Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Oppslagsverk og ordliste

Gloseliste til leksjon 6

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

0;第六课:生词

Dì liù kè: shēngcí

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsev

å dra (for å); å gå (for å)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我要吃饭。//  我要吃飯。
Wǒ yào chī fàn.Jeg skal gå for å spise.

2

我们明天看电影吧。// 我們明天看電影吧

Wǒmen míngtiān kàn diànyǐng ba.

La oss gå på kino i morgen.

3

我不想商场。// 我不想商場。
Wǒ bù xiǎng shāngchǎng.

Jeg har ikke lyst til å dra til kjøpesenteret.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


máng

tv

travel; opptatt

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

他今天很。//
0; 他今天很

Tā jīntiān hěn máng.

Han er veldig opptatt i dag.

2

我觉得傅老师太了。// 我覺得傅老師太了。
Wǒ juédé Fù lǎoshī tài máng le.

Jeg synes at lærer Fu er altfor travel.

3

你今天
Nǐ jīntiān mángmáng?

Er du opptatt i dag?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

上午

shàngwǔ

n/tu

formiddag

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我们上午去图书馆。//  我們上午去圖書館。

Wǒmen shàngwǔ qù túshūguǎn.

Vi går til biblioteket i formiddag.

2

他明天上午很忙。
Tā míngtiān shàngwǔ hěn máng.

Han er (veldig) opptatt i morgen formiddag.

3

张义上午十点钟上课。// 張義上午十點鐘上課。
Zhāng Yì shàngwǔ shí diǎnzhōng shàngkè.

Zhang Yi har time i formiddag klokka ti.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

上课

上課

shàngkè

vo

å ha time (undervisning)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我上午要上课。//
0; 我上午要上課
Wǒ shàngwǔ yào shàngkè.

Jeg skal ha time i formiddag.

2

他们上午中文。//
0;他們上午中文
Tāmen shàngwǔ shàng zhōngwén .

De har kinesisktime på formiddagen.

3

他给我了一。// 給我了一
Tā gěi wǒ shàng le yī .

Han ga meg en lærepenge.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

下午

xiàwǔ

n/tu

ettermiddag

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

下午要去图书馆。// 
0;我下午要去圖書館。
xiàwǔ yào qù túshūguǎn.

Jeg skal dra til biblioteket i ettermiddag.

2

下午要干什么?// 你下午要幹什麼?

xiàwǔ yào gàn shénme?

Hva skal du gjøre i ettermiddag?

3

一个星期有七个下午。//
0;一個星期有七個下午
Yí ge xīngqī yǒu qī ge xiàwǔ.

Det er sju ettermiddager i en uke.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

吃饭

吃飯

chīfàn

vo

å spise

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

吃饭了吗?// 
0;你吃飯了嗎?
chīfàn le ma?

Har du spist?

2

他下午和朋友一起吃饭。// 他下午和朋友一起吃飯

Tā xiàwǔ hé péngyou yìqǐ chīfàn.

Han skal spise sammen med venner i ettermiddag.

3

我们今晚在哪儿吃饭?//
0;我們今晚在哪兒吃飯
Wǒmen jīnwǎn zài nǎr chīfàn?

Hvor skal vi spise i kveld?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


chī

v

å spise

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

了吗?// 
0;你了嗎?
chī le ma?

Har du spist?

2

小红爱水果。// 小紅愛水果。

Xiǎo Hóng ài chī shuǐguǒ.

Lille Hong liker å spise frukt.

3

那个水果有毒,不能。//
0;那個水果有毒,不能
Nà ge shuǐguǒ yǒu dú, bù néng chī.

Den frukten er giftig, du kan ikke spise den.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


fàn

n

mat; (kokt) ris

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

后要吃甜点!//  我後要吃甜點!
fàn hòu yào chī tiándiǎn!

Jeg vil spise dessert etter maten!

2

中国人喜欢吃。// 中國人喜歡吃

Zhōngguó rén xǐhuan chī fàn.

Kinesere liker å spise ris.

3

妈妈做的真香。// 媽媽做的真香。
Māma zuò de fàn zhēn xiāng.

Maten mamma lager lukter veldig godt.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

晚上

wǎnshang

n/tu

kveld

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

三水和一飞晚上去看电影。// 三水和一飛晚上去看電影。
Sān Shuǐ hé Yī Fēi wǎnshang qù kàn diànyǐng.San Shui og Yi Fei skal på kino i kveld.

2

一天有上午、下午和晚上。// 一天有上午、下去和晚上

Yì tiān yǒu shàngwǔ, xiàwǔ hé wǎnshang.

En dag har formiddag, ettermiddag og kveld.

3

挪威北部晚上也有太阳。// 挪威北部晚上也有太陽。
Nuówēi běibù wǎnshang yě yǒu tàiyáng.

I Nord-Norge er det sol om kvelden også.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

以后

以後

yǐhòu

tu

etter; etterpå; senere

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

王老师一点以后要开会。// 王老師一點以後要開會。
Wáng lǎoshī yī diǎn yǐhòu yào kāihuì.Lærer Wang skal ha møte etter klokka 13.

2

以后想做什么?// 你以後想做什麼?

yǐhòu xiǎng zuò shénme?

Hva har du lyst til å gjøre senere?

3

吃完饭以后他们去唱歌了。// 吃完飯以後他們去唱歌了。
Chīwán fàn yǐhòu, tāmen qù chànggē le.

Etter at de hadde spist, dro de for å synge (karaoke).

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


diǎn

mo

klokkeslett; time

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

现在是下午一。//
0;現在是下午一
Xiànzài shì xiàwǔ yī diǎn.Nå er klokka 13.

2

请问,你几有空?// 請問,你幾有空?

Qǐngwèn, nǐ jǐ diǎn yǒu kòng?

Unnskyld, når har du ledig tid?

3

一飞请小心晚上八去看电影。// 一飛請小心晚上八去看電影。
Yī Fēi qǐng Xiǎo Xīn wǎnshang bā diǎn qù kàn diànyǐng.

Yi Fei inviterer Xiao Xin på kino klokka 20 i kveld.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

可以

kěyǐ

v

å kunne

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

李美玉可以说中文。// 李美玉可以說中文。
Lǐ Měiyù kěyǐ shuō zhōngwén.Li Meiyu kan snakke kinesisk.

2

可以打手球吗?// 你可以打手球嗎?

kěyǐ dǎ shǒuqiú ma?

Kan du spille håndball?

3

我们可以晚上六点去吃中国菜吗?//  我們可以晚上六點去吃中國菜嗎?
Wǒmen kěyǐ wǎnshang liù diǎn qù chī Zhōngguó cài ma?

Kan vi spise kinesisk mat klokka 18 i kveld?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


xíng

tv

greit; i orden

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

七点不,我要开会。// 七點不,我要開會。
Qī diǎn bù xíng, wǒ yào kāihuì.Det går ikke klokka 19 fordi jeg skal på et møte.

2

我们早上五点坐飞机,你吗?// 我們早上五點坐飛機,你嗎?

Wǒmen zǎoshang wǔ diǎn zuò fēijī, nǐ xíng ma?

Vi tar fly klokka 5 på morgenen, går det greit for deg?

3

五点,我们四点半机场见。// 五點,我們四點半機場見。
Wǔ diǎn xíng, wǒmen sì diǎn bàn jīchǎng jiàn.

Det går greit klokka 05.00, vi sees på flyplassen klokka 04.30.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


wǎn

tv

sen; sent

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

晚上十点吃晚饭太了。// 晚上十點吃晚飯太了。
Wǎnshang shí diǎn chī wǎnfàn tài wǎn le.Det er for sent å spise middag klokka 10 på kvelden.

2

李老师今天来了。// 李老師今天來了。

Lǐ lǎoshī jīntiān lái wǎn le.

Lærer Li kom for sent i dag.

3

他昨晚睡觉睡得太了,今天上午十一点才起床。// 他昨晚睡覺睡得太了,今天上午十一點才起床。
Tā zuówǎn shuìjiào shuì de tài wǎn le, jīntiān shàngwǔ shíyī diǎn cái qǐchuáng.

Han sov altfor sent i går kveld, så han sto ikke opp før klokka 11 i dag formiddag.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

以前

yǐqián

tu

før; tidligere

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你吃晚饭以前有时间聊天吗?// 你吃晚飯以前有時間聊天嗎?
Nǐ chī wǎnfàn yǐqián yǒu shíjiān liáotiān ma?Har du tid til å prate før du spiser middag?

2

以前很爱她,现在不爱了。// 他以前很愛她,現在不愛了。

yǐqián hěn ài tā, xiànzài bù ài le.

Han elsket henne tidligere, men ikke nå lenger.

3

何老师以前是模特。// 何老師以前是模特。
Hé lǎoshī yǐqián shì mótè.

Lærer He var modell før.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


gēn

kov

med; sammen med

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我今天晚上朋友吃饭。// 我今天晚上朋友吃飯。
Wǒ jīntiān wǎnshang gēn péngyou chīfàn.Jeg skal spise sammen med venner i kveld.

2

我想你打手球。

Wǒ xiǎng gēn nǐ dǎ shǒuqiú.

Jeg har lyst til å spille håndball med deg.

3

李玉王红聊天。// 李玉王紅聊天。
Lǐ Yù gēn Wáng Hóng liáotiān.

Li Yu prater med Wang Hong.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

恐怕

kǒngpà

adv

jeg er redd for at ...

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

他很忙,恐怕今天没时间见你。// 他很忙,恐怕今天沒時間見你。
Tā hěn máng, jīntiān kǒngpà méi shíjiān jiàn nǐ.Han er veldig travel, jeg er redd for at han ikke har tid å møte deg i dag.

2

恐怕已经迟到了。// 我恐怕已經遲到了。

kǒngpà yǐjīng chídào le.

Jeg er redd jeg er for sen.

3

我太累了,恐怕不能去学校了。// 我太累了,恐怕不能去學校了。
Wǒ tài lèi le, kǒngpà bù néng qù xuéxiào le.

Jeg er for sliten, og jeg er redd jeg ikke kan gå på skolen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

后天

後天

hòutiān

tu

i overimorgen

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

后天是几月几号?// 後天是幾月幾號?
Hòutiān shì jǐ yuè jǐ hào?Hvilken dato er det i overimorgen?

2

我们后天见!// 我們後天見!

Wǒmen hòutiān jiàn!

Vi ses i overimorgen!

3

他爸爸后天从美国回来。// 他爸爸後天從美國回來。
Tā bàba hòutiān cóng Měiguó huílái.

Faren hans kommer tilbake fra USA i overimorgen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

ba

par

(forslags-
partikkel
); la oss ...

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我们先吃午饭。// 我們先吃午飯吧.
Wǒmen xiān chī wǔfàn ba.La oss først spise lunsj.

2

我们后天见。// 我們後天見

Wǒmen hòutiān jiàn ba.

La oss treffes i overimorgen.

3

让他们先过去。// 讓他們先過去
Ràng tāmen xiān guòqu ba.

La dem passere først.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


duì

tv

korrekt; riktig

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我们明天见面,吗?//  我們明天見面,嗎?
Wǒmen míngtiān jiànmiàn, duì ma?Vi skal møtes i morgen, stemmer det?

2

他说的很。// 他說的很

Tā shuō de hěn duì.

Det han sier er svært riktig.

3

,新老师不是中国人。// 不,新老師不是中國人。
duì, xīn lǎoshī bú shì zhōngguórén.

Det stemmer ikke, den nye læreren er ikke kinesisk.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

下课

下課

xiàkè

vo

å bli ferdig med timen; å avslutte timen (undervisning)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

二年级几点下课?//
0;二年級幾點下課
Èr niánjí jǐ diǎn xiàkè?Når er 2. klasse ferdig med timen?

2

同学们下课以后去踢足球。// 同學們下課以後去踢足球。

Tóngxuémen xiàkè yǐhòu qù tī zúqiú.

Elevene skal spille fotball etter timen.

3

还有十分钟就下课了。// 還有十分鐘就下課了。
Hái yǒu shí fēnzhōng jiù xiàkè le.

Det er bare ti minutter til timen er ferdig.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsebàn

to

halv

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

二年级下午两点下课。//  二年級下午兩點下課。
Èr niánjí xiàwǔ liǎng diǎn bàn xiàkè.2. klasse er ferdig med timen klokka halv tre.

2

一飞做作业做了个小时。// 一飛做作業做了個小時。

Yī Fēi zuò zuòyè zuò le bàn ge xiǎoshí.

Yi Fei gjorde lekser i en halv time.

3

他们各吃了个苹果。// 他們各吃了個蘋果。
Tāmen gè chī le bàn ge píngguǒ.

De spiste et halvt eple hver.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsexiān

adv

først

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

做作业,再看电视。//  你做作業,再看電視。
xiān zuò zuòyè, zài kàn diànshì.Gjør lekser først, så kan du se på tv.

2

到先选礼物。// 誰到先選禮物。

Sheí xiān dào xiān xuǎn lǐwù.

Den som kommer først, får velge gave først.

3

中国人吃饭,再喝汤。// 中國人吃飯,再喝湯。
Zhōngguó rén xiān chīfàn, zài hē tāng.

Kinesere spiser først, så drikker de suppe.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

好的

hǎode

uttr

greit; fint

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

好的,我们五点做晚饭。//  好的,我們五點做晚飯。
Hǎode, wǒmen wǔ diǎn zuò wǎnfàn.Det er greit, vi lager middag klokka fem.

2

好的,没问题!// 好的,沒問題!

Hǎode, méi wèntí!

Greit, null problem!

3

好的,明天去吃中国菜。// 好的,明天去吃中國菜。
Hǎode, míngtiān qù chī Zhōngguó cài.

OK, vi drar for å spise kinesisk mat i morgen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsezài

adv

igjen; så

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我们先吃午饭,做功课。// 
0; 我們先吃午飯,做功課。
Wǒmen xiān chī wǔfàn, zài zuò gōngkè.Vi spiser lunsj først, og så gjør vi lekser.

2

老师让他写一次作业。// 老師讓他寫一次作業。

Lǎoshī ràng tā zài xiě yí cì zuòyè.

Læreren lot ham gjøre leksene sine en gang til.

3

他答应明年冬天来。//  他答應明年冬天來。
Tā dāying míngnián dōngtiān zài lái.

Han lovet å komme igjen neste vinter.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

一言为定

一言為定

yī yán wéi dìng

uttr

det er en avtale (eg. «det er bestemt med ett ord»)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

那就这么一言为定啦!// 
0;那就這麼一言為定啦!
Nà jiù zhème yì yán wéi dìng la!Da er det en avtale!

2

那我们一言为定,明天去滑雪。// 那我們一言為定,明天去滑雪。

Nà wǒmen yì yán wéi dìng, míngtiān qù huáxuě.

Da er det en avtale, vi drar for å stå på ski i morgen.

3

大丈夫一言为定。// 大丈夫一言為定
Dàzhàngfu yì yán wéi dìng.

Et ekte mannfolk holder sitt ord.

Liste over forkortelser

adv – adverb
kov – koverb
mo – målord
n – nomen
par – partikkel
tu – tidsuttrykk
tv – tilstandsverb
uttr – uttrykk
v – verb
vo – verb-objekt

Sist oppdatert 30.10.2018
Tekst: Ole Fossgård, Øystein Krogh Visted og Teresa Li Xiang (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 6: Tid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs