Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Oppslagsverk og ordliste

Gloseliste til leksjon 9

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

第九课:生词

Dì jiǔ kè: shēngcí

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

商场

商場

shāngchǎng

n

kjøpesenter

Nr

Tekst

1

我们去商场买衣服。// 我們去商場買衣服。

Wǒmen qù shāngchǎng mǎi yīfu.

Vi drar til kjøpesenteret for å handle klær.

2

商场的衣服很漂亮,但是比较贵。// 商場的衣服很漂亮,但是比較貴。
Shāngchǎng de yīfu hěn piàoliang, dànshì bǐjiào guì.

Klærne på kjøpesenteret er fine, men ganske dyre.

3

这家商场在三里屯。// 這家商場在三里屯。
Zhè jiā shāngchǎng zài Sānlǐtún.

Dette kjøpesenteret ligger på Sanlitun.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

哎呀

āiyā

uo

uff; å nei; hjelpe meg

Nr

Tekst

1

哎呀,我家没有可乐。// 哎呀,我家沒有可樂。

Āiyā, wǒ jiā méi yǒu kělè.

Uff, jeg har ikke cola hjemme hos meg.

2

哎呀,你做了什么?// 哎呀,你做了什麼?
Āiyā, nǐ zuò le shénme?

Å nei, hva har du gjort?

3

哎呀,我忘记带书了。// 哎呀,我忘記帶書了。
Āiyā, wǒ wàngjì dài shū le.

Uff, jeg glemte å ta med bøkene.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

餐具

cānjù

n

bestikk og servise

Nr

Tekst

1

我的宿舍还没有餐具。// 我的宿舍還沒有餐具

Wǒde sùshè hái méi yǒu cānjù.

Jeg har ikke servise og bestikk på internatet ennå.

2

这些餐具都很漂亮,很贵。// 這些餐具都很漂亮,很貴。
Zhè xiē cānjù dōu hěn piàoliang, hěn guì.

Disse servisene og bestikkene er veldig fine og veldig dyre.

3

家里的餐具太多了。// 家裡的餐具太多了。
Jiālǐ de cānjù tài duō le.

Vi har har altfor mye servise og bestikk hjemme.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

杯子

bēizi

n

kopp; glass

Nr

Tekst

1

我需要买杯子。// 我需要買杯子

Wǒ xūyào mǎi bēizi.

Jeg trenger å kjøpe glass.

2

我不喜欢用杯子喝可乐,我喜欢用瓶子。// 我不喜歡用杯子喝可樂,我喜歡用瓶子。
Wǒ bù xǐhuan yòng bēizi hē kělè, wǒ xǐhuan yòng píngzi.

Jeg liker ikke å drikke cola fra glass, jeg liker å drikke fra flaske.

3

我的生日礼物是两个杯子。// 我的生日禮物是兩個杯子
Wǒde shēngrì lǐwù shì liǎng ge bēizi.

Bursdagsgaven min var to glass.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

盘子

盤子

pánzi

n

tallerken

Nr

Tekst

1

这个盘子很小,只能用来吃早餐。// 這個盤子很小,祇能用來吃早餐。

Zhè ge pánzi hěn xiǎo, zhǐ néng yòng lái chī zǎocān.

Denne tallerkenen er veldig liten, den kan bare brukes til å spise frokost.

2

我的生日派对上要用红色的盘子。// 我的生日派對上要用紅色的盤子
Wǒde shēngrì pàiduìshang yào yòng hóngsè de pánzi.

Jeg skal bruke røde tallerkener på bursdagsfesten min.

3

餐具打折,李友在商场买了六个盘子。// 餐具打折,李友在商場買了六個盤子
Cānjù dǎzhé, Lǐ Yǒu zài shāngchǎng mǎi le liù ge pánzi.

Det er salg på bestikk og servise, så Li You kjøpte seks tallerkener på kjøpesenteret.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

刀叉

dāochā

n

kniv og gaffel; bestikk

Nr

Tekst

1

我不会用筷子,请给我一套刀叉。// 我不會用筷子,請給我一套刀叉

Wǒ bú huì yòng kuàizi, qǐng gěi wǒ yí tào dāochā.

Jeg kan ikke bruke spisepinner, vær så snill å gi meg en kniv og gaffel.

2

这套刀叉是脏的,请给我换一套干净的。// 這套刀叉是髒的,請給我換一套乾淨的。
Zhè tào dāochā shì zāng de, qǐng gěi wǒ huàn yí tào gānjìng de.

Dette bestikket er skittent, vær så snill å gi meg et rent et.

3

西方人用刀叉吃饭,中国人用筷子吃饭。// 西方人用刀叉吃飯,中國人用筷子吃飯。
Xīfāngrén yòng dāochā chīfàn, zhōngguórén yòng kuàizi chīfàn.

Folk i Vesten spiser med kniv og gaffel, mens kinesere spiser med spisepinner.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


děi

mv

å måtte; å trenge

Nr

Tekst

1

妈妈去买些东西。// 媽媽去買些東西。

Māma děi qù mǎi xiē dōngxī.

Mamma må dra for å kjøpe noen ting.

2

做作业。// 我做作業。
děi zuò zuòyè.

Jeg må gjøre lekser.

3

每个人都吃饭。// 每個人都吃飯。
Měi ge rén dōu děi chīfàn.

Alle trenger å spise.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


mǎi

v

å kjøpe

Nr

Tekst

1

衣服很有意思。// 衣服很有意思。

Mǎi yīfu hěn yǒu yìsi.

Det er morsomt å kjøpe klær.

2

王明的电脑有问题,他想一个新的。// 王明的電腦有問題,他想一個新的。
Wáng Míng de diànnǎo yǒu wèntí, tā xiǎng mǎi yí ge xīn de.

Det er noe galt med Wang Mings datamaskin, så han har lyst til å kjøpe en ny.

3

李丽的生日礼物你了吗?// 李麗的生日禮物你了嗎?

Lǐ Lì de shēngrì lǐwù nǐ mǎi le ma?

Har du kjøpt bursdagsgave til Li Li?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

一些

yīxiē

mo

noen; noe

Nr

Tekst

1

一些中文书很有意思,另一些很无聊。// 有一些中文書很有意思,另一些很無聊。

Yǒu yìxiē zhōngwén shū hěn yǒu yìsi, lìng yìxiē hěn wúliáo.

Noen kinesiske bøker er veldig interessante, men andre er veldig kjedelige.

2

他得去买一些餐具。// 他得去買一些餐具。
Tā děi qù mǎi yìxiē cānjù.

Han må kjøpe noe bestikk og servise.

3

我带了一些吃的去上课。// 我帶了一些吃的去上課。
Wǒ dài le yìxiē chīde qù shàngkè.

Jeg tok med litt mat til timen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

东西

東西

dōngxi

n

ting

Nr

Tekst

1

我们明天去商场买东西吧。// 我們明天去商場買東西吧。

Wǒmen míngtiān qù shāngchǎng mǎi dōngxi ba.

La oss dra til kjøpesenteret og handle i morgen.

2

这家商场的东西很便宜,很漂亮。// 這家商場的東西很便宜,很漂亮。
Zhè jiā shāngchǎng de dōngxi hěn piányi, hěn piàoliang.

Varene på dette kjøpesenteret er veldig billige og fine.

3

这个东西多少钱?// 這個東西多少錢?
Zhè ge dōngxi duōshao qián?

Hvor mye koster denne?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

逛街

guàngjiē

vo

å kikke i butikkvinduer; å spasere nedover gaten

Nr

Tekst

1

女孩子们都喜欢逛街。// 女孩子們都喜歡逛街

Nǚháizimen dōu xǐhuan guàngjiē.

Alle jenter liker å kikke i butikkvinduene.

2

昨天李丽去逛街了。// 昨天李麗去逛街了。
Zuótiān Lǐ Lì qù guàngjiē le.

Li Li kikket i butikkvinduer i går.

3

逛街很好玩儿,但是很累。// 逛街很好玩兒,但是很累。
Guàngjiē hěn hǎowánr, dànshì hěn lèi.

Å kikke i butikkvinduer er gøy, men det er slitsomt.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


a

ho

(uttrykk for samtykke / velbehag)

Nr

Tekst

1

,我们一起去逛街。// 好,我們一起去逛街。

Hǎo a, wǒmen yìqǐ qù guàngjiē.

OK! Vi drar og kikker i butikkvinduer sammen.

2

看美国电影行,我喜欢。// 看美國電影行,我喜歡。
Kàn Měiguó diànyǐng xíng a, wǒ xǐhuan.

Det er greit at vi ser amerikansk film, jeg liker det.

3

可以,我们去吃日本菜。// 可以,我們去吃日本菜。
Kěyǐ a, wǒmen qù chī Rìběn cài.

Det er greit, vi drar og spiser japansk mat.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


xīn

tv

ny

Nr

Tekst

1

这个电影是的。// 這個電影是的。

Zhè ge diànyǐng shì xīn de.

Denne filmen er ny.

2

你的夹克很漂亮。// 你的夾克很漂亮。
Nǐ de xīn jiákè hěn piàoliang.

Den nye jakka di er veldig fin.

3

这些盘子多少钱?// 這些盤子多少錢?
Zhè xiē xīn pánzi duōshao qián?

Hvor mye kostet disse nye tallerkenene?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

衣服

yīfu

n

klær; antrekk

Nr

Tekst

1

你今天穿的衣服是新的吗?// 你今天穿的衣服是新的嗎?

Nǐ jīntiān chuān de yīfu shì xīn de ma?

Er antrekket du har på deg i dag, nytt?

2

这件衣服好漂亮!// 這件衣服好漂亮!
Zhè jiàn yīfu hǎo piàoliang!

Dette klesplagget er så pent!

3

这件红色的衣服是妈妈送给我的。// 這件紅色的衣服是媽媽送給我的。
Zhè jiàn hóngsè de yīfu shì māma sònggěi wǒ de.

Dette røde klesplagget er det mamma som har gitt meg.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

需要

xūyào

v/n

å trenge; å behøve; behov

Nr

Tekst

1

需要你!// 我需要你!
xūyào nǐ!

Jeg trenger deg.

2

需要喝水吗?// 你需要喝水嗎?
xūyào hē shuǐ ma?

Har du behov for å drikke vann?

3

我知道你的需要是什么。// 我知道你的需要是什麼。
Wǒ zhīdao nǐde xūyào shì shénme.

Jeg vet hvilke behov du har.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


tiáo

mo

(målord for lange og smale ting)

Nr

Tekst

1

他买了一裤子。// 他買了一褲子

Tā mǎi le yì tiáo kùzi.

Han kjøpte ei bukse.

2

我两腿都累死了。// 我兩腿都累死了。
Wǒ liǎng tiáo tuǐ dōu lèi sǐ le.

Jeg er dødssliten i begge beina.

3

你钓到了几鱼? // 你釣到了幾魚?
Nǐ diàodào le jǐ tiáo yú?

Hvor mange fisk har du fisket?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

裤子

褲子

kùzi

n

bukse

Nr

Tekst

1

他买了一条裤子。// 他買了一條褲子

Tā mǎi le yì tiáo kùzi.

Han kjøpte ei bukse.

2

这条裤子多少钱?// 這條褲子多少錢?
Zhè tiáo kùzi duōshǎo qián?

Hvor mye koster denne buksa?

3

我喜欢那条黑色的裤子。 // 我喜歡那條黑色的褲子
Wǒ xǐhuan nà tiáo hēisè de kùzi.

Jeg liker den svarte buksa der.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


jiàn

mo

(målord for bl.a. en del klesplagg)

Nr

Tekst

1

傅老师今天穿一白色的衬衫。// 傅老師今天穿一白色的襯衫。

Fù lǎoshī jīntiān chuān yí jiàn báisè de chènshān.

Lærer Fu har på seg ei hvit skjorte i dag.

2

白色的衣服很好看。// 那白色的衣服很好看。
jiàn báisè de yīfu hěn hǎokàn.

Det hvite plagget der ser flott ut.

3

我喜欢这大衣。 // 我喜歡這大衣。
Wǒ xǐhuān zhè jiàn dàyī.

Jeg liker denne frakken.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

T

T-xù

n

T-skjorte

Nr

Tekst

1

哥哥有一件红色的T。// 哥哥有一件紅色的T

Gēge yǒu yí jiàn hóngsè de T-xù.

Storebroren min har ei rød T-skjorte.

2

我长胖了,T太小了。 // 我長胖了,T太小了。
Wǒ zhǎng pàng le, T-xù tài xiǎo le.

Jeg har blitt tjukk, så T-skjorta er for liten.

3

我很喜欢他的那件T。 // 我很喜歡他的那件T
Wǒ hěn xǐhuan tāde nà jiàn T-xù.

Jeg liker veldig godt T-skjorta hans.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

电脑

電腦

diànnǎo

n

datamaskin; pc

Nr

Tekst

1

弟弟喜欢玩儿电脑。// 弟弟喜歡玩兒電腦

Dìdi xǐhuan wánr diànnǎo.

Lillebroren min liker å drive på med datamaskinen.

2

他的电脑很贵,但是非常棒。// 他的電腦很貴,但是非常棒。
Tāde diànnǎo hěn guì, dànshì fēicháng bàng.

Datamaskinen hans er dyr, men kjempebra.

3

哎呀,我的电脑坏了!// 哎呀,我的電腦壞了!
Āiyā, wǒde diànnǎo huài le!

Uff, datamaskinen min er ødelagt.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


zhǎo

v

å lete etter; å se etter; å gi tilbake vekslepenger

Nr

Tekst

1

杨飞想一个电脑店。// 楊飛想一個電腦店。

Yáng Fēi xiǎng zhǎo yí ge diànnǎodiàn.

Yang Fei vil se etter en databutikk.

2

到钱包了吗?  // 你到錢包了嗎?
zhǎodào qiánbāo le ma?

Har du funnet lommeboka?

3

你十块钱。 // 你十塊錢。
Zhǎo nǐ shí kuài qián.

Jeg gir deg 10 yuan tilbake.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse
jiā

mo

(målord for butikker, bedrifter o.l.)

Nr

Tekst

1

店很贵!// 這家店很貴

Zhè jiā diàn hěn guì!

Denne butikken er veldig dyr!

2

那里有一电脑店。// 那裡有一電腦店。
Nàlǐ yǒu yì jiā diànnǎodiàn.

Der borte er det en databutikk.

3

我哥哥开了一翻译公司。// 我哥哥開了一翻譯公司。
Wǒ gēge kāi le yì jiā fānyì gōngsī.

Storebroren min har startet et oversettelsesbyrå.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


diàn

n

butikk

Nr

Tekst

1

电脑在哪里? // 電腦在哪裡?

Diànnǎodiàn zài nǎlǐ?

Hvor er databutikken?

2

我要去书。 // 我要去書
Wǒ yào qù shūdiàn.

Jeg skal dra til bokhandelen.

3

北京路上有很多便宜的服装。 // 北京路上有很多便宜的服裝
Běijīng lùshang yǒu hěn duō piányi de fúzhuāngdiàn.

På Beijing-gata ligger det veldig mange billige klesbutikker.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


xiū

v

å reparere; å utbedre

Nr

Tekst

1

我得去电脑。 // 我得去電腦。

Wǒ děi qù xiū diànnǎo.

Jeg må dra for å reparere datamaskinen.

2

爸爸在车。 // 爸爸在車。
Bàba zài xiūchē.

Pappa holder på med å reparere bilen.

3

您能好我的手机吗?  // 你能好我的手機嗎?
Nín néng xiūhǎo wǒde shǒujī ma?

Kan du fikse mobilen min?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

附近

fùjìn

adj/n

i nærheten (av); nærhet

Nr

Tekst

1

学校附近有一个很大的商场。 // 學校附近有一個很大的商場。

Xuéxiào fùjìn yǒu yí ge hěn dà de shāngchǎng.

Det er et stort kjøpesenter i nærheten av skolen.

2

我家在学校附近。 // 我家在學校附近
Wǒ jiā zài xuéxiào fùjìn.

Hjemmet mitt ligger i nærheten av skolen.

3

附近的餐厅真多。 // 附近的餐廳真多。
Fùjìn de cāntīng zhēn duō.

Det er veldig mange restauranter i nærheten.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

知道

zhīdào

v

å vite

Nr

Tekst

1

知道他是谁吗?  // 你知道他是誰嗎?

zhīdào tā shì shéi ma?

Vet du hvem han er?

2

我不知道这个中文怎么说。 // 我不知道這個中文怎麼說。
Wǒ bù zhīdào zhè ge zhōngwén zěnme shuō.

Jeg vet ikke hvordan man sier dette på kinesisk.

3

他今天不能来上课,这我知道。 // 他今天不能來上課,這我知道
Tā jīntiān bù néng lái shàngkè, zhè wǒ zhīdào.

Han kan ikke komme til timen i dag, det vet jeg.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

各种各样

各種各樣

gèzhǒng-gèyàng

adv

all slags (typer)

Nr

Tekst

1

那家商场有各种各样的东西。// 那家商場有各種各樣的東西。

Nà jiā shāngchǎng yǒu gèzhǒng-gèyàng de dōngxi.

Dette kjøpesenteret har all slags ting.

2

她有各种各样的衣服。 // 她有各種各樣的衣服。
Tā yǒu gèzhǒng-gèyàng de yīfu.

Hun har all slags klær.

3

我爱吃各种各样的菜。// 我愛吃各種各樣的菜。
Wǒ ài chī gèzhǒng-gèyàng de cài.

Jeg liker all slags typer mat.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

商店

shāngdiàn

n

butikk

Nr

Tekst

1

我得去商店买东西。 // 我得去商店買東西。

Wǒ děi qù shāngdiàn mǎi dōngxi.

Jeg må til butikken for å handle.

2

这家商店的东西都不贵。 // 這家商店的東西都不貴。
Zhè jiā shāngdiàn de dōngxi bú guì.

Varene i denne butikken er ikke dyre.

3

那家商场有很多商店
0; // 那家商場有很多商店
Nà jiā shāngchǎng yǒu hěn duō shāngdiàn.

Det er veldig mange butikker på det kjøpesenteret.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

那里

那裡

nàlǐ

po

der

Nr

Tekst

1

那里有一家电脑店。  // 那裡有一家電腦店。

Nàlǐ yǒu yì jiā diànnǎodiàn.

Der borte er det en databutikk.

2

他站在那里看书。 // 他站在那裡看書。
Tā zhàn zài nàlǐ kànshū.

Han står der borte og leser.

3

学校那里有一家商场// 學校那裡有一家商場。
Xuéxiào nàlǐ yǒu yì jiā shāngchǎng.

Ved skolen ligger det et kjøpesenter.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

店员

店員

diànyuán

n

ekspeditør; butikkmedarbeider

Nr

Tekst

1

周丽周末在商场当店员。 // 週麗週末在商場當店員

Zhōu Lì zhōumò zài shāngchǎng dāng diànyuán.

Zhou Li jobber som butikkmedarbeider på kjøpesenteret i helgene.

2

这家店有五个店员
0; // 這家店有五個店員
Zhè jiā diàn yǒu wǔ ge diànyuán.

Denne butikken har fem butikkmedarbeidere.

3

店员们都很热情。  // 店員們都很熱情。
Diànyuánmen dōu hěn rèqíng.

Ekspeditørene er veldig entusiastiske.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

多少

duōshao

spo

hvor mye/mange?

Nr

Tekst

1

这件衬衫多少钱?// 這件襯衫多少錢?

Zhè jiàn chènshān duōshao qián?

Hvor mye koster denne skjorta?

2

你买了多少个盘子?// 你買了多少個盤子?
Nǐ mǎi le duōshao ge pánzi?

Hvor mange tallerkener har du kjøpt?

3

你们班有多少男生?// 你們班有多少男生?
Nǐmen bān yǒu duōshao nánshēng?

Hvor mange gutter er det i klassen deres?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse
qián

n

penger

Nr

Tekst

1

这件衣服多少? // 這件衣服多少

Zhè jiàn yīfu duōshao qián?

Hvor mye koster dette klesplagget?

2

你带了吗? // 你帶了嗎?
Nǐ dài le qián ma?

Har du penger med deg?

3

买房子需要很多。 // 買房子需要很多錢。
Mǎi fángzi xūyào hěn duō qián.

Det koster mye penger å kjøpe bolig.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsebǎi

to

hundre

Nr

Tekst

1

这件衬衫一元。// 這件襯衫一元。

Zhè jiàn chènshān yìbǎi yuán.

Denne skjorta koster 100 yuan.

2

修电脑很贵,要五块钱。// 修電腦很貴,要五塊錢。
Xiū diànnǎo hěn guì, yào wǔbǎi kuài qián.

Det er veldig dyrt å reparere datamaskinen, det koster 500 yuan.

3

我们学校有九个学生。// 我們學校有九個學生。
Wǒmen xuéxiào yǒu wǔbǎi ge xuésheng.

På skolen vår er det 900 elever.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse
kuài

mo

(målord for (kinesisk) myntenhet)

Nr

Tekst

1

这本中文书一百五十钱。  //這本中文書一百五十錢。

Zhè běn zhōngwénshū yìbǎi wǔshí kuài qián.

Denne kinesiske boka koster 150 yuan.

2

这是您的一百。 // 這是您的一百
Zhè shì nínde yībǎi kuài.

Her har du dine 100 yuan.

3

这个菜二十够吗? // 這個菜二十夠嗎?
Zhè ge cài èrshí kuài gòu ma?

Er 20 yuan nok til å betale for denne matretten?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsehuàn

v

å bytte

Nr

Tekst

1

宫保鸡丁卖完了,你们别的菜吧。// 宮保雞丁賣完了,你們別的菜吧。

Gōngbǎo jīdīng màiwán le, nǐmen huàn biéde cài ba.

Vi er utsolgt for kung pao-kylling, dere får bytte til en annen rett.

2

这条裙子太大,我小号的吧。// 這條裙子太大,我小號的吧。
Zhè tiáo qúnzi tài dà, wǒ huàn xiǎo hào de ba.

Denne kjolen er for stor, la meg bytte til en i størrelse Small.

3

好衣服就来。// 我好衣服就來。
huànhǎo yīfu jiù lái.

Jeg kommer så snart jeg har skiftet klær.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

别的

biéde

adj

annen; annet; andre

Nr

Tekst

1

这家店太贵,我们换别的吧。// 這家店太貴,我們換別的吧。

Zhè jiā diàn tài guì, wǒmen huàn biéde ba.

Denne butikken er for dyr, la oss bytte til en annen.

2

别的学生都在打球,你怎么不打?// 別的學生都在打球,你怎麼不打?
Biéde xuéshēng dōu zài dǎqiú, nǐ zěnme bù dǎ?Alle de andre studentene spiller ball nå, hvorfor spiller ikke du?

3

别的餐厅都关门了,只有这家还没关。// 別的餐廳都關門了,只有這家還沒關。

Biéde cāntīng dōu guānmén le, zhǐ yǒu zhè jiā hái méi guān.
Alle andre restauranter har stengt, det er bare denne som ikke har stengt ennå.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsezhǒng

mo

type; slag

Nr

Tekst

1

我不太喜欢这菜。// 我不太喜歡這菜。

Wǒ bú tài xǐhuan zhè zhǒng cài.

Jeg er ikke så glad i denne typen mat.

2

颜色很漂亮。// 這顏色很漂亮。
Zhè zhǒng yánsè hěn piàoliang.

Denne typen farge er veldig vakker.

3

这家店有很多刀叉。// 這家店有很多刀叉。
Zhè jiā diàn yǒu hěn duō zhǒng dāochā.

Denne butikken har mange slags bestikk.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

现在

現在

xiànzài

tu

Nr

Tekst

1

现在几点了? // 現在幾點了?

Xiànzài jǐ diǎn le?

Hva er klokka blitt nå?

2

我以前不喜欢巧克力蛋糕,现在喜欢了。// 我以前不喜歡巧克力蛋糕,現在喜歡了。
Wǒ yǐqián bù xǐhuan qiǎokèlì dàngāo, xiànzài xǐhuan le.

Jeg likte ikke sjokoladekake før, men jeg liker det nå.

3

现在做什么工作? // 你現在做什麼工作?
xiànzài zuò shénme gōngzuò?

Hva slags jobb har du nå?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

一下

yīxià

adv

litt

Nr

Tekst

1

你看一下这件衬衫,觉得怎么样?// 你看一下這件襯衫,覺得怎麼樣?

Nǐ kàn yíxià zhè jiàn chènshān, juéde zěnmeyàng?

Ta en titt på denne skjorta, hva synes du?

2

请念一下课文。// 你念一下課文。
Qǐng niàn yíxià kèwén.

Vær så snill og les teksten høyt.

3

你下午来一下我的办公室吧。 // 你下午來一下我的辦公室吧。
Nǐ xiàwǔ lái yíxià wǒde bàngōngshì ba.

Du kan komme en tur innom kontoret mitt i ettermiddag.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelseǹg

on

(uttrykker samtykke / forståelse / bekreftelse)

Nr

Tekst

1

,我同意你的观点。 // ,我同意你的觀點。

Ǹg, wǒ tóngyì nǐde guāndiǎn.

Ja, jeg er enig i synspunktet ditt.

2

,这件红裙子不错。  // ,這件紅裙子不錯。
Ǹg, zhè jiàn hóng qúnzi búcuò.

Mhm, denne røde kjolen er fin.

3

,我是挪威人。
Ǹg, wǒ shì nuówēirén.

Mhm, jeg er nordmann.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

不错

不錯

bùcuò

tv

ikke verst; ganske bra

Nr

Tekst

1

这件襯衫的顏色很不錯。// 這件衬衫的颜色很不错

Zhè jiàn chènshān de yánsè hěn búcuò.

Fargen på denne skjorta er veldig fin.

2

这个主意不错!// 這個主意不錯
Zhè ge zhǔyì búcuò!

Denne ideen er ikke verst!

3

你考试考了一百分,真不错!// 你考試考了一百分,真不錯
Nǐ kǎoshì kǎo le yìbǎi fēn, zhēn búcuò!

Du fikk 100 poeng på prøven, veldig bra!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


cuò

tv

dårlig; galt; feil

Nr

Tekst

1

对不起,我了! // 對不起,我了!

Duìbuqǐ, wǒ cuò le!

Beklager, det jeg gjorde var galt!

2

他说的不对,是的。 // 他說的不對,是的。
Tā shuō de bú duì, shì cuò de.

Det han sa er ikke riktig, det er feil.

3

这个电影不。// 這個電影不
Zhè ge diànyǐng búcuò.

Denne filmen er ikke verst.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelseshí

to

ti

Nr

Tekst

1

这条裤子只要块钱,太便宜了!// 這條褲子祇要塊錢,太便宜了。

Zhè tiáo kùzi zhǐ yào shí kuài qián, tài piányi le!

Denne buksa koster bare 10 yuan, det er så billig!

2

我一个月读本书。 // 我一個月讀本書。
Wǒ yí ge yuè dú shí běn shū.

Jeg leser 10 bøker i måneden.

3

一年有二个月。 // 一年有二個月。
Yì nián yǒu shí'èr ge yuè.

Det er tolv måneder i året.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

便宜

piányi

tv

billig

Nr

Tekst

1

我这辆车买得很便宜。// 我這輛車買得很便宜

Wǒ zhè liàng chē mǎi de hěn piányi.

Denne bilen kjøpte jeg veldig billig.

2

这里的中餐厅比较便宜。// 這裡的中餐廳比較便宜
Zhèlǐ de zhōngcāntīng bǐjiào piányi.

Kinarestauranten her er ganske billig.

3

那双鞋又便宜又好看。 // 那雙鞋又便宜又好看。
Nà shuāng xié yòu piányi yòu hǎokàn.

De skoene er både billige og pene.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

一共

yīgòng

adv

til sammen

Nr

Tekst

1

鞋和衬衫一共多少钱?// 鞋和襯衫一共多少錢?

Xié hé chènshān yígòng duōshao qián?

Hvor mye koster skoene og skjorta til sammen?

2

你们班一共多少人? // 你們班一共多少人?
Nǐmen bān yígòng duōshǎo rén?

Hvor mange personer er det til sammen i klassen din?

3

派对一共来了十个人。 // 派對一共來了十個人。
Pàiduì yígòng lái le shí ge rén.

Det kom ti personer til sammen på festen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelseyuán

mo

yuan (kinesisk myntenhet)

Nr

Tekst

1

这条裤子要五百。// 這條褲子要五百

Zhè tiáo kùzi yào wǔbǎi yuán.

Denne buksa koster 500 yuan.

2

她每个月工资一万。// 她每個月工資一萬
Tā měi ge yuè gōngzī yíwàn yuán.

Månedslønnen hennes er 10 000 yuan.

3

借给我五十,好吗?// 借給我五十,好嗎?
Jiègěi wǒ wǔshí yuán, hǎo ma?

Kan du låne meg femti yuan?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

刷卡

shuākǎ

vo

«å dra et kort»; å betale med kort

Nr

Tekst

1

可以刷卡吗?// 可以刷卡嗎?

Kěyǐ shuākǎ ma?

Kan man betale med kort?

2

这里只能刷卡,不能付现金。// 這裡祇能刷卡,不能付現金。
Zhèlǐ zhǐ néng shuākǎ, bù néng fù xiànjīn.

Her kan du bare betale med kort, du kan ikke betale med kontanter.

3

一共三千元,请刷卡。// 一共三千元,請刷卡

Yígòng sānqiān yuán, qǐng shuākǎ.

Det blir tre tusen yuan til sammen, vennligst dra kortet.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelseshuā

v

å børste; å pusse

Nr

Tekst

1

可以卡吗?  // 可以卡嗎?

Kěyǐ shuākǎ ma?

Kan man betale med kort?

2

爸爸每五年要房子。
Bàba měi wǔ nián yào shuā fángzi.

Pappa må male huset hvert 5. år.

3

我的鞋脏了,得一下。// 我的鞋髒了,得一下。

Wǒde xié zāng le, děi shuā yíxià.

Skoene mine er skitne, jeg må pusse dem.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsen

kort

Nr

Tekst

1

可以刷吗?  // 可以刷卡嗎?

Kěyǐ shuā ma?

Kan man betale med kort?

2

妈妈有很多会员
0; // 媽媽有很多會員
Māma yǒu hěn duō huìyuán kǎ.

Mamma har mange medlemskort.

3

你带了你的银行吗?  //你帶了你的銀行嗎?

Nǐ dài le nǐde yínháng ma?

Har du tatt med deg bankkortet ditt?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

对不起

對不起

duìbuqǐ

v

unnskyld

Nr

Tekst

1

对不起,打搅你了!  // 對不起,打攪你了!

Duìbuqǐ, dǎjiǎo nǐ le!

Beklager å forstyrre deg!

2

对不起,这里不能刷卡。  // 對不起,這裡不能刷卡。
Duìbuqǐ, zhèlǐ bù néng shuākǎ.

Beklager, du kan ikke betale med kort her.

3

对不起,我让你伤心了。 // 對不起,我讓你傷心了。

Duìbuqǐ, wǒ ràng nǐ shāngxīn le.
Unnskyld, jeg såret deg.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelseshōu

v

å ta imot; å motta

Nr

Tekst

1

这家店只现金。// 這家店祇現金。

Zhè jiā diàn zhǐ shōu xiànjīn.

Denne butikken tar bare imot kontanter.

2

这个礼物太贵了,我不能。// 這個禮物太貴了,我不能
Zhè ge lǐwù tài guì le, wǒ bù néng shōu.

Denne gaven er for dyr, jeg kan ikke ta imot den.

3

到了你写的信。//我到了你寫的信。
shōudào le nǐ xiě de xìn.

Jeg har mottatt brevet du skrev.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

现金

xiànjīn

n

kontanter

Nr

Tekst

1

你付现金还是刷卡?// 你付現金還是刷卡?

Nǐ fù xiànjīn háishi shuākǎ?

Vil du betale med kontanter eller med kort?

2

我不爱带现金。// 我不愛帶現金
Wǒ bú ài dài xiànjīn.

Jeg liker ikke å ha med meg kontanter.

3

这里能不能付现金?// 這裡能不能付現金
Zhèlǐ néng bu néng fù xiànjīn?

Kan man betale med kontanter her?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsegěi

v

å gi

Nr

Tekst

1

你过生日,我想你一本书。 // 你過生日,我想你一本書。

Nǐ guò shēngrì, wǒ xiǎng gěi nǐ yì běn shū.

Du har bursdag, jeg har lyst til å gi deg ei bok.

2

妈妈了我一条漂亮的裙子。 // 媽媽了我一條漂亮的裙子。
Māma gěi le wǒ yì tiáo piàoliang de qúnzi.

Mamma ga meg en vakker kjole.

3

妈妈,我饿了,请我一片面包。// 媽媽,我餓了,請我一片麵包。
Māma, wǒ è le, qǐng gěi wǒ yí piàn miànbāo.

Mamma, jeg er sulten, vær så snill å gi meg ei brødskive.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

发票

發票

fāpiào

n

kvittering

Nr

Tekst

1

请你给我发票。// 請你給我發票

Qǐng nǐ gěi wǒ fāpiào.

Vennligst gi meg en kvittering.

2

请开五百元的发票。// 請開五百元的發票
Qǐng kāi wǔbǎi yuán de fāpiào.

Vennligst skriv ut en kvittering på 500 yuan.

3

你需要发票吗?// 你需要發票嗎?
Nǐ xūyào fāpiào ma?

Trenger du kvittering?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

光临


guānglín

v

å ære noen med sin tilstedeværelse (høflighetsfrase)

Nr

Tekst

1

欢迎光临! // 歡迎光臨

Huānyíng guānglín!

Velkommen!

2

谢谢光临
0; // 謝謝光臨
Xièxie guānglín!

Takk for besøket!

3

今天习主席光临了北京饭店。  // 今天習主席光臨了北京飯店。
Jīntiān Xí zhǔxí guānglín le Běijīng fàndiàn.

I dag besøkte president Xi Beijing hotell.

Liste over forkortelser

adj – adjektiv
adv – adverb
ho – hjelpeord
mo – målord
mv – modalverb
n – nomen
on – onomatopoetikon
po – pekeord
spo – spørreord
to – tallord
tu – tidsuttrykk
tv – tilstandsverb
uo – utropsord
v – verb
vo – verb-objekt

Sist oppdatert 30.10.2018
Tekst: Ole Fossgård, Øystein Krogh Visted og Teresa Li Xiang (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 9: På kjøpesenteret

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs