Hopp til innhold

Fagartikkel

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Helsetilstanden i Norge er god, men den varierer mellom ulike kjønn, sosiale lag, etniske grupper og ulike deler av landet. Som fagarbeider skal du fremme fysisk og psykisk helse og bidra til en aktiv og sunn livsstil for brukere av helse- og oppveksttjenester.

LK20LK06
Skoleklasse på sykkeltur. Foto.

Helsefremmende og forebyggende arbeid overlapper hverandre og skal skje i samarbeid med de menneskene det gjelder.

  • Helsefremmende arbeid er tiltak som bedrer livskvaliteten, trivselen og muligheten til å mestre de utfordringer og belastninger en utsettes for i dagliglivet.
  • Forebyggende arbeid er tiltak som fører til en reduksjon i sykdommer, skader, sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer.

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid er et prioritert område både nasjonalt og internasjonalt, og det handler om å gjøre folk i stand til selv å ta gode valg for sin egen helse. Mennesket skal involveres aktivt i avgjørelser om forhold som påvirker egen helse og egen livskvalitet, og det forutsetter fokus både på individuelle og samfunnsmessige forhold. Faktorer i samfunnet som gir god helse, må styrkes, og faktorer som medfører helserisiko, må svekkes.

Deltakelse gir eierskap og en større sjanse til å se sammenhengen mellom livsstil, fysisk aktivitet, kosthold og helse og til å endre noe. Målet er flere leveår med god helse i hele befolkninga og å redusere helseforskjeller mellom ulike sosiale grupper, etniske grupper og mellom kvinner og menn. Tiltakene omfatter hele befolkninga, både friske og syke, uavhengig av risikoen for sykdom.

Den norske folkehelsa

Helseatferd er livsstil og levevaner som har stor betydning for helsa, blant annet kosthold, fysisk aktivitet, røyking og alkoholbruk. Den enkeltes valg av helseatferd er i stor grad bestemt av det sosiale miljøet. Det er sosial ulikhet i helse. Blant personer med lav utdanning og lav inntekt er helsa gjennomgående dårligere enn hos dem med høy utdanning og høy inntekt. Utdanning er derfor et av de viktigste tiltakene i helsefremmende arbeid.

Mye tyder på at sosiale forskjeller i levevaner spiller en rolle for hvorfor det oppstår sosiale ulikheter i helse. Eksempler på helseplager som er skjevt fordelt i befolkninga, er hjerte- og karsykdommer, overvekt, fedme og type 2-diabetes.

Eksempler på helsefremmende tiltak:

  • Helseopplysnings-kampanjer
  • Tiltak rettet mot barn og unge
  • Tiltak rettet mot lokalsamfunnet
  • Tiltak rettet mot livsstilsveiledning i helsetjenesten

Ufordringer til deg

  1. Hva er forskjellen på helsefremmende og forebyggende arbeid?
  2. Hvorfor tror du at utdanning er et av de viktigste tiltakene i helsefremmende arbeid?
  3. Gå inn på hjemmesiden til din kommune. Hvilke helsefremmende tiltak finnes her?
  4. Hvilke helsefremmende tiltak finnes på skolen din? Diskuter i klassen.
Sist oppdatert 11.02.2020
Skrevet av Ingvild Skjetne og Vigdis Haugan

Læringsressurser

Helse