Hopp til innhold

Fagartikkel

Etikk i arbeidet med barn og unge

Etikk i arbeid med barn og unge handler om at du som barne- og ungdomsarbeider må gjøre vurderinger om hva som blir rett og galt i arbeidet du gjør. Etisk bevissthet handler om å veie ulike hensyn mot hverandre og er nødvendig for å være et reflektert og ansvarlig menneske.

Jente står ute i regnvær og kikker på personer som går lenger foran henne. Foto.

Etisk refleksjon

Barne- og ungdomsarbeideryrket er et praktisk yrke hvor du bruker din praktisk-teoretiske kunnskap i yrkesutøvelsen. Denne kunnskapen vil sammen med lovverket og de verdiene som gjelder for arbeidsplassen din, være utgangspunktet når du skal reflektere og vurdere arbeidet du gjør.

Etisk refleksjon er en vurdering av hva som er riktig å gjøre i en konkret situasjon. Det innebærer å tenke gjennom selve valget i situasjonen og de verdiene som ligger til grunn for valgene vi tar. Etisk refleksjon er vurderingene du gjør av holdningene og handlingene dine og av i hvilken grad atferden din fremmer eller forsømmer viktige verdier.

Etisk problem

I arbeidet med barn og unge oppstår det etiske utfordringer hele tiden. Et etisk problem er når vi står i en situasjon hvor det ikke er helt klart for oss hva som er riktig å gjøre. Det kan for eksempel være i møte med et barn som ikke får delta i lek med andre. De andre barna ønsker ikke at barnet skal delta i leken. Du som barne- og ungdomsarbeider må da vurdere hvordan du kan hjelpe og støtte barnet som ikke får delta i leken, samtidig som du skal vise respekt for de andre barnas ønsker. I denne situasjonen er det ikke gitt hva som er riktig å gjøre.

På den ene siden handler det om verdien av at alle barn bør få oppleve å være en del av et fellesskap. Å få delta i lek er viktig for å utvikle evne til samhandling og å få venner. Vennskap bidrar til livsglede. På den andre siden handler det om å ta barn på alvor og vise respekt for deres ønsker. Barn har rett til medbestemmelse i hverdagen sin, og de voksne må ta barnas valg på alvor.

I denne situasjonen må du vurdere hvilke verdier eller hensyn som skal telle mest. Etter at du har valgt en måte å gjøre det på, må du reflektere over det du gjorde. Hvordan virket det du gjorde, på det barnet som ikke fikk delta i leken? Hvordan virket det du gjorde, for de andre barna som ikke ønsket at barnet skulle være med? Hvilke verdier la du mest vekt på i denne situasjonen? Ved å reflekter slik kan du se om du handler i tråd med de grunnleggende verdiene. Videre ser du hvilke verdier du verdsetter mest i arbeidet ditt i denne situasjonen.

I en slik situasjon er det også viktig at du reflekterer over den makten som kan ligge i rollen som voksen og som barne- og ungdomsarbeider. Det er et stort ansvar.

Evne til refleksjon og etisk bevissthet

For å utvikle din egen evne til refleksjon er det viktig å reflektere sammen med andre ansatte på arbeidsplassen. På den måten vil dere oppdage at det finnes flere måter å se noe på og ulike muligheter å løse en situasjon på. Denne refleksjonen vil også bidra til at dere ser om måten dere handler på, er forenelig med lovverket og verdiene som gjelder for arbeidsplassen.

Det forventes av en profesjonell yrkesutøver at du tar ansvar og foretar etiske refleksjon i og over eget arbeid med barn og unge. På den måten vil også din praktisk-teoretiske kunnskap utvikles og du blir mer bevisst yrkesrollen din. Du utvikler også din etiske bevissthet om hva som er rett å gjøre.

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr etikk?
  2. Hva betyr etisk refleksjon?
  3. Tenk på en situasjon du har vært i, der det ikke var helt klart hva som var rett å gjøre. Hva gjorde du? Hvilken virkning fikk det du gjorde, for de som var i situasjonen? Hvilke holdninger og verdier mener du var bestemmende for det valget du tok?

Kilde

Lingås, L.G. (2019). Etikk for pedagoger (3. utg.). Gyldendal Norsk forlag.

Sist faglig oppdatert 06.10.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Verdier i praksis