Hopp til innhold

Fagartikkel

Bærekraftig utvikling og respekt for naturen

Bærekraftig utvikling og respekt for naturen er viktig for livet vårt i dag og i framtiden. Som profesjonell barne- og ungdomsarbeider må du reflektere over hvordan du i arbeidet ditt fremmer holdninger som bidrar til et bærekraftig samfunn.

Tiriltunge ved elva. Foto.

Vi er en del av naturen og har ansvar for å forvalte den på en forsvarlig måte. I FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987) ble begrepet bærekraftig utvikling første gang nevnt. Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Bærekraftig utvikling

For å oppnå en bærekraftig utvikling må vi alle jobbe bevisst på tre områder: natur, økonomi og sosiale forhold. Det forplikter hele institusjonen til å arbeide med disse tre områdene. En barnehage eller skole må drives slik at den støtter en bærekraftig utvikling. Vår felles framtid avhenger av at vi tar vare på kloden og håndterer dagens og morgendagens utfordringer. Dette gjelder fra øverste ledelse og ned til individnivå.

Alle må ta ansvar

Alle må ta del i dette arbeidet. Det betyr at barna må lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. De skal oppleve tilhørighet med naturen og se den som en kilde til nytte, glede, helse og læring. Arbeidet med barna skal bidra til at de utvikler både kunnskap om og respekt for naturen. Det vil bidra til at barna forstår at dagens handlinger har konsekvenser for framtiden, slik at de utvikler vilje til å ta vare på miljøet.

Verdier og holdninger

En viktig oppgave for deg som barne- og ungdomsarbeider er å fremme verdier, holdninger og praksis som støtter et bærekraftig samfunn. Ved å legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og å bruke naturen som arena for lek, undring og utforsking kan du bidra til at barna får gode opplevelser og blir glade i naturen. I tillegg vil det bidra til at barna får viktige erfaringer i naturen, og de utvikler evne til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

En måte å oppnå dette på er å bruke barnas engasjement for naturen, lytte til barnas innspill og utforske sammen med dem. Det er viktig å gi barna tid til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og å delta i samtaler om det de har opplevd. Her har du også anledning til å lære barn fakta om naturen og naturfenomener. Det kan være fokus på objektive fakta for å få barn til å gjøre det som er "riktig". For eksempel å ikke kaste søppel i naturen, men ta det med hjem og kaste det i riktig søppelbeholder.

Aktivitetene i naturen kan bidra til at barna får en forståelse for naturens egenart og dermed også en vilje til å verne om naturressursene og det biologiske mangfoldet og bidra til bærekraftig utvikling.

Utfordringer til deg


  1. Hva legger du i begrepet bærekraftig utvikling?
  2. Hvordan tenker du at vi kan jobbe med bærekraftig utvikling med barn?
  3. Hvordan kan du bidra til at barn blir kjent med naturens mangfold og opplever tilhørighet til naturen?

Kilder

Kunnskapsdepartementet. (2017a). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/53d21ea2bc3a4202b86b83cfe82da93e/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2017b). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Sist faglig oppdatert 25.09.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Verdier i praksis