Hopp til innhold

Fagstoff

Utfordringer og konflikter

Utfordringer og konflikter kan være litt uklare begreper. Hva er forskjellen på disse, og hvordan hører dette hjemme under globale perspektiver?
En FN-soldat med våpen står vakt. Han har hjelm på seg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Interessekonflikt og verdikonflikt

Det er vanlig å dele konflikter inn i bakgrunnen for konflikten:

  • Interessekonflikter
  • Verdikonflikter

Vi sier at interessekonflikter handler om fordeling av et begrenset gode, for eksempel tilgang til vann, mineraler eller andre naturressurser. Et eksempel her er to land eller folkegrupper som er i en konflikt om et landområde hvor begge har interesser i å kontrollere samme område.

Gruvedrift i enkelte land i Afrika, blant annet Kongo, har så store verdier at lokale militære grupper kjemper om kontroll over enkeltgrupper. Dette er i all hovedsak interessekonflikter.

Verdikonflikter dreier seg om hva man oppfatter som rett eller galt. Her kan det ligge religiøse, ideologiske og kulturelle motsetninger til grunn. I politikken kan det være verdikonflikter, og vi vet at også en del lokale og regionale konflikter i flere land handler om verdikonflikter. Den islamistiske terrororganisasjonen Boko Haram har sitt utspring i Nigeria, et land med religiøse og etniske spenninger, spesielt etter overgang til sivilt styre på 1990-tallet. Konflikten står mellom kristne i sør og muslimer i nord, og Boko Haram bruker terrorisme for å oppnå politiske og religiøse mål, blant annet sharia-lovgivning, og er i mot vestlig innblanding.

Andre eksempler her kan være forskjellig syn på kvinners rettigheter, spørsmål om abort, dødsstraff og aktiv dødshjelp.

Mange konflikter kan ha i seg begge aspektene. Konflikten mellom Israel og Palestina er et eksempel her. Denne konflikten er både en territorial konflikt, altså en konflikt om landområder, men har også tatt opp i seg konflikter knyttet til religion. Framveksten av Den islamske stat, IS, og deres krigføring i blant annet Syria og Irak har utgangspunkt i verdikonflikt og ønske om opprettelsen av et nytt kalifat, en religiøs, overnasjonal myndighet, men er også en interessekonflikt som handler om makt og kontroll over områder.

Væpnede konflikter

Det mange tenker på når vi snakker om konflikter i det globale samfunnet, er væpnede konflikter – eller krig.

Konflikter oppstår som regel lokalt, men noen konflikter blir regionale og omfatter flere land og landområder. En global konflikt har konsekvenser over hele verden.

Internasjonalt skiller man mellom to hovedkategorier for væpnede konflikter:

  • Internasjonal væpnet konflikt: Væpnet konflikt mellom to eller flere internasjonalt anerkjente statlige aktører, altså krig. Man kan bruke begrepet internasjonalisert væpnet konflikt, f.eks når stater støtter ulike parter i en intern konflikt. Man har etter hvert også begynt å inkludere frigjøringskriger der en stat kjemper for løsriving fra en kolonimakt, okkupasjonsmakt eller rasistisk regime.
  • Ikke-internasjonal væpnet konflikt: Dette er væpnet konflikt mellom en stat og én eller flere ikke-statlige grupper, eller bare mellom to eller flere ikke-statlige grupper. Vi kaller dette gjerne borgerkrig.

Hva er en utfordring?

En utfordring kan være så mangt. Eksempler på utfordringer kan være naturressurser og ressurstilgang, klimaproblematikk, bærekraftig industri eller kraftutbygging. Noen ganger kan problemstillinger vi ser på som en utfordring, utvikle seg til en konflikt.

Lokalt, nasjonalt og globalt

Du skal utforske utfordringer og konflikter lokalt, nasjonalt og globalt. Husk at når det står lokalt og nasjonalt, behøver det ikke bety i Norge. Det finnes lokale og regionale konflikter i andre land også. Samtidig kan det hende du finner en utfordring som har eskalert til konflikt i din kommune eller fylke. Kanskje finnes det utfordringer her i Norge som også finnes andre steder i verden, eller er et verdensproblem.

Kilder

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 19.05.2020

Læringsressurser

Utfordringer og konflikter