Hopp til innhold

Fagstoff

Miljøsertifisering av tømmer

Miljøsertifisert tømmer skal sikre at tømmeret kommer fra miljøvennlig skogbruk. Sertifiseringen består av et sett standarder eller krav som skogbruket skal følge når skogen stelles og hogges.

I filmen er det vist eksempler på hvordan det tas hensyn til det ved skogsdrift. Dette er blant kravene som er satt for at skogen skal kunne miljøsertifiseres. Kravene skal sikre at skogen drives på en måte.

Miljøverdier i skogen er kartlagt, og områder som det skal tas hensyn til under hogsten, er lagt inn i planene. I filmen ser vi hvordan dette gjennomføres i praksis.

Begreper fra filmen

Livsmiljø: et miljø, sted eller område en art lever i eller er avhengig av. Det er et levested eller en ressurs for en eller flere arter.

Nøkkelbiotop: et område som er viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet, fordi det inneholder naturtyper eller plante- og dyrearter som er sjeldne. Nøkkelbiotopen kan være leveområde for en eller flere arter.

Skogbruksplan: oversikt over skogressurser og miljøverdier på en skogeiendom. En slik plan består av kart og data om skogen på eiendommen.

Miljøregistreringer: kartlegging av miljøverdier i skog.

Miljøfigur (MIS-figur): områder i skogen som er viktige nøkkelbiotoper eller livsmiljøer. Slike områder er merket av på skogbruksplanen.

Rik bakkevegetasjon: et område der det vokser arter som er avhengige av næringsrik jord. Rik bakkevegetasjon er et eksempel på et livsmiljø som registreres som MIS-figur.

Sertifisert skog: skog som driftes på en slik måte at den oppfyller en del fastsatte miljøkrav.

Miljøavtale: en avtale skogeier skriver under på og dermed forplikter seg til å følge skogstandardene og retningslinjer for et bærekraftig skogbruk.

Arbeidsoppgaver

Jobb gjerne sammen i grupper med disse oppgavene.

  1. Hvilke miljøtiltak nevnes i filmen?

  2. Diskuter: Er det nødvendig med sertifisering av skog?

  3. Hvilke krav mener du det er viktig å stille til hvordan tømmeret er produsert?

  4. Finn ut mer: I Norge finnes det to sertifiseringsordninger: PEFC, som er den største, og FSC. Bruk nettsida til den ene eller begge sertifiseringsordningene og finn eksempler på miljøkrav som stilles for at tømmeret skal bli miljøsertifisert.

  5. Hvis du skal kjøpe trelast, vil du da spørre om det kommer fra sertifisert skogbruk? Er du villig til å betale mer for trelast hvis du vet at den kommer fra sertifisert skogbruk? Begrunn svaret.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 29.11.2021

Læringsressurser

Fra skog til trelast