Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Feltarbeid: Suksesjon i skog

I dette feltarbeidet skal dere studere skog i ulike stadier av en suksesjon. Hva kjennetegner skog i ulike aldre, og hva vil skje med den videre? Målet med arbeidet er at dere skal forstå hvordan suksesjon i skog foregår.
To jenter som studerer et tre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

Hensikten med feltarbeidet er å undersøke vekstforholdene (de abiotiske faktorene) og vegetasjonen (biotiske faktorene) i skog i tre ulike stadier av en suksesjon og se hvordan skogen endrer seg underveis i suksesjonsprosessen.

Få hjelp

Dere kan få hjelp av skogbrukssjef på landbrukskontoret i kommunen, en skogeier eller en ansatt i den lokale skogeierforeningen til å finne et område med de skogtypene dere trenger. De tre lokalitetene dere skal undersøke bør ligge i nærheten av hverandre og ha tilnærmet de samme vekstforholdene.

Teori

Omlag 40 % av Norges landareal er dekt av skog. Det finnes mange ulike typer skog der treslag og bunnvegetasjon varierer. Både næringstilgang, vær og klima påvirker hvilke arter som vokser, og hvordan skogen utvikler seg gjennom suksesjonen vil være avhengig av vekstforholdene på stedet.

Nesten all skog i Norge er påvirket av mennsker på et eller annet vis gjennom beite, skogplanting, stell og hogst. Det er derfor vanskelig å finne skog der naturlig suksesjon har pågått uten menneskelig påvirkning. I en urskog vil et åpent område i skogen gradvis vokse til med ny skog. Først kommer pionerartene. De liker seg der det er mye lys og god tilgang på næring. Pionerartene blir gjerne ikke så gamle. Gradvis vokser andre arter opp under pionerartene og overtar arealet. Dette er arter som ikke har så rask vekst, men de tåler skygge. Disse klimaksartene kan bli gamle.

Granplante klar for planting. Foto.

I feltarbeidet skal dere undersøke skog i tre ulike faser:

 • en flate i skogen der det er 3–5 år siden det ble hogd
 • et område med ung skog der trærne er i menneskehøyde eller litt større
 • et område med gammel skog

På en del hogstflater blir det plantet ny skog. På denne måten får skogeieren raskere i gang produksjon av nytt tømmer. Dersom det er plantet på flaten dere undersøker, må dere vise hensyn til de små plantene!

Før dere går i gang med feltarbeidet, bør dere lese teori om suksesjon i skog og ulike faser i en suksesjon.

Dere kan få hjelp av skogbrukssjef på landbrukskontoret i kommunen, en skogeier eller en ansatt i den lokale Skogeierforeningen til å finne et område med de lokalitetene dere trenger. De tre lokalitetene dere skal undersøke bør ligge i nærheten av hverandre og ha tilnærmet de samme vekstforholdene.

Sjikt

Vegetasjonen i skog kan deles i fire sjikt: tresjikt, busksjikt, feltsjikt og bunnsjikt. Det vil variere hvor mange av disse sjiktene som er til stede. På bildet under er sjiktene illustrert.

Vegetasjonssjikt i skog med tresjikt: trær over 1,5 meter, busksjikt: små trær og busker på 0,5–1,5 meter, feltsjikt: planter under 0,5 meter og bunnsjikt: lav, moser, små eller krypende planter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utstyr

Jente som leser i en bok. Foto.

Feltarbeidet krever svært lite utstyr. Dere trenger:

 • flora
 • målebånd eller tommestokk
 • notatsaker
 • kart over området
 • mobiltelefon eller kamera  Tips: Det finnes lux-meter, lysmåler som app til telefonen.

Rapport

Det skal skrives en rapport fra feltarbeidet. En rapport bør inneholde skisser, bilder, resultater av observasjoner, drøftinger og eventuelle konklusjoner.

Fremgangsmåte

Før dere drar ut:
Ved hjelp av digitalt kart Kilden – en karttjeneste : Finn ut mest mulig om skogområdet dere skal til. Hva slags skogtype (markslag) er det på stedet? Hvordan er vekstforholdene (boniteten)?

På hver av de tre lokalitetene skal dere gjøre disse undersøkelsene:

 1. Vurder vekstforholdene (de abiotiske faktorene) på stedet (vind, temperatur i jord og luft, fuktighet, jordsmonn og lys).
 2. Mål ut et kvadrat på cirka 4 x 4 m og gjør en ruteanalyse: Finn ut hvilke planter som dominerer, hvilke planter det er en del av, og hvilke planter det bare er noen få (én eller to) av i ruta. D = dominant, V = vanlig og S = sjelden.
 3. Hvor mange sjikt (se teori) kan dere dele vegetasjonen på loaliteten inn i? Beskriv hvilke sjikt dere finner, og hvilke arter som vokser i de ulike sjiktene.
 4. Er plantene på stedet lyskrevende eller skyggetålende? Er det pionerarter eller klimaksarter?
 5. Ser dere noen konsumenter, eller spor etter konsumenter?
 6. Ser dere tegn til at mennesker har påvirket suksesjonen i skogen her på noen måte? I tilfelle hvordan?
 7. Hvor i suksesjonsprosessen er denne lokaliteten, og hva kalles denne fasen i en suksesjon? Begrunn svaret.
 8. Hvordan tror dere skogen her vil utvikle seg videre?

Nyttige oppslagsverktøy

Dyreliv i skog og mark
Floraen I (med nøkler)
Floraen II
Flora: Den virtuella floran (svensk)
Kilden – en karttjeneste

Suksesjon i skog

Diskuter og ta med i rapporten:

 • Er suksesjon i skog eksempel på en primær- eller sekundærsuksesjon?. Begrunn svaret.
 • Artsmangfoldet består av produsenter (planter), konsumenter (dyr) og nedbrytere. I hvilket av de tre lokalitetene dere har undersøkt tror dere artsmangfoldet er størst? Begrunn svaret.

Biologisk mangfold i skog

Ifølge artsdatabanken er det registrert nær 44 000 arter i Norge. Trolig har vi oppdaget bare 75 % av artene. Det totale antallet er anslått til å være rundt 60 000 arter. 25 000 arter eller omlag halvparten av artene vi kjenner til, er knyttet til skog.

Diskuter:

 • Hvorfor er artsmangfoldet i skogen så stort?
CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 08.08.2018

Læringsressurser

Feltarbeid i skogen