Hopp til innhold

Veiledning

Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse?

Har du blitt trukket ut til skriftlig eksamen i mediesamfunnet 3? Her får du eksempler på eksamensoppgaver, og tips til hvordan du kan skrive en god eksamensbesvarelse.

LK20
Elever som sitter i et klasserommet og jobber med eksamensoppgaver på pc . Foto.

Skriftlig eksamen i mediesamfunnet 3 skal du vise at du har evne til å diskutere, drøfte og reflektere rundt faglige problemstillinger. I besvarelsen skal du vise fagkunnskap, du skal bruke mediefaglige begreper og vise til fagteori.

Eksamen går over to dager, med én forberedelsesdag og én eksamensdag. På eksamensdagen har du fem timer til å besvare en skriftlig oppgave. Alle hjelpemiddel er tillatt, bortsett fra åpent internett og verktøy som kan brukes til kommunikasjon.

Eksempler og vurderte besvarelser

Du kan finne eksempler på eksamensoppgaver i mediesamfunnet 3 og ulike eksamensbesvarelser med karakter på nettsidene til Skrivesenteret.

Hva kjennetegner en god besvarelse?

Husk at oppgavens problemstilling eller tema skal gå som en rød tråd gjennom hele teksten. Kontroller at det du skriver om i besvarelsen, faktisk er et svar på det oppgaven ber om.

Les oppgaveteksten godt og planlegg besvarelsen din. Legger oppgaven opp til en spesiell sjanger? Er det et argumenterende debattinnlegg eller en drøftende fagartikkel du skal skrive?

Tema- og kommentarsetninger

Del teksten inn i avsnitt. Gjennom tema- og kommentarsetninger kan du gi besvarelsen din god tekstbinding, helhet og sammenheng.

Skriv en temasetning først i avsnittet, her kan du formulere hovedbudskapet i tekstdelen. Kommentarsetninger kommer etter temasetningen, de kan inneholde eksempler og argumenter som gir utfyllende informasjon.

Drøfting

Gjennom drøfting kan du vise at du har forstått og kan anvende fagstoff. Hensikten med drøfting er å belyse ulike sider ved et spørsmål på en nyansert måte. Trekk fram vesentlige argumenter og vurder dem kritisk.

Nærbilde av en hånd som skriver på tastatur. Foto.

Vis relevant fagkunnskap

I oppgavesvaret skal du vise mediefaglig kunnskap. Det kan du gjøre gjennom å bruke mediefaglige begreper som belyser problemstillingen. Knytt begrepene til argumentasjonen din, og vis at du forstår fagbegrepene.

Besvarelsen skal vise at du har oversikt, og at du er i stand til å se sammenhenger i faget. Trekk inn eksempler på relevant teori og forskning fra mediefagene, og sett dette i sammenheng med problemstillingen eller temaet i teksten din.

Du kan for eksempel vise til teorier om mediepåvirkning eller trekke inn tema som ytringsfrihet eller pressens samfunnsoppdrag, hvis det er relevant for innholdet og vinklingen i oppgavesvaret ditt.

Du kan også trekke inn fagkunnskap knyttet til retorikk eller etiske normer og gjeldende regelverk, hvis det er aktuelt for teksten du skal skrive. Vurder hva som er relevant for oppgaven din. Poenget er at du skal knytte aktuell fagkunnskap til temaet du skriver om.

Vis til aktuelle kilder på korrekt måte

En god måte å begrunne argumentasjonen i teksten på, er å vise til kilder. Bruk av relevante eksempler og pålitelige kilder for å grunngi påstander gir tyngde til besvarelsen.

Besvarelsen skal vise at du har innsikt i tema fra offentlig samfunnsdebatt. Bruk forberedelsesheftet aktivt og vis til utvalgte tekster der.

Sitatretten i åndsverkloven § 22 gir deg rett til å sitere fra kilder i eget arbeid og plikt til å føre opp referanser til kildene. Dokumenter og vis til kilder på en korrekt måte.


Kilder


Sist oppdatert 16.02.2022
Skrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Om skriftlig eksamen i mediesamfunnet 3