Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (Utgått) (BF vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Ektie-bïejeme tjaalegh

Aktene ektie-bïejeme tjaalegisnie ij leah ajve dïhte mij baakoejgujmie jïh bokstaavigujmie tjaalasåvva. Ektie-bïejeme tjaalegisnie dovne teeksth, guvvieh jïh/jallh tjoejh mah aktese bïejeme.