Hopp til innhold

Fagartikkel

Hensikten med observasjon

Når du leser om observasjon og bruker kunnskapene i det praktiske arbeidet med barn og unge, blir du stadig en bedre observatør. Du må øve på å se det enkelte barnet og hvordan det utvikler seg, samtidig som du skal se det enkelte individet som en del av gruppa.

LK06

Fagarbeiderens rolle

Når vi sier at vi skal observere hvert enkelt individ, er det blant annet for å sikre at alle blir sett, og at alle får oppmerksomhet. Noen barn og unge har en mindre synlig plass i gruppa, mens andre tar mye plass. En av arbeidsoppgavene til deg som barne- og ungdomsarbeider er å «fange opp» alle barn og unge som du jobber med. Da kan du lage et godt pedagogisk tilbud tilpasset hvert enkelt individ i gruppa.

Hensikten med å gjennomføre observasjoner i arbeidet er å samle inn informasjon som forteller deg noe om

 • enkeltbarnet og ungdommens behov og utvikling
 • eventuell feilutvikling hos barn og unge
 • forholdet mellom barna og mellom de unge
 • forholdet mellom voksne og barn/ungdom
 • hvordan miljøet virker inn på livskvaliteten og utviklingen til barn og unge
 • hvordan du skal lage planer og utføre pedagogisk arbeid
 • forhold som kan hjelpe deg til å vurdere egen praksis
 • hva barnet ser ut til å trives med

Mangelfull utvikling hos barn og unge

Observasjon er viktig for å oppdage mangelfull utvikling hos barn og unge på et tidlig tidspunkt. Hensikten er da å kunne sette inn tiltak som gjør at individet fortsetter å utvikle seg positivt.
Hvis det er nødvendig, må vi kontakte andre fagfolk som for eksempel spesialpedagoger, logopeder og psykologer.

Observasjon som grunnlag for didaktisk planlegging

Når vi observerer, får vi verdifull informasjon som legges til grunn når vi planlegger, tilrettelegger og gjennomfører aktiviteter for barn og unge. For å kunne se helheten i arbeidet må vi dele den opp og finne ut hva den består av.

Eksempel: Tenk deg at helheten er alle de 18 barna som går i barnehage på avdeling Maurtua. Delene er hvert enkelt barn. For å vite hvordan hele barnegruppa fungerer sammen, må vi observere hvert enkelt barn samtidig som vi observerer hele gruppa. Helhet–del–helhet og så videre.

For å få en best mulig forståelse for det pedagogiske arbeidet som gjøres for barn og unge, er observasjon et viktig hjelpemiddel. Noen ganger må vi konsentrere oss om deler av arbeidet og bruke den kunnskapen vi har, til å finne gode løsninger som virker på helheten. Som barne- og ungdomsarbeider skal du være med og observere både hvert enkelt barn og hele barnegruppa. Du skal se på de enkelte delene i helheten, og sammen med barn og andre voksne bli bevisst hvordan gruppen fungerer. Vi må hele tiden veksle mellom å ha oppmerksomhet mot helheten og mot deler av det pedagogiske arbeidet vårt.

Objektiv observasjon

Når vi skal dele opplevelser eller bekymringer med kollegaer eller foreldrene til det barnet det gjelder, er det viktig at vi har et grunnlag for det vi sier. Når vi kan vise til observasjoner og konkrete situasjoner, er det mer troverdig enn om vi bare synes eller mener noe. Som barne- og ungdomsarbeider skal du prøve å være så objektiv som mulig i din framstilling, og du må være tydelig på hva som er din tolkning av observasjonen.

Evaluering

Observasjon danner også et grunnlag for å evaluere et pedagogisk opplegg og egen arbeidsinnsats.

Utfordringer til deg

 1. Hva er hensikten med observasjon?
 2. Hvordan kan observasjon være grunnlaget for didaktisk planlegging?
 3. Hva menes med helhet–del–helhet?
 4. Hvordan kan du bruke observasjon i evalueringsarbeidet?
Sist oppdatert 25.06.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Observasjon