Hopp til innhold

Fagstoff

Elevenes arbeidsmiljølov

Alle elever i videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Her skal du se din egen skole i henhold til kravene i opplæringsloven, og bli bevisst på hva som kan gjøres for å bedre skolemiljøet.
Elever ved videregående skole i skolegården. foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Rett til et godt miljø

Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring. Det handler ikke bare om å hindre plager og dårlig læring, men også at skolemiljøet skal bidra positivt til elevens helse, trivsel og læring. Dersom forhold i skolemiljøet skaper mistrivsel eller virker negativt på læringen, er det i strid med loven.

Elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av et systematisk arbeid for helse, miljø og trygghet ved skolen. Elevenes rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, finner du i opplæringsloven – også kalt elevenes arbeidsmiljølov.

Det fysiske miljøet

Opplæringsloven inneholder også krav til skolens fysiske miljø – bygninger, klasserom, skolegård osv. Skolen skal være utformet slik at det tas hensyn til elevenes trygghet, helse, trivsel og læring. Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset til behovene de har, for eksempel slik at det blir tilrettelagt for elever med funksjonshemninger.

Det psykososiale miljøet

Med psykososialt miljø mener vi hvordan elevene og personalet på skolen opplever forholdene seg imellom – spesielt i undervisningen. Noen føler seg vel, både aleine og sammen med venner og skolekamerater. Andre føler seg utenfor. Vi kan finne årsaker til dette både på og utenfor skolen. Skal vi trives og kjenne oss vel, har vi behov for gode venner og for å føle tilhørighet til en gruppe.

  • Et godt psykososialt miljø virker stimulerende og utviklende.
  • Et negativt psykososialt miljø virker hemmende og kan være negativt for helsa.

Skoleelever kan ikke i samme grad som voksne velge miljøet sitt. Samfunnet er interessert i at elevene gjennomfører en utdanning. Da er det også samfunnets ansvar å gjøre sitt beste for å hindre at skoletida oppleves negativt.

Opplæringsloven krever at skolen aktivt og systematisk fremmer et godt psykososialt miljø der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Elever samarbeider ved rundt bord. foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mobbing og diskriminering

Et godt psykososialt miljø betyr også at ingen skal utsettes for mobbing og diskriminering. Elever som opplever å bli utsatt for mobbing, vold, rasisme eller ulike former for diskriminering, skal kunne stole på at skolen tar problemene deres på alvor. Skolen skal, eventuelt i samarbeid med andre myndigheter, sørge for å stanse slik atferd.

Kunnskapsdepartementets definisjon av mobbing og en veiledning for arbeidet mot mobbing, diskriminering o.l. kan du lese mer om her.

Systematisk miljøarbeid og internkontroll på skolen

Et godt skolemiljø avhenger av bevisste holdninger og et målrettet og systematisk arbeid. Loven pålegger skolen å arbeide aktivt og målrettet for å oppfylle kravene til skolemiljøet.

Opplæringsloven § 9a–4 hos lovdata.no.

Skolens plikt til å føre internkontroll med skolemiljøet reguleres gjennom forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, arbeidsmiljøloven, brannvernlovgivningen og annen helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning (HMS-lovgivning).

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler hos lovdata.no.

Internkontroll innebærer å omsette kravene i lov og forskrift til konkrete mål for skolemiljøet, å kartlegge utfordringene og planlegge og iverksette tiltak for å nå målene. Arbeidet må omfatte hele skolemiljøet – fysisk og psykososialt, innendørs og utendørs. Virksomheten (skolen) må dokumentere at dette arbeidet er satt i gang, og at det blir fulgt opp.

Internkontroll omfatter alt fra renhold til det skolen gjør for å forebygge, oppdage og håndtere mobbing.

Relatert innhold

Hvordan er skolemiljøet på din skole? I denne oppgaven skal du se din egen skole og bli bevisst på hva som kan gjøres for å bedre skolemiljøet.

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 06.11.2023

Læringsressurser

HMS for eleven