Hopp til innhold

UTGÅTT - Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg3) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Argumentasjovne

Argumenteradidh lea mubpide tsevtsedh. Mijjieh argumenteradibie dan åvteste mijjieh sïjhtebe govlehtoevedh jïh mubpijste guarkeme sjïdtedh, jïh dan åvteste mijjieh sïjhtebe jeatjebh edtjieh mijjine sïemes årrodh.