Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Eksempler på eksamensoppgaver for studieforberedende utdanningsprogram

Her finner du eksempler på ulike oppgaver du kan få til muntlig-praktisk eksamen i naturfag. Øv alene eller sammen med andre, og bli best mulig forberedt!
To jenter samarbeider om målinger til laboratorieforsøk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan er eksamensoppgavene utformet?

Eksamensoppgaven består gjerne av et bredt tema som dekker mange av kompetansemålene i naturfag. Sammen med oppgaven kan du få oppgitt ei liste med forsøk eller andre praktiske oppgaver som du kan bli eksaminert i.

Du bruker forberedelsestida til å sette deg inn i det temaet du har fått, og forsøkene du har fått oppgitt.

Oppgave 1. Kosthold, helse og livsstil

Velg et aktuelt helse- og livsstilsspørsmål som du drøfter, eller ta utgangspunkt i en av casene i artikkelen Livsstilsvaner hos norske ungdommer.

Presenter det du finner ut.

Tips!

I artikkelen Livsstilen din ligger det et regneark som inneholder resultater fra en stor undersøkelse om livsstilen til ungdom.

Velg deg ett eller noen få områder som du undersøker nærmere. Lag grafiske framstillinger, og presenter det du finner ut.

Aktuelle stikkord

 • Hva menes med næringsstoffer?
 • Velg ett eller flere næringsstoffer. Forklar hvordan de er bygget opp, hva som skjer med dem i kroppen, og hva som kan være gode kilder til disse næringsstoffene.
 • Gjør kort rede for funksjonen til det næringsstoffet / de næringsstoffene du har valgt.

 • Forklar og vis hvordan du kan påvise disse næringsstoffene.

 • Hva mener vi med et variert kosthold?
 • Hva er sammenhengen mellom kosthold og helse?

 • Hva er sammenhengen mellom kosthold og miljøgifter?

 • Kommenter påstanden "Det er ikke bærekraftig å spise kjøtt", eller finn en annen påstand om kosthold og vurder hvor pålitelig den er.

 • Hvorfor er spørsmålet du har valgt, aktuelt?
 • Bruk av programmering. Kan du bruke programmering for å belyse noen av problemstillingene dine? Se for eksempel artikkelen KMI-programmering i Python.

Forsøk

Forslag til forsøk

Forsøk: Påvisning av monosakkarider

Forsøk: Påvisning av protein og karbohydrat i melk

Forsøk: Påvisning av stivelse og proteiner

Forsøk: Enzymer i spytt

Kompetansemål i læreplanen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

 • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

 • utforske og gjøre rede for sammenhenger mellom kjemiske bindinger og egenskaper til ulike stoffer

 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden

 • vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener

 • gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø

Oppgave 2. Bruk av bioteknologi

Lag ei problemstilling eller oppgave om bruk av bioteknologi, og drøft etiske spørsmål knyttet til bioteknologi. På oppgavesida Vurder argumenter om etiske problemstillinger i bioteknologi finner du eksempler på problemstillinger du kan ta utgangspunkt i.

Aktuelle stikkord

 • Hva er DNA?

 • Hva er sammenhengen mellom gener, kromosomer, DNA og egenskaper?
 • Hvordan kan egenskaper gå i arv fra generasjon til generasjon?
 • Arv og miljø
 • Hva er bioteknologi?

 • Eksempler på bruk av bioteknologi.

 • Velg ett eksempel på bruk av bioteknologi som du presenterer i mer detalj:
  • Hva er prinsippene bak teknologien?
  • Hva brukes den til i dag?
  • Hvilke muligheter kan den gi i framtida?

  • Hvilke etiske spørsmål reiser bruk av denne teknologien?
  • Drøft aktuelle fordeler og ulemper.
  • Gi din egen konklusjon der du veier fordeler opp mot ulemper.

 • Bruk av programmering. Kan du bruke programmering for å belyse noen av problemstillingene dine? Se for eksempel sida Krysning og arv – programmering i Python.

Forsøk

Forslag til forsøk

Forsøk: Genetisk hjul

Forsøk: Isoler ditt eget DNA

Forsøk: Mikroskop – innstilling og bruk

Forsøk: Løkcellas oppbygning

Forsøk: Utforsk egne celler

Kompetansemål i læreplanen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • beskrive DNA og hvordan egenskaper arves, og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for evolusjon

 • gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

 • utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder

 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden

 • vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener

Oppgave 3. Myter og fakta om stråling

Lag ei problemstilling eller en oppgave om stråling, eller ta utgangspunkt i casen under.

Case: Nabo som er skeptisk til stråling

Tenk deg at du har en nabo som har store helseplager. Vedkommende mener dette kommer av stråling fra trådløse nettverk, og hen vil at alle naboene skal skru av sine trådløse nett og gå over til kablet internett. Foreslå mulige løsninger på denne situasjonen.

Aktuelle stikkord

 • Beskriv noen sentrale bølgefenomener.
 • Forklar hovedprinsippene for trådløs kommunikasjon.
 • Gi eksempler på hva slik teknologi brukes til.

 • Ta utgangspunkt i påstander om stråling og diskuter disse med bakgrunn i fagkunnskap, gjerne koplet til noen av forsøkene i lista under.
 • Bruk av programmering. Kan du bruke programmering for å belyse noen av problemstillingene dine? Se for eksempel sida Brytning og overlagring – programmering.

Forsøk

Forslag til forsøk

Forsøk: Laserlys i vannstråle

Forsøk: Lysbrytning (simulering)

Forsøk: Lys, farger og fargesyn (simulering)

Forsøk: Hvor effektiv er solkremen?

Kompetansemål i læreplanen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder

 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden

 • vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener

 • utforske og beskrive noen sentrale bølgefenomener

 • forklare hovedprinsippene for trådløs kommunikasjon og gi eksempler på hva slik teknologi brukes til

 • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper

Oppgave 4. Miljøet rundt oss

Lag ei problemstilling eller en oppgave som tar for seg sentrale miljøproblemer i Norge og verden i dag.

Aktuelle stikkord

 • Hva går problemet ut på?

 • Hvorfor og hvordan har det blitt et problem?

 • Hva kan vi gjøre for å løse problemet?

 • Hvilken rolle har teknologi når det gjelder å løse slike problemer? Kan teknologi være med på å skape problemer også?

 • Bruk av programmering. Kan du bruke programmering for å belyse noen av problemstillingene dine? Se for eksempel Python-simulator for klimatiltak.

Forsøk

Forslag til forsøk

Vurder miljøtilstanden i vann og vassdrag (utvalgte målinger)

Forsøk: Lag din egen bioplast

Forsøk: Forsuring av vann

Forsøk: Skjell og havforsuring

Kompetansemål i læreplanen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi eksempler på anvendelser og gjøre rede for karbonets betydning for livet på jorda

 • utforske og gjøre rede for sammenhenger mellom kjemiske bindinger og egenskaper til ulike stoffer

 • utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder

 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden

 • vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener

 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold

 • gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø

Oppgave 5. Presenter ei selvvalgt problemstilling

I løpet av skoleåret har du jobbet med ei selvvalgt problemstilling. Presenter det du har funnet ut, og argumenter for den metoden du valgte å bruke.

Aktuelle stikkord

 • Hvorfor valgte du denne problemstillinga?
 • Hvilke hypoteser har du jobbet med?
 • Hvordan undersøkte du om hypotesene stemte?
 • Hva fant du ut?
 • Hvordan henger det du har funnet ut, sammen med andre emner i naturfag og andre fag?
 • Hvordan er det du har funnet ut, relevant for utdanningsprogrammet ditt?

 • Bruk av programmering. Har du brukt programmering for å belyse noen av problemstillingene dine?

Forsøk

Her må aktuelle forsøk tilpasses den problemstillingen du har jobbet med.

Kompetansemål i læreplanen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder

 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden

I tillegg kommer kompetansemål som er spesifikke for den problemstillinga du har valgt.

Kilde

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i naturfag (NAT01‑04). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/nat01-04

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 16.05.2023

Læringsressurser

Eksamen i naturfag