Hopp til innhald

Oppgåve

Saemien heartoehtæjja

Aktene heartoehtjæjja-soptsesinie åejvie-almetje tjuara bahhas faamoej bijjelen vitnedh raeffiem sjugniedidh jieledisnie. Daejnie laavenjassine edtjh digkiedidh mejtie Elle Marja (Christina), åejvie-almetje filmesne Saemien vïrre, lea heartoehtæjja jallh anti-heartoehtæjja.

Lenne Cesilie Sparrok, Amanda Kernell, Maj-Doris Rimpi

Heartoehtæjja jallh anti-heartoehtæjja - digkiedimmie-gyhtjelassh

 1. Guktie Elle Marja stujmede?
 2. Gïen jallh man vööste Elle Marja stujmede?
 3. Elle Marja heartoehtæjja?

  • Jeatjah heartoehtæjjaj bïjre daajrah?
  • Viertesth åehpies heartoehtæjjah jïh Elle Marjam. Mah seammalaakan jïh mah joekehtslaakan?
 4. Filmine jïh lidteratuvrine maehtebe anti-heartoehtæjjaj bïjre govledh.

  • Mij akte anti-heartoehtæjja?
  • Elle Marja anti-heartoehtæjja?
  • Mah jeatjah anti-heartoehtæjjaj bïjre daajrah?
 5. Gosse baakoem heartoeh govlh, maam dellie ussjedh?

  • Elle Marja nommem molse, åarjese jåhta jïh identiteetem molse. Åtnah Elle Marja mavvas?

Baakoeh

saemien

daaroen

heartoehtæjja

helt

anti-heartoehtæjja

antihelt

skïerhpe

skurk

diedtelgidh

undertrykke

stujmiedidh

gjøre opprør

Sist faglig oppdatert 21.01.2019
Skrive av Malena Janson
Rettshavar: Svensk filminstitutt

Læringsressursar

Saemien filmestudije-aarkh

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar