Hopp til innhold

Fagstoff

Et godt sted å bo er et godt sted å besøke

Stadig flere norske destinasjoner blir merket som bærekraftige reisemål. Hva vil det si for turister og fastboende? Og hvordan påvirker dette bærekraftig utvikling på stedet?

Utviklingen av reiselivsdestinasjoner i Norge skal ta hensyn til lokalbefolkningens behov. Hvordan påvirker egentlig turismen den bærekraftige utviklingen til en reiselivsdestinasjon?

Norske destinasjoner

Norge er et populært ferieland som tiltrekker seg både norske og utenlandske turister. Landet vårt er kjent for vakker, spektakulær og ofte uberørt natur og landskap. Norge er også kjent for sitt rike kulturliv, tradisjoner og kulturminner. Stadig flere ønsker å oppleve Norge, noe som gir gode muligheter for vekst i det opplevelsesbaserte og naturbaserte reiselivet.

Med vekst kommer også utfordringer. Flere besøkende fører til økt press på naturressursene og miljøet, noe som kan påvirke dem som bor og lever der (Nærings- og fiskeridepartementet, 2017). Et bærekraftig reiseliv forutsetter ifølge NHO Reiseliv (2017) at natur- og kulturverdiene beskyttes, og at man styrker sosiale verdier som bringer fram stoltheten i lokalsamfunnet og utvikler nye arbeidsplasser. Natur- og kulturarven vår har stor betydning for lokalsamfunnets identitet og stolthet, og det betyr mye for folks trivsel. Samtidig søker vi å oppnå en verdiskaping som gjør reiselivet økonomisk levedyktig.

Et eksempel fra Lofoten

Ifølge Åse Holte (2020) er et landskap også et område som oppleves forskjellig av ulike grupper:

 • For turismen er landskapet i Lofoten et opplevelseslandskap.
 • For lokalbefolkningen er det samme landskapet noe de har tett tilknytning til gjennom bruk og/eller som bosted.
 • For landbruket er landskapet et produksjonslandskap.

De ulike gruppenes bruk av landskapet er i Lofoten en kilde til konflikt. Både turismen og landbruket har landskapet som sitt økonomiske ressursgrunnlag.
Hvis turismen kommer i veien for landbrukets daglige virke, er det nødvendig å finne måter for hvordan turismen kan komme landbruket til gode. For hvis turistene kommer i veien for landbruket i Lofoten, kan det attraktive landskapet gro igjen.

Det er derfor viktig med strategier for en bærekraftig utvikling og forvaltning av kulturlandskap, ikke bare i Lofoten, men i hele landet. Det kommer både lokalbefolkningen og turister til gode.

Hvordan påvirker turismen lokalsamfunnene?

Bærekraftig reiseliv forbindes ofte med at næringen skal redusere utslipp og søppel, og at de skal ta bedre vare på natur og miljø. Men bærekraftig reiseliv handler om mer enn dette – det handler også om å forstå samspillet mellom reiseliv og lokalsamfunn. Et godt sted å bo er et godt sted å besøke, og reiselivet må bidra på en positiv måte inn i lokalsamfunnet. For lokalsamfunnet kan reiselivet gi positive ringvirkninger i form av stolthet, framtidstro, muligheter og ikke minst gode inntekter.

For at vi skal kunne jobbe mot et felles mål om mer bærekraft i turismen, må vi først forstå hvordan den påvirker. Vi kan ha både positive og negative påvirkninger fra turismen. Noen effekter vil være kortvarige, mens andre igjen kan være langvarige og til og med uopprettelige.

Mulige positive effekter av turisme kan være

 • at turismen hjelper folk fra forskjellige kulturer til å forstå hverandre, noe som kan skape toleranse og respekt
 • at reiselivet kan bidra til at små kommuner og bygder, som er sårbare for fraflytting, kan bli mer attraktive
 • at arbeidsplasser i reiselivet kan bidra til å fremme likhet, likestilling og rettferdighet og kan være en god arena for integrering
 • at når en destinasjon tilrettelegger for turisme, bidrar den også med å gi bedre fasiliteter for lokalbefolkningen, for eksempel med infrastruktur, restauranter, lokale butikker og tjenester
 • at inntektene fra turisme bidrar til å heve levestandarden i lokalsamfunnet, både i form av direkte inntekter til reiselivsaktørene og til et mangfold av underleverandører
 • at det skapes nye arbeidsplasser i nye og innovative bedrifter, og at det bidrar til utvikling av andre typer inntektsgivende arbeid
 • at med inntekter fra reiselivet kan vi beskytte, vedlikeholde og sette i stand historiske, kulturbaserte og naturbaserte attraksjoner som vi ønsker å bevare for framtida
 • at turisme kan beskytte sårbare, naturlige miljøer mot andre, mindre fornybare industrier som kan sette uopprettelige spor i naturen
 • at reiselivet kan bidra til å redde utrydningstruede arter
En isbjørn står på et isflak, omgitt av hav. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mulige negative effekter av turisme kan være

 • at turisme bidrar til skader på miljøet ved forsøpling, ved forurensing av luft og vann og ved overforbruk av energi og andre naturlige ressurser
 • at turisme kan sette uopprettelige "fotavtrykk" i naturen
 • at turisme kan invadere dyrenes boområder og forstyrre dyrelivet
 • at de lokale prisene øker som en direkte effekt av turismen, og som en konsekvens kan for eksempel lokalbefolkningen bli presset ut av nabolaget sitt fordi det blir for dyrt å bo der
 • at det ved overturisme kan oppstå konflikter mellom lokalbefolkning og turister som følge av støy og invaderende oppførsel fra turister
 • at mange av jobbene som skapes av turisme, er lavtlønnede og sesongbaserte
 • at økningen i trafikken kan føre til at reisetida for lokalbefolkningen til og fra jobb kan bli lengre
Et bilde av Trollstigen ovenfra, som viser krappe svinger oppover fjellsida. En buss runder en av svingene, og flere personbiler kommer etter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Kilder


Nærings- og fiskeridepartementet. (2017). Opplev Norge – unikt og eventyrlig (Meld. St. 19, 2016–2017). Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/95efed8d5f0442288fd430f54ba244be/no/pdfs/stm201620170019000dddpdfs.pdf


NHO Reiseliv. (2017). Mot et bærekraftig reiseliv. Veikart fra reiselivsnæringen i Norge. Hentet fra https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/b8ac6752ac3f463ebcc8ebb357121b07/veikart-barekraft.pdf


Holte, Å. (2020, 10. januar). Hvis turistene kommer i veien for landbruket i Lofoten kan det attraktive landskapet gro igjen. Hentet fra https://blogg.forskning.no/turist-i-naturen/hvis-turistene-kommer-i-veien-for-landbruket-i-lofoten-kan-det-attraktive-landskapet-gro-igjen/1619825


Utheim, H. (u.å.) Turismens utfordringer og muligheter. Hvordan kan turisme være en bra ting? Hentet fra https://travelopment.com/norsk-blogg/2018/9/3/hva-er-turisme-egentlig-og-hvordan-kan-det-vre-bra

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen og Håvard Utheim.
Sist faglig oppdatert 25.11.2020

Læringsressurser

Reiselivsdestinasjoner