Fagstoff

Fysisk sikring av verdier

Publisert: 04.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kasseapparat

På en arbeidsplass har vi mange typer verdier, for eksempel mennesker, kontanter, bygninger, maskiner, verktøy, pc-er, videokanoner og annet teknisk utstyr. Disse verdiene må sikres godt.

Sikring av kontanter

Enkelte typer verdier er vanskeligere å sikre enn andre. Kontanter i butikker er spesielt utsatt. Det er ikke så vanskelig for tyver å stjele og bruke kontanter. Kassaskuffen må derfor alltid være lukket og låst. Når omsetningen skal telles opp for dagen, må en passe på. Det bør helst gjøres slik at andre ikke kan se det. Butikk-kjedene har gjerne egne instrukser for hvordan de ansatte skal oppføre seg i betalingssituasjoner.

Kontantene kan også hentes av et sikkerhetsselskap, det er en god måte å sikre dem på. Kassabetjeningen legger da omsetningen i en safe som de ikke har tilgang til etterpå. Bare vekterne fra sikkerhetsselskapet kan åpne safen og komme til verdiene. Det forebygger også mot ran.

En del butikker har håndteringsfrie kontantsystemer, som du sikkert har sett. Sedlene blir da puttet i en maskin, og vekslepengene kommer ut av en annen maskin. Slike systemer forebygger også fristelsen til å stjele fra kassa, såkalt internt svinn.

Eksempel

Av og til skjer det transport av farlige kjemikalier og stoffer på norske veier. Dersom for eksempel radioaktivt materiale blir fraktet av en trailer som ikke er tilstrekkelig sikret, kan du sikkert tenke deg at en trafikkulykke vil få svært alvorlige konsekvenser.

Yrkessjåfører som skal frakte farlig gods, må derfor gjennom en særskilt opplæring der sikkerhet står i fokus. Etter gjennomgått opplæring er de kvalifisert som ADR-sjåfører. Bokstavene ADR står for den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods.

Med farlig gods mener vi for eksempel kjemikalier og produkter som kan utgjøre en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved akutte uhell.