Hopp til innhold

UTGÅTT - Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg3) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Argumentasjovne

Argumenteradidh lea mubpide tsevtsedh. Mijjieh argumenteradibie dan åvteste mijjieh sïjhtebe govlehtoevedh jïh mubpijste guarkeme sjïdtedh, jïh dan åvteste mijjieh sïjhtebe jeatjebh edtjieh mijjine sïemes årrodh.

Argumentasjovnen bïjre

Hijven argumentasjovne-tjiehpiesvoeth lea nuhteligs utnedh dovne skuvlesne, barkosne, siebriedahkesne jïh privaate jieliedisnie. Datne dejtie daarpesjh gosse digkedeminie, gosse edtjh lahtestimmieh jïh barkoe-ohtsemh tjaeledh.

Læringsressurser

Argumentasjovnen bïjre

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale