Hopp til innhold

UTGÅTT - Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg3) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Novellah jïh soptsesh

Almetjh leah iktegisth soptsestamme. Dah soptsesh soptsestin, soptsestin mij heannadamme jïh vaajestin maam govleme. Saemiej jïjnjh soptsesh mah boelveste boelvese soptsestamme. Novellah lea hæhtadamme soptsese maam tjaaleme. Soptsesh jïh novellah leah epihke tjaalegh jïh dah soptsesem soptsestieh.