Filer

Oppgave

1. Velg ett tema:

 1. Ungdom og sosialisering i det 21. århundre.
 2. Fra barndom til alderdom – sosialiseringsarenaer gjennom livet.
 3. Sosialisering i to ulike kulturer.

2. Når du har valgt tema, har du tre ulike måter du kan løse oppgaven videre på. Velg én av dem:

 1. Formuler en problemstilling ut fra ditt valgte tema. Problemstillingen kan avgrense eller spisse tema. Velg relevant teori som du bruker for å drøfte problemstillingen.
 2. Velg en teori som belyser ditt valgte tema og drøft teori ved bruk av konkrete eksempler.
 3. Finn ett eller to eksempler som er relatert til tema og drøft eksemplene med hjelp av relevant teori.

3. Med utgangspunkt i valg av tema og oppgaveform velger du hvordan du vil levere ferdig besvarelse av oppgaven, a eller b:

 1. Skriv en tekst på 1500–2000 ord.
 2. Lag en muntlig presentasjon på maksimum 10 minutter. Presentasjonen kan enten holdes for lærer/klassen eller spilles inn og leveres til lærer.

Tips til oppgaveløsningen:

 • I oppgaven er det viktig å bruke relevant teori og fagbegreper. Studer vurderingskriteriene nøye før du går i gang.
 • Velg relevante kilder som du trenger for å jobbe med ditt valgte tema i tillegg til teori. Her er det viktig å utøve kildekritikk og ha gode søketeknikker for å finne kilder som "treffer" ditt tema.
 • Repeter og studer relevante begreper knyttet til "sosialisering" og bruk relevante fagbegreper aktivt i presentasjonen din.
 • I verktøykassa finner du flere nyttige tips om kildebruk, kildekritikk og digitale verktøy du kan bruke for å presentere.
Relevante begreper sosialisering
 • sosialisering, primær- og sekundærsosialisering
 • roller, rollekonflikt
 • normer, formelle og uformelle
 • normsendere
 • identitet
 • internalisering
 • sosial kontroll, sanksjoner
 • kjønnsroller
 • funksjonstapping
 • kulturell frisetting
 • kultur, subkultur
 • prefigurativ sosialisering

Forslag til relevante teorier

Dette er forslag til teorier som kan være relevante for besvarelsen din. Du kan selvsagt velge andre! I lenkene under finner du en introduksjon til ulike teoretiske perspektiver knyttet til sosialisering.

 1. Margaret Mead
 2. George Mead
 3. Erving Goffman
 4. Thomas Ziehe

Refleksjonsvideo

Når besvarelsen er ferdig, skal du lage en refleksjonsvideo der du redegjør for hvordan du valgte å løse del 1. Refleksjonsvideoen skal være maks 10 minutter, og her skal du reflektere over både valg av innhold, hvordan du strukturerte del 1, bruk av fagspråk, og hvordan du vurderer arbeidet ditt ut fra vurderingskriteriene. Du kan bruke punktene under – noen eller alle – for å reflektere over besvarelsen din.

 • Hvorfor valgte du nettopp disse teoriene/denne teorien? Var det noen andre du valgte bort og hvorfor?
 • Hvordan gikk du fram når du skulle velge kilder?
 • Hvis du hadde eksempler med, hvorfor valgte du nettopp disse eksemplene?
 • Hva opplevde du eventuelt som vanskelig i oppgaveløsninga, og hvordan valgte du å løse det?
 • Hvis du hadde en problemstilling: Har presentasjonen din besvart problemstillingen? Var det noe du ønsket å ta med, men som du ikke fikk plass til?
 • Hvordan vurderer du besvarelsen din ut fra vurderingskriteriene?
 • Hva lærte du gjennom å jobbe med denne oppgaven?

Lever både besvarelsen (tekst eller muntlig presentasjon) og refleksjonsvideo til faglærer. Den muntlige presentasjonen kan enten spilles inn eller du kan framføre den foran lærer og/eller medelever.

CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 02.10.2020

Læringsressurser

Sosialisering