Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Tid

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
To vestlige kvinner og en kinesisk mann snakker sammen om å reise på ferie. Illustrsjon.

De tre vennene gjør en avtale om å spille håndball sammen.

Tid

0:00
-0:00

Tid

时间

马红:

明天你们有时间去打手球吗?

李美玉:

我有。太郎,你有时间吗?

田中太郎:

不好意思,我明天很忙,所以没有时间。我上午上课,下午见朋友吃饭,可是吃晚饭以后有时间,七点可以吗?

马红:

不行,太晚了。吃饭以前没有时间吗?

田中太郎:

我下午四点下课,五点跟朋友吃饭,恐怕没有时间。

李美玉:

那我们后天下午两点去打手球吧。

马红:

对,我们下课以后去,可是我们先吃午饭吧。一点吃饭,两点半打手球?

田中太郎:

好的。先吃午饭,再去打手球,很好。那后天见!

马红、
李美玉:

好,一言为定!后天见!

Kinesisk tradisjonell

時間

馬紅:

明天你們有時間去打手球嗎?

李美玉:

我有。太郎,你有時間嗎?

田中太郎:

不好意思,我明天很忙,所以沒有時間。我上午上課,下午見朋友吃飯,可是吃晚飯以后有時間,七點可以嗎?

馬紅:

不行,太晚了。吃飯以前沒有時間嗎?

田中太郎:

我下午四點下課,五點跟朋友吃飯,恐怕沒有時間。

李美玉:

那我們后天下午兩點去打手球吧。

馬紅:

對,我們下課以后去,可是我們先吃午飯吧。一點吃飯,兩點半打手球?

田中太郎:

好的。先吃午飯,再去打手球,很好。那后天見!

馬紅、
李美玉:

好,一言為定!后天見!

Nøkkelord

– qù – å dra (for å)

– wǎn – sen; sent

忙 – máng – travel

以前 – yǐqián – før

上午 – shàngwǔ – formiddag

恐怕 – kǒngpà – jeg er redd for at ...

上课 – shàngkè – å ha time

后天 – hòutiān – i overimorgen

下午 – xiàwǔ – ettermiddag

– ba – la oss ...

吃饭 – chīfàn – å spise

– duì – korrekt; riktig

晚上 – wǎnshang – kveld

下课 – xiàkè – å bli ferdig med timen

以后 – yǐhòu – etter

– bàn – halv

– diǎn – klokkeslett; time

– xiān – først

可以 – kěyǐ – å kunne

– zài – så

– xíng – greit

Tekst på pinyin:

Shíjiān

Mǎ Hóng:

Míngtiān nǐmen yǒu shíjiān qù dǎ shǒuqiú ma?

Lǐ Měiyù:

Wǒ yǒu. Tàiláng, nǐ yǒu shíjiān ma?

Tiánzhōng Tàiláng:

Bù hǎo yìsi, wǒ míngtiān hěn máng, suǒyǐ méi yǒu shíjiān. Wǒ shàngwǔ shàng kè, xiàwǔ jiàn péngyou chīfàn, kěshì chī wǎnfàn yǐhòu yǒu shíjiān, qī diǎn kěyǐ ma?

Mǎ Hóng:

Bù xíng, tài wǎn le. Chīfàn yǐqián méi yǒu shíjiān ma?

Tiánzhōng Tàiláng:

Wǒ xiàwǔ sì diǎn xiàkè, wǔ diǎn gēn péngyou chīfàn, kǒngpà méi yǒu shíjiān.

Lǐ Měiyù:

Nà wǒmen hòutiān xiàwǔ liǎng diǎn qù dǎ shǒuqiú ba.

Mǎ Hóng:

Duì, wǒmen xià kè yǐhòu qù, kěshì wǒmen xiān chī wǔfàn ba. Yī diǎn chīfàn, liǎng diǎn bàn dǎ shǒuqiú?

Tiánzhōng Tàiláng:

Hǎode. Xiān chī wǔfàn, zài qù dǎ shǒuqiú, hěn hǎo. Nà hòutiān jiàn!

Mǎ Hóng, Lǐ Měiyù:

Hǎo, yì yán wéi dìng! Hòutiān jiàn!

Vis tekst på norsk

Tekst på norsk:

Tid

Ma Hong:

Har dere tid i morgen til å dra og spille håndball?

Li Meiyu:

Jeg har. Taro, har du tid?

Tanaka Taro:

Beklager, men i morgen er jeg veldig opptatt, så jeg har ikke tid. På formiddagen skal jeg ha time, og på ettermiddagen skal jeg treffe venner og spise. Men etter at jeg har spist middag, har jeg tid. Er klokka sju greit?

Ma Hong:

Det går ikke, det er for sent. Har du ikke tid før dere spiser?

Tanaka Aiko:

Jeg er ferdig med timen på ettermiddagen klokka fire og skal spise sammen med venner klokka fem. Jeg er redd jeg ikke har tid.

Li Meiyu:

Så la oss dra for å spille håndball i overimorgen på ettermiddagen klokka to, da.

Ma Hong:

Nettopp, vi drar etter at vi er ferdig med timen, men la oss først spise lunsj. Vi spiser klokka ett, og så spiller vi håndball klokka halv tre, OK?

Tanaka Taro:

Greit. Først spiser vi lunsj, så drar vi for å spille håndball, veldig bra. Da ses vi i overimorgen!

Ma Hong, Li Meiyu:

Greit, det er en avtale! Ses i overimorgen!

Sist oppdatert 21.08.2018
Tekst: Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 6: Tid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs