Hopp til innhold

Fagstoff

Presidentskapet på LilleStortinget

Her er en oversikt over hva som er ditt ansvar som medlem av presidentskapet på LilleStortinget.
Kongen overrekker en tale til stortingspresidenten under åpningen av Stortinget. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi håper du har fått den rollen du ønsker deg og at du gleder deg til å tre inn i den. Det viktigste er at du spiller din rolle og at du setter deg grundig inn i hva den innebærer.

Presidentskapet skal lede arbeidet på LilleStortinget. Presidentskapet skal bestå av en president og en gruppe visepresidenter. På Stortinget er det fem visepresidenter, men dere kan være færre. Presidentskapet skal bestå av representanter fra ulike partier. Presidenten har det overordnede ansvaret, men dere fordeler oppgavene internt og bytter på underveis.

Dere er også på LilleStortinget. Derfor skal dere avlegge stemme ved , men dere er fritatt fra det politiske arbeidet med deltakelse i og . Dere får mer enn nok å gjøre med å planlegge og organisere møtene i LilleStortingets sal.

Presidentskapets hovedoppgaver er:

 • planlegge og legge til rette for LilleStortingets arbeid
 • sørge for at reglene for oppførsel i Lillestortingets sal blir fulgt
 • sørge for at konstitusjonelle regler om forholdet mellom Regjeringen og Stortinget etterleves
 • sørge for at plenumsmøtene blir gjennomført så effektivt som mulig
 • ta imot permisjonssøknader og lese dem opp før plenumssamlingene

Oversikt over konkrete oppgaver

Presidentskapets oppgaver er stort sett knyttet til planlegging og gjennomføring av de ulike plenumsmøtene i LilleStortingets sal.

Når det ikke er møter i LilleStortingets sal skal dere være tilgjengelige på presidentskapets kontor for å ta imot permisjonssøknader, talelister og svare på spørsmål. Der bør også bruke tiden til å forberede plenumsmøtene. Det er viktig at dere er godt forberedt, slik at møtene blir så effektive som mulig. Planlegg for eksempel hvordan dere skal kalle fram de som skal snakke, slik at det tar så lite tid som mulig mellom .

Her er en oversikt over de konkrete oppgavene knyttet til hvert enkelt møte.

Åpningen

Åpningen

 • Ønsk velkommen til åpningen av LilleStortinget.
 • Gjør rede for eventuelle permisjonssøknader. Les opp alle navnene og si deretter "presidentskapet anser permisjonssøknadene som innvilget".
 • Foreta opprop. Rop opp alle navnene med representantnummer, fornavn og etternavn. Dette må gjøres effektivt.
 • Etter opprop skal en av dere si "LilleStortinget er lovlig satt" og klubbe.
 • Introduser statsministeren, som skal holde . Det er også vanlig å ha andre talere (for eksempel lærere og eksterne gjester) som talere på åpningen.
 • Etter trontalen gir informasjon om videre program.
 • Avslutt med å klubbe og si "Møtet er hevet".
Trontaledebatten

Trontaledebatten

 • Dere har ansvar for å fordele taletid til (se fil under). Sørg for at alle får beskjed om taletid så tidlig som mulig.
 • Pass også på at alle leverer inn skjemaet for i trontaledebatten innen fristen (se program), slik at dere kan gjøre listene tilgjengelig for alle representanter før trontaledebatten (se fil under).
 • Når kallesignalet er ferdig og folk er i ferd med å sette seg, klubber presidenten og ber representantene finne plassene sine.
 • Gjør rede for eventuelle permisjonssøknader.
 • Orienter om regler for trontaledebatten (taletid, antall replikker, organisering av debatten m.m.).
 • Under debatten må dere introdusere representantene, passe på taletiden og passe på at reglene blir fulgt. La representantene få fullføre setningen før dere avbryter og klubber.
 • Følg med på salen i tilfelle noen ber om .
 • Etter siste taler informerer dere om neste post på programmet og hever møtet.

Filer

Spørretimen

Spørretimen

 • Pass på at alle leverer inn lister med spørsmål (se fil under) fra alle partier til før fristen (se program).
 • Gi listene med spørsmål til , slik at de kan forberede seg.
 • Sørg for at oversikten over spørsmål er tilgjengelig for alle representanter før spørretimen, slik at de kan forberede eventuelle oppfølgingsspørsmål.
 • Introduser spørsmålsstillerne med navn og parti og si hvem som skal besvare spørsmålet. Be dem komme opp på talerstolen.
 • Be gjerne neste taler komme opp og gjøre seg klar, slik at det går minst mulig tid.
 • Når spørsmålsstiller har fått svar, skal dere alltid spørre om han/hun ønsker et oppfølgingsspørsmål. Når statsråden har svart, går dere videre på lista.
 • Pass ellers på at reglene blir fulgt.
 • Etter siste taler informerer dere om neste post på programmet og hever møtet.

Filer

Plenumsdebatten

Plenumsdebatten

 • Lag saksliste til etter hvert som fra komiteene kommer inn.
 • Sett opp en prioritert rekkefølge over de andre sakene. For en god debatt er det lurt å ta noen kontroversielle proposisjoner først.
 • kan delta i debatten gjennom å holde en redegjørelse i en konkret sak, dersom dette er meldt til Presidentskapet på forhånd. Statsråder kan også be om replikk, dersom Presidentskapet åpner for det. Statsråder har ikke stemmerett på LilleStortinget.
 • Sett opp et sakskart som gjøres tilgjengelig for representantene før plenumsdebatten.
 • Sørg for at noen har fått ansvar for å telle stemmer og gi resultatet til presidenten. Dette bør planlegges godt, slik at det blir så effektivt som mulig. Dere bør vurdere å bruke digitale løsninger.
 • Alle representanter ved å holde opp et nummerskilt med representantnummer (kan også løses digitalt).
 • Gi følgende opplysninger til LilleStortinget:

  • Antall saker til behandling.
  • Sakene skal først debatteres, deretter voteres over.
  • Det er stemmeplikt i LilleStortinget.
  • Det er mindretallet som får første innlegg i saken, og det er mindretallet som skal votere først i sakene.
  • Det skal holdes innlegg både fra mindretallet og fra flertallet for hver sak.
  • Det åpnes for inntil tre replikker til hvert innlegg.
  • Representantene tegner seg til replikker ved å vise nummerskiltet høyt og tydelig.
  • Når innleggene er holdt og replikkene ferdig, skal sakene stemmes over.
 • Introduser sakene slik: "Sak nummer X er innstilling nummer Y (navn på innstilling). Mindretallet består av (navn på partier). Flertallet består av (navn på partier). Første innlegg i saken går til (navn og parti) Vær så god."
 • Votering gjennomføres slik:

  • Introduser voteringen: "Da går vi til votering. Mindretallet stemmer først. Det stemmes." Tell stemmer og noter resultat.
  • "Så stemmer flertallet." Tell stemmer og noter.
  • "Innstillingen er vedtatt/forkastet med... stemmer mot... stemmer." Så klubber dere og går videre til neste sak.
 • Avslutt spillet når tiden er ute (det er ikke sikkert dere rekker alle saker).

Generelle regler

Regler for oppførsel i LilleStortingets sal

Regler for oppførsel i LilleStortingets sal

Generelt

 • Debatter må til enhver tid holdes saklige.
 • Det er ikke tillatt å applaudere i LilleStortingets sal.
 • Det er strengt forbudt med mat og drikke inne i LilleStortingets sal.
 • Det er ikke tillatt å uttrykke støyende misnøye ved plenumssamlinger.
 • Det skal vises respekt for LilleStortinget og Presidentskapet.

Kleskode

 • Kleskoden er pent antrekk.
 • Kvinnelige representanter må ha tildekkede skulder.
 • Mannlige representanter må ha dressjakke/pen skjorte på talerstolen.
 • Presidentskapet kan finne at antrekket er upassende og ikke tillate at representanten kommer på talerstolen

Replikker og innlegg

 • Alle representanter som entrer talerstolen skal henvende seg til Presidenten/presidentskapet og si for eksempel «Ærede president», Gode President» eller «President».
 • Ved ønske om eller holdes nummerskilt opp med strak arm, samt en finger for innlegg og to fingre for replikk.
 • Det er svært viktig at du viser tydelige tegn til presidentskapet.
 • Presidentskapet foreslår for LilleStortinget lengden på taletid og antall replikker som skal tillates. Replikkordskifte kan omfatte inntil fem replikker med svar, men begrenses til tre replikker med svar.
 • LilleStortingets representanter og statsråder har begrenset taletid ved innlegg og replikker. Når det gjenstår 30 sekunder av taletiden, vil det bli gitt et signal.
 • I et replikkordskifte kan samme taler ikke få ordet mer enn to ganger, bortsett fra den representanten som forårsaket replikken.

Votering

 • Alle representantene i LilleStortinget har stemmeplikt ved . Det er altså ikke lov å stemme blankt.
 • Alle representanter voterer ved å holde opp et nummerskilt med representantnummer (kan også løses digitalt).
Uparlamentarisk språkbruk

Uparlamentarisk språkbruk

I Lillestortingets sal er det viktig å bruke et passende språk, Jfr. Forretningsordenens §38: Upassende eller fornærmelig adferd eller tale er ikke tillatt. Slik adferd eller tale skal påtales av Presidenten.

Eksempler på uparlamentariske ord / uttrykk

 • Analfabeter
 • Ansvarsfraskrivere
 • Arroganse
 • At representanten har svak oppfattelsesevne
 • Banal
 • Bløff
 • Driter i
 • Dumsnillisme
 • Dustete
 • Faen
 • Fanteri
 • Feig
 • Feighet
 • Flåsete
 • Forfalskning
 • Forsimpling
 • Forvirrende innlegg
 • Frekk
 • Fusk og fanteri
 • Få ut fingeren
 • Gedigen smørje
 • Hyklersk
 • Høl i hue
 • Idiot
 • Jævlige
 • Klovn
 • Knote
 • Kødde med
 • Latterlig
 • Latterlige merknader
 • Lire av seg
 • Lureri
 • Lure seg unna
 • Nikkedukker
 • På trynet
 • Rene sprøyt
 • Rent bedrag
 • Robbe
 • Sammensurium
 • Skammelige
 • Slarv
 • Sludder
 • Spekkhogger
 • Sprøyt
 • Særinteresseparti
 • Tull
 • Tøv
 • Tåpelig
 • Vanvittige
 • Å flå

HUSK! I tillegg gjelder folkeskikk og sunn fornuft.

Permisjonssøknader

Permisjonssøknader

De som trenger permisjon under møtene i LilleStortingets sal skal levere permisjonssøknad uten ugrunnet opphold (så fort som mulig) til Presidentskapet (se fil under). Presidentskapet vil da opplyse LilleStortinget om permisjonssøknadene, som formelt vedtas av LilleStortinget. Dette gjør at presidentskapet og representantene i LilleStortinget er informert om hvem som er borte og hvor lenge. Permisjonssøknaden skal inneholde navn, parti og tidsrom for permisjonen.

Filer

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen, Atle Oanes, Anna Kristina Lejdelin og Eirik Sundquist Torp.
Sist faglig oppdatert 21.09.2020

Læringsressurser

Rollespillet "LilleStortinget"