Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (Utgått) (BF vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Saemien lidteratuvre

Daennie teemesne saemien lidteratuvren bïjre lïerh. Saemien lidteratuvre dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh tjaalegh. Tjaalegh guktie romaanh, dikth, soptsesh, aamhtese-provsa, heamturh, laavlomh, joejkeme-teeksth jnv.