Hopp til innhold

Fagstoff

Skogtyper

Det finnes mange ulike typer skog. Hvilke treslag og andre arter som finnes i skogen, varierer med forholdene på voksestedet. Bli kjent med ulike skogtyper i denne interaktive ressursen.
Furuskog i sommersol. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi har ulike typer skog i Norge. Skogen deles inn i vegetasjonstyper eller skogtyper. Skogtypene er delt inn etter hvilke planter som typisk vokser der. Disse kaller vi merkeplanter eller . Disse artene forteller oss hvilken skogtype det kan dreie seg om, samtidig som det sier noe om vekstforholdene og markas evne til å produsere trevirke (. Det vokser mange ulike plantearter i de forskjellige skogtypene. Plantene har gjerne helt spesielle krav når det gjelder lys eller skygge, fuktighet, temperatur og .

I denne læringsressursen finner du fire interaktive oversikter over ulike vegetasjonstyper:

  • skog med høg bonitet

  • skog med middels bonitet

  • skog med låg bonitet

  • andre skogtyper

Slik bruker du ressursene om skogtyper

Hver ressurs starter med ei forside med eksempler på skogtyper. Klikk på en av boksene. Nå får du ei liste med arter som kan befinne seg i den aktuelle skogtypen. Klikk på arten, og du får en kort tekst om den og et bilde.

Når du ser på artene i en skogtype, kan du bla deg videre ved hjelp av pilene for å se på flere arter i denne vegetasjonstypen, eller du kan trykke på tilbakepilen nede til høyre for å gå tilbake til oversikten over artene.

Nederst til venstre ser du en oversikt over hvor du er, hvilken hovedgruppe skog du er inne i, hvilken type skog og hvilken art du er inne på. Du kan også her klikke deg tilbake til skogtype eller til forsida med oversikten over skogtypene her.

Eksempel:

Høg bonitet > Høgstaudeskog > Tyrihjelm

Høg bonitet

Beskrivelse: Høgproduktiv skog med rask vekst og frodig bunnvegetasjon med mange urter og stauder.

Middels bonitet

Beskrivelse: Lågere produksjonsevne enn skog med høg bonitet. Skogen bruker lengre tid på å oppnå moden hogstalder. Bunnsjiktet domineres gjerne av blant annet bærlyng og moser.

Låg bonitet

Beskrivelse: Lågproduktiv skog med lang omløpstid før skogen når hogstmoden alder. Bunnvegetasjonen domineres av lav, lyng og bærlyng.

Andre skogtyper

Beskrivelse: Fuktig mark med skog.

Diskuter

  1. Hvorfor har vi så mange ulike skogtyper i Norge?

  2. I Norge finnes det trolig rundt 60 000 ulike arter, og 2/3 av disse er knyttet til skog. Hva tror dere er grunnen til at så stor del av artsmangfoldet finnes i skogen?

Natur i Norge

Den oversikten over vegetasjonstypene som er brukt på denne sida, er et forenkla system. Navnene som er brukt, er de det er vanlig å bruke innen skogbruket i Norge, og som du finner i mange lærebøker og publikasjoner.

Natur i Norge (NiN) er et system for kartlegging av vegetasjonstyper. Her kan du lese mer om detaljert kartlegging av naturtyper i Norge.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Vigdis Jonsen og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 17.06.2021

Læringsressurser

Feltarbeid i skogen