Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (Utgått) (BF vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Sjangerh

Iktegisth gosse datne lohkeminie jïh tjaelieminie dellie hijven maam akt daejredh sjangeri bïjre. Sjangere-daajroe joekoen vihkeles dutnjien gosse edtjh tjaeledh, dan åvteste dellie maallem åadtjoeh guktie tjaeledh. Daennie teemesne lïerh guktie sjangerh jarkesieh jïh guktie orre sjangerh sjidtieh.

Læringsressurser

Sjangerh