Hopp til innhold

Fagstoff

Skolen – et sted å lære

Hva mener vi med et godt arbeidsmiljø? Her skal du reflektere over skolen som arbeids- og læringsmiljø.
Lærer veileder elever foran dataskjerm i klasserom. foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skolen vår – et godt sted for læring?

«Den eneste gangen min utdanning ble avbrutt, var da jeg gikk på skolen.» Det var spøkefuglen og nobelprisvinneren George Bernhard Shaw som sa dette.

Vi forbinder læring med skolegang og studier. Shaw tenkte kanskje at læring er mer enn teori?

Læringen kan være både boklig og praktisk. Mange tar yrkesfag fordi de heller vil gjøre noe enn å lese. De synes praksis er viktigere enn teori.

I dag er det bred enighet om at læring er en prosess som påvirker vår atferd, våre holdninger og verdier. Læring foregår i samspill med andre – på skolen, hjemme, i fritida og i arbeidslivet.

Tenk over

Skolen og lærerne skal legge til rette for læringen din, men det er du som skal lære. Det gir deg et spesielt ansvar for å gjøre ditt beste for å lære og for å skape et godt læringsmiljø på skolen og i klassen din.

Det gode læringsmiljøet

Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet framhever fem forhold som er grunnleggende for at elevene skal oppleve et godt læringsmiljø:

 1. Læreren som leder
 2. Forhold mellom lærer og elev
 3. Forhold mellom elever
 4. Samarbeid mellom skole og hjem
 5. Skolens ledelse og organisasjon
Modell som viser stegene i et læringsmiljø. Figur.
Åpne bilde i et nytt vindu
1. Lærerens evne til å lede klasser og undervisning

Læreren

 • har en tydelig struktur i undervisningsgangen
 • formulerer tydelige mål for elevenes læring og læringsmiljø
 • har høye forventninger til alle elevene, tilpasset deres forutsetninger
 • gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger til elevene, både faglig og sosialt
 • bruker tilbakemeldinger fra elevene til å justere opplæringen
 • skaper et inkluderende miljø og et læringsfellesskap blant elevene
 • utarbeider regler i samarbeid med elevene og håndhever reglene konsekvent
 • bevisstgjør og ansvarliggjør elevene i eget læringsarbeid
 • involverer elevene og gir dem muligheter for medvirkning
2. Positive relasjoner med hver enkelt elev
 • Læreren har evne til å inngå i en positiv og støttende relasjon med hver enkelt elev.
 • Eleven opplever trygghet og tillit og blir sett av læreren. Læreren har tro på at elevene kan lære og nå målene for opplæringen.
 • Læreren skaper engasjement og motivasjon for læring og bidrar til god selvfølelse hos alle elevene.
 • Lærer og elev har samme forståelse av hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø, blant annet hvilken sosial kompetanse som blir etterspurt og verdsatt.
3. Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene
 • har en kultur for læring og et læringsfellesskap, de har en positiv holdning til å være aktive og interesserte, og det eksisterer ikke negativt gruppepress mot å gjøre sitt beste på skolen
 • aksepterer ulikheter og at det er greit å være flink og ha utfordringer – både faglig og sosialt
 • samarbeider og har felles opplevelser
 • opplever trygghet og tillit og føler seg inkludert
 • forstår hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø, blant annet hvilken sosial kompetanse som blir etterspurt og verdsatt
 • opplever nulltoleranse for krenkende ord og handlinger
4. Godt samarbeid mellom skole og hjem
 • Foreldre og lærere formidler de samme positive forventningene til eleven, tilpasset elevens forutsetninger.
 • Hjem og skole snakker samme språk. Foreldrene må få en innføring i skolens språk, slik at eleven ikke lever i to forskjellige verdener.
 • Lærerens, foreldrenes og elevens forventninger til hverandre er tydelig uttalt og forstått av alle parter.
 • Foreldrene har reell medvirkning.
5. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen
 • Ledelsen kommuniserer tydelige mål og forventninger til alle ansatte.
 • Ledelsen foretar løpende vurderinger og gir tydelige tilbakemeldinger til de ansatte.
 • Det er et positivt samarbeidsklima og gode relasjoner mellom de ansatte og mellom de ansatte og ledelsen.
 • Skolen har et entydig ordensreglement med kjente konsekvenser som følges opp i praksis.
CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 11.01.2019

Læringsressurser

HMS for eleven