Hopp til innhold

UTGÅTT - Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg3) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Gaaltijh jïh gaaltije-laejhteme

Jis datne edtjh faage-tjaalegem tjaeledh dellie nuhteligs gaaltijh nuhtjedh. Gellie njoelkedassh gaaltije-åtnoen bïjre gååvnesieh jïh daelie edtjh raerieh åadtjodh. Mah viehkie-dïrregh nuhteligs nuhtjedh? Jïh guktie edtjh dejtie saarnodh dov tjaalegisnie?

Læringsressurser

Gaaltijh jïh gaaltije-laejhteme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter