Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Prisindeks. Konsumprisindeks

Oppgavene nedenfor kan løses med alle hjelpemidler hvis det ikke står noe annet.

4.4.1

Tabellen viser prisutviklingen for brød i perioden fra 2011 til 2017.

År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Prisindeks

88,2

91,0

94,2

98,2

100,0

102,5

104,5

a) Hvilket år er basisåret?

Løsning

Basisåret er 2015. Dette kan vi se fordi indeksen har verdien 100 i basisåret.

b) Hvilken verdi har alltid indeksen i basisåret?

Løsning

Indeksen har alltid verdien 100 i basisåret.

c) Hvor mange prosent har prisen på brød steget med fra 2015 til 2017?

Løsning

Prisen på brød har steget med 4,5 prosent i denne perioden. Her kan vi lese det direkte av indeksen, som har gått opp fra 100 til 104,5.

d) Har prisen på brød steget hvert år fra 2011 til 2017?

Løsning

Ja, prisen på brød har steget hvert år fra 2011 og 2017. Det ser vi fordi indeksen har steget hvert år mellom 2011 og 2017.

e) Hvor mange prosent har prisen på brød steget med fra 2011 til 2017?

Løsning

104,5-88,288,2·100%=16,388,2·100%=18,48% 

Prisen på brød har steget med 18,5 prosent fra 2011 til 2017.

f) Prisen på en brødtype i 2015 var 25 kroner. Bruk indeksene for brød og finn prisen på brødtypen i 2011 og i 2017.

Løsning

For å finne prisen på brødtypen i 2011 setter vi opplysningene inn i en tabell.

Pris

Indeks

2011

x

88,2

2015

25

100

Dette gir

x25=88,210025·x25 = 88,2·25100x=22,05

Prisen på brødtypen i 2011 var 22,05 kroner.

Av indeksen i 2017 ser vi at prisen på brødtypen steg med 4,5 prosent fra 2015 til 2017. Det svarer til en vekstfaktor på 1,045.

Prisen på brødtypen i 2017 var 25 kr·1,04526,13 kr.

4.4.2

Tabellen viser prisutviklingen for varegruppa klær i perioden fra 1997 til 2008.

År

1997

1998

1999

2000

2001

2003

2005

2008

Prisindeks

206,7

201,6

199,6

188,5

187,8

155,5

137,3

117,9

a) Hva kan du si om prisutviklingen i varegruppa klær i denne perioden?

Løsning

Prisene har falt i hele perioden.

b) Hvor mange prosent har prisene i varegruppa klær sunket med fra 1997 til 2008?

Løsning

Prisene har sunket med en vekstfaktor på  117,9206,7=0,570.

0,570=1-0,430

Det betyr at prisene har sunket med 43,0 prosent fra 1997 til 2008.

c) Kan du tenke deg noen grunner til at prisutviklingen på klær har vært slik i denne perioden? Diskuter.

Løsning

Noen grunner kan være produksjon i lavkostland, mer effektiv produksjon og større forbruk.

4.4.3

Linjediagram over utviklingen i prisindeks på matvarer, tobakk og skotøy. Verdiene på y-aksen går fra 0 til 140, og x-aksen viser årene fra 1998 til 2008. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i prisindeksene for matvarer, tobakk og skotøy i årene 1998 til 2008. Tallene er hentet fra SSB sin statistikkbank.

a) Beskriv utviklingen i prisindeksene for de tre varegruppene i perioden fra 1998 til 2008.

Løsning

Prisindeksen på tobakk har steget kraftig i denne perioden. Økningen er omtrent 75 prosent (fra 40 til 70).

Prisindeksen på matvarer har økt noe fra rett under 80 til omtrent 90. Dette er en liten økning sammenliknet med økningen i prisindeksen på tobakk.

Prisindeksen på skotøy har falt med litt mindre enn 15 prosent (fra omtrent 115 til 100) i perioden fra 1998 til 2008.

b) Hvor mange prosent har prisen på tobakk økt med fra 1998 til 2005?

Løsning

Prisen på tobakk har økt med noe over 50 prosent (fra 40 til litt over 60) fra 1998 til 2005.

c) Hvor mange prosent sank prisen på skotøy med i perioden fra 1998 til 2004?

Løsning

Vi ser at prisen på skotøy har falt fra omtrent 113 til omtrent 102, det vil si noe over 10 poeng. Det betyr at prisen på skotøy sank med omtrent 10 prosent i denne perioden.

4.4.4

I 1990 kostet en vare 345 kroner. Prisindeksen for varen dette året var 75,2 poeng. I 2008 var prisindeksen for denne varen 112,1 poeng.

Hva kostet varen i 2008?

Løsning

Vi setter opplysningene opp i en tabell for å få oversikt.

Pris

Indeks

2008

x

112,1

1990

345 kr

75,2

Vi finner vekstfaktoren for endringen i indeksen.

112,175,21,49

Prisen i 2008 var  345 kr·1,49514 kr.

Vi kan alternativt bruke likning.

x345 = 112,175,2345·x345=112,1·34575,2x=514

4.4.5

Prisen for en vare i 2006 var 9,90 kroner. Den samme varen kostet 7,90 kroner i 2003. Prisindeksen i 2003 for denne varen var 116,2.

Finn prisindeksen for varen i 2006.

Løsning

Vi setter opplysningene opp i en tabell for å få oversikt.

Pris

Indeks

2006

9,90 kr

x

2003

7,90 kr

116,2

Vi finner vekstfaktoren for endringen i prisen.

9,907,901,253

Indeksen i 2006 var  116,2·1,253145,6.

Vi kan alternativt bruke likning.

x116,2 = 9,907,90116,2·x116,2=9,90·116,27,90x=145,6

4.4.6

Tabellen nedenfor viser prisindeksen for nye eneboliger i perioden fra 2003 til 2008.

År

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Prisindeks

120,1

124,3

134,6

140,3

152,6

170,1

En bestemt type enebolig kostet 1 900 000 kroner i 2003. Hva kostet tilsvarende enebolig i 2008?

Løsning

Vekstfaktoren for endringen i indeksen er

170,1120,11,416

I 2008 kostet eneboligen

1 900 000 kr·1,416=2 690 400 kr

4.4.7

I basisåret 2015 kostet en pose potetgull 19 kroner. I 2017 var prisindeksen for potetgull 97,6 poeng.

Hvor mye skulle posen med potetgull ha kostet i 2017 dersom prisen fulgte prisindeksen for potetgull?

Løsning

Indeksen i basisåret 2015 er 100. Prisen på potetgullposen har dermed falt med 2,4 prosent frem til 2017. Det tilsvarer en vekstfaktor på 0,976.

Prisen på potetgullposen i 2017 var 19 kr·0,97618,54 kr.

Oppgaven kan også regnes ved å sette opp en tabell over opplysningene og løse en likning.

Konsumprisindeksen

Tabellen nedenfor viser konsumprisindeksen (KPI) fra 2005 til 2017.

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

KPI

82,3

84,2

84,8

88,0

89,9

92,1

93,3

93,9

95,9

97,9

100,0

103,6

105,5

I noen av oppgavene som følger, får du bruk for noen av konsumprisindeksene i tabellen.

4.4.8

Eivind kjøpte i 2005 nye ski for 1 490 kroner. Hvor mye kostet de samme skiene i 2017 dersom prisen på skiene fulgte konsumprisindeksen?

Løsning

Vi setter opplysningene opp i en tabell for å få oversikt.

Pris

Indeks

2017

x

105,5

2005

1 490 kr

82,3

Så løser vi oppgaven ved å sette opp en likning.

x1 490 = 105,582,31 490·x1 490=105,5·1 49082,3x=1 910

Prisen på skiene i 2017 var 1 910 kroner.

Alternativ løsning:

Vi finner vekstfaktoren for endring i indeksen.

105,582,31,282

Prisen på skiene i 2017 var  1 490 kr·1,2821 910 kr.

4.4.9

I 1980 var konsumprisindeksen 28,7 poeng. Familien Olsen brukte 3 000 kroner på noen utvalgte varer dette året. Vi antar at prisen på disse varene fulgte konsumprisindeksen. Hvor mye kostet de samme varene i 2017?

Løsning

Vi setter opplysningene opp i en tabell for å få oversikt.

Pris

Indeks

2017

x

105,5

1980

3 000 kr

28,7

Vi løser oppgaven ved å sette opp en likning.

x3 000 = 105,528,73 000·x3 000=105,5·3 00028,7x=11 028

Prisen på de samme varene i 2017 var 11 028 kroner.

Alternativ løsning:

Vi finner vekstfaktoren for endring i indeksene.

105,528,73,676

Prisen på varene i 2017 var  3 000 kr·3,67611 028 kr.

4.4.10

a) Hvor mange poeng steg konsumprisindeksen med fra 2010 til 2017?

Løsning

Konsumprisindeksen steg med  105,5-92,1=13,4  poeng i denne perioden.

b) Hvor mange prosent steg konsumprisindeksen med fra 2010 til 2017? Kommenter svaret.

Løsning

Fra a) har vi at konsumprisindeksen steg med 13,4 poeng.

Økningen i prosent blir 13,492,1·100 %14,5 %.

Grunnlaget for prosentberegningen er 92,1. Oppgaven kan også løses ved å regne ut vekstfaktoren.

Prisene har altså i gjennomsnitt økt med 14,5 prosent på de sju årene fra 2010 til 2017.

4.4.11

a) Hvor mange poeng steg konsumprisindeksen med fra 1967 til 2017? Konsumprisindeksen i 1967 var 10,9 poeng.

Løsning

Konsumprisindeksen steg med  105,5-10,9=94,6  poeng i denne perioden.

b) Hvor mange prosent steg konsumprisindeksen med fra 1967 til 2017? Kommenter svaret.

Løsning

Fra a) har vi at konsumprisindeksen steg med 94,6 poeng.

Økningen i prosent blir  94,610,9·100 %868 %.

Grunnlaget for prosentberegningen er 10,9.

Prisene har altså i gjennomsnitt økt med 868 prosent på de 50 årene fra 1967 til 2017.

(Klarer du å løse denne oppgaven med vekstfaktor?)

4.4.12

Gå til statistikkbanken over prisindekser hos SSB. Velg tre varer eller varegrupper, finn den eldste og den nyeste prisindeksen, og regn ut hvor mange prosent prisen på disse varene har endret seg i løpet av den tida. Du finner de ulike varegruppene ved å klikke på nedtrekksmenyen "Totalindeks" og velge "Varer og undergrupper".

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 08.09.2021

Læringsressurser

Prisindekser, kroneverdi og reallønn