Hopp til innhold

Veiledning

Skriftlig eksamen i mediesamfunnet 3

Denne veiledningen gir tips og råd om forberedelser, kildebruk og disposisjon av arbeidet med å besvare eksamensoppgaven i vg3 mediesamfunnet.

LK20
elever som forbereder seg

Skriftlig eksamen i mediesamfunnet går over to dager, en forberedelsesdag og en eksamensdag.

Du får to oppgaver til eksamen. Det er ingen vekting av de to oppgavene. Karakteren blir satt for hele besvarelsen.

Forberedelsesdagen

Tema for eksamen får du på forberedelsesdagen.

Forberedelsesheftet inneholder sentrale tema, utvalgte tekster, henvisninger til kilder og kanskje bilder. Gjennom forberedelsesdagen er læreren tilgjengelig og gir veiledning.

 1. Les heftet nøye.
 2. Sett deg inn i oppgitte temaer:
  • Hvilke fagbegreper, fagområder og eventuelt teorier er sentrale for de ulike temaene?
  • Hvilke saker er relevante fra den offentlige debatten?
  • Hvordan har du jobbet med disse temaene tidligere?
 3. Definer fagbegreper og formuler problemstillinger som er relevante for temaene som er listet opp.
 4. Samarbeid om å finne relevant informasjon i kildene som er lagt ved heftet. Undersøk nærmere hvis det er uttrykk og avsnitt du ikke forstår.
 5. Søk, finn og plukk ut relevant informasjon også fra andre pålitelige kilder, – ressurser fra NDLA, lærebøker i mediefag og andre faglig relevante kilder.
  • Er du usikker på kvaliteten på kilden, bruk TONE og utøv kildekritikk.
 6. Plukk ut og organiser sitater fra kilder du vil kunne få bruk for på eksamensdagen.
 7. Når heftet har vedlagt meningsytringer og kronikker, ta stilling til argumentene som blir presentert, – gjerne med utgangspunkt i det du kan fra mediefaget, og dine egne erfaringer med mediene.

Eksamensdagen

I oppgavesvarene skal du vise evne til å diskutere, drøfte og reflektere rundt faglige problemstillinger.

Hvordan skrive gode eksamenssvar?

 • Les oppgaveteksten godt og planlegg besvarelsen din.

 • Lag en enkel disposisjon og svar utfyllende på alle deler av oppgaven.

 • Vis solid fagkunnskap! Du skal bruke relevante fagbegreper og teorier på en presis og selvstendig måte.

 • I besvarelsen skal du drøfte, argumentere og vise selvstendig refleksjon.

 • Eksamenssvaret skal vise at du har innsikt i og kan vise til aktuelle eksempler og tema fra offentlig samfunnsdebatt.

 • Du skal også kunne vurdere og reflektere rundt problemstillinger knyttet til etiske normer og gjeldende regelverk.

 • Drøft og dokumenter kildebruk. Oppgi kilder når du bruker dem underveis i teksten, og sett opp en kildeliste i slutten av oppgaven. Knytt egne kommentarer eller drøftinger til kildene du benytter deg av i oppgaven.

 • Les godt gjennom det du har skrevet før du leverer.

Disposisjon

Legger oppgaven opp til en spesiell sjanger? Er det et argumenterende debattinnlegg eller en drøftende fagartikkel du skal skrive?

Det er viktig at oppgavebesvarelsen følger oppsettet til en gitt sjanger, dersom det blir etterspurt i oppgaven.

Tips til disposisjon av en drøftende fagartikkel:

 1. Innledningen: Her presenterer og avgrenser du problemstillingen du skal svare på, eller du forklarer hvordan du tenker å besvare oppgaven.
 2. Drøftingsdelen: Her presenterer, underbygger og vurderer du ulike argumenter fra kilder knyttet til den problemstillingen du har valgt.
 3. Avslutningen: Består av en oppsummering og konklusjon, eller en sluttstrek.
Sist oppdatert 14.02.2022
Skrevet av Albertine Aaberge, Dagny Regine Rosenberg og Ragna Tørdal

Læringsressurser

Om skriftlig eksamen i mediesamfunnet 3